Odporúčanie pre politické strany
vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok osôb  so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 zo dňa 15. januára 2014

odporúča

politickým stranám a nezávislým kandidátom registrovaných vo voľbách zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel a zverejňovať na svojich webových sídlach volebné programy, informácie a dokumenty v prístupných formátoch.