Štatistika ISDN – Vysvetlivky


1. Skratky, pojmy

1.1. Všeobecne

DN

dopravná nehoda podľa § 64, ods. 1) 2) zákona č. 8/2009 Z.z.

ŠEDN

„Štatistická evidencia dopravných nehôd“. Informačný systém pre štatistickú evidenciu dopravných nehôd prevádzkovaný na základe nariadenia MV SR 6/2008 podľa zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.

ISDN

„Informačný systém dopravných nehôd“ tiež „Evidencia nehôd“. Centrálny informačný systém pre záznam, sústredenie a poskytovanie informácií najmä o všetkých obligatórnych údajoch o vzniknutých a Policajnému zboru známych dopravných nehodách v cestnej premávke prevádzkovaný na základe nariadenia MV SR 15/2007 podľa zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.

Druh/kategória vozidla

podľa kontextu sa jedná o druh alebo kategóriu vozidla podľa § 3, 4 zákona 106/2018 Z.z. skôr § 3 zákona č. 725/2004 Z.z.

Jednotlivé hodnoty sú popísané pomocou dvojúrovňového číselníka, viď príloha číselníky cc_ndnKatVozidla s významom jednotlivých kódov

Následky na živote a zdraví účastníkov DN

v štatistike sa odlišuje ujma na živote a ujma na zdraví podľa dotknutého objektu (život, zdravie), čo sa prejavuje v terminológii. Pokiaľ sa sčíta počet nehôd alebo následkov podľa obidvoch objektov, je to v textu vyjadrené, napríklad "počet usmrtených alebo zranených osôb", „počet nehôd s usmrtením alebo zranením“, „počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví“. Počtom zranených osôb sa má na mysli počet osôb s ťažkým alebo ľahkým zranením, nezarátavajú sa DN iba s usmrtenými účastníkmi.

1.2. Zavinenie, príčina

Zavinenie

zodpovednosť subjektu za následok. V ISDN je zavinenie vyjadrené väzbou subjektu s definovaným postavením v cestnej premávke odvozeným od číselníka špeciálnej subjektivity podľa z.č. 8/2009 Z.z. alebo väzbou na vozidlo stanovenej kategórie (číselník ISDN zo zákona č. 725/2004 Z.z. aktualizovaný na základe zákona 106/2018 Z.z. ktorý zrušil a nahradil zákon č. 725/2004 Z.z.) a na konanie, ktoré je príčinou DN.

Príčina – zavinenie DN v ISDN

Príčina DN zadaná v ISDN, objektívna (technická chyba a pod.) alebo subjektívna príčina, spočívajúca v porušení pravidiel cestnej premávky alebo správy komunikácie (príčiny sú extrahované zo skutkových podstát príslušných noriem a sú na ne v číselníkoch naviazané, v ISDN sú súčasťou hmotne právnej kvalifikácie konania subjektu DN).

Príčina sa v ISDN viaže k osobe a pre jednu osobu ich môže byť viac podľa toho, či tieto konania boli príčinou DN. Viacero osôb môže mať podiel na zavinení DN väzbou na príčiny DN.

Zavinenie DN definuje v ISDN väzba subjekt – príčina – následok a vyjadruje kauzálny nexus (príčinnú väzbu medzi konaním osoby a následkom – DN). Ak je príčina DN objektívna (technická porucha), je DN nezavinená, chýba väzba subjekt – príčina.

V prípade vloženia subjektívnej príčiny, napríklad porušenia pravidiel cestnej premávky, je v ISDN povinnosť vytvoriť väzbu na subjekt, ktorým môže byť aj neidentifikovaná osoba (povinnosť zaznamenať osobu, ktorá ušla z miesta DN).

Príčina v ŠEDN

Autonómny číselník štatistických príčin vytvorený pre štatistiku ŠEDN, v ISDN je generovaný (odvodený) z príčin ISDN.

Zavinenie v ŠEDN

Je to hodnota autonómneho číselníku ŠEDN zavinenie zadaná výberom varianty (na právne normy neviazaný číselník druhových subjektov a druhových objektívnych príčin). Zavinenie v databáze ŠEDN sa viaže priamo k DN a nie k osobe a môže byť len jedno (na rozdiel od ISDN, ktorý rešpektuje prax a možnosť súbežného zavinenia DN viacerými účastníkmi DN).

Vinník DN

Subjekt, osoba s aspoň jednou naviazanou príčinou ISDN je označená ako „vinník DN“. Vinník sa určuje vždy cez väzby ISDN.

V ŠEDN sa pre označenie konkrétneho vinníka DN v hmotno-právnom zmysle nepoužíva (údaj nie je viazaný na konkrétnu osobu)

Z charakteru ISDN ako procesno-právnej podpory objasňovania DN vyplýva, že v jednej DN môže byť viac vinníkov s viacerými priviazanými príčinami.

Hlavná príčina

Nakoľko v ŠEDN bolo možné vložiť iba jednu „hlavnú“ príčinu DN z číselníka ŠEDN, účelovo vytvoreného pre tieto účely, v ISDN je možné označiť všetky preukázané príčiny DN podľa konkrétnej situácie. Pre stanovenie zodpovednosti a štatistické potreby je v ISDN označovaná „rozhodujúca príčina DN“ zodpovedajúca pojmu hlavnej príčiny DN v ŠEDN.

1.3. Kódy položiek v záznamu nehody (súbor Topografická zostava)

Nasleduje tabuľka s významom kódov položiek v záznamu dopravnej nehody, vyskytujúcich sa predovšetkým v súbore Topografická zostava, a s významom ich hodnôt, čo sú hodnoty z niektorého z číselníkov alebo iné hodnoty.

kód položky význam položky hodnota položky - údaj/číselník
02 čas (najneskorší možný) nápadu dopravnej nehody čas vo formáte ddmmrrhhmm
03 čas nahlásenia nehody - oneskorenie medzi časom prijatia podnetu a časom nápadu DN číselník NdnRozsahNahlaseni
05 lokalita nehody číselník SednVObci
06 druh nehody číselník SednDruhNehody
07 zrážka vozidiel číselník SednStretnuti
08 druh pevnej prekážky číselník SednPrekazka
10 zavinenie nehody číselník SednZavineni
11 zistený alkohol číselník SednAlkohol
12 hlavná príčina nehôd číselník NdnPriciny - 1. úroveň
13A následky nehody - usmrtení účastníci počet osôb
13B následky nehody - ťažko zranení účastníci počet osôb
13C následky nehody - ľahko zranení účastníci počet osôb
14 celková hmotná škoda - súčet škôd na vozidlách, náklade a ostatných veciach škoda v €
16 druh povrchu vozovky číselník SednPovrchVozovky
17 kvalita povrchu vozovky číselník SednKvalitaPovrchu
18 stav povrchu vozovky číselník SednStavPovrchu
19 stav krajnice vozovky číselník SednStavKrajnice
20 závady komunikácie číselník SednZavadaKomunikace
21 poveternostné podmienky číselník SednPocasi
22 viditeľnosť číselník SednViditelnost
23 rozhľadové pomery číselník SednRozhled
24 riadenie premávky v čase nehody číselník SednRizeniProvozu
25 delenie komunikácie číselník SednDeleniKomunikace
26 situovanie nehody na komunikácii číselník SednSituovaniDn
27 špecifické miesto v mieste nehody číselník SednSpecifickeObjektyDn
28 smerové pomery číselník SednSmerovePomery
30 stav chodca číselník SednStavChodce
31 správanie sa chodca číselník SednChovaniChodce
32 situácia chodca na mieste nehody číselník SednSituaceChodce
33D rok narodenia chodca rok z dáta narodenia
34 počet zúčastnených vozidiel počet vozidiel
35 miesto dopravnej nehody číselník SednMistoDn
38 kilometer nehody číslo v metroch
39 druh križujúcej komunikácie číselník NdnDruhKomunikaceKm
44aA kategória vozidla vinníka, prvého v poradí číselník NdnKatVozidla - 1. úroveň
44bA kategória vozidla vinníka, prvého v poradí číselník NdnKatVozidla - 2. úroveň
44aB kategória vozidla poškodeného, prvého v poradí číselník NdnKatVozidla - 1. úroveň
44bB kategória vozidla poškodeného, prvého v poradí číselník NdnKatVozidla - 2. úroveň
48 prevádzkovateľ vozidla vinníka, prvého v poradí číselník SednProvozovatel
49 charakteristika prepravy vozidla vinníka, prvého v poradí číselník SednDruhPrepravy
50 vozidlo po nehode číselník SednStavPoNehode
52A smer jazdy a postavenie vozidla vinníka, prvého v poradí číselník SednSmerJizdy
52B smer jazdy a postavenie vozidla poškodeného, prvého v poradí číselník SednSmerJizdy
57 stav vodiča vozidla vinníka, prvého v poradí číselník SednStavRidice
58 vonkajšie ovplyvnenie vodiča vozidla vinníka, prvého v poradí číselník SednOvlivneniRidice

2. Časté problémy pri výklade štatistík

2.1. Štatistiky so zavinením sa rozchádzajú

Štatistiky zaoberajúce sa zavinením sa riadia buď zavinením podľa ŠEDN, alebo ISDN.  Zavinenia podľa ŠEDN a ISDN predstavujú podobné veci, ale kvôli svojmu významu (pozri definíciu vyššie) nepopisujú rovnaké informácie. Preto sa štatistiky vychádzajúce zo zavinenia podľa ŠEDN a ISDN môžu číselne rozchádzať.

Tento problém bude odstránený, ak sa „zavinenia“ podľa ŠEDN prestanú používať a budú plne nahradené zavinením vypočítaným z právne relevantných údajov viazaných na konkrétne subjekty v ISDN.

Taktiež je potrebné vždy vedieť, čo konkrétne štatistické výpočty predstavujú – napríklad počet vinníkov vodičov (vrátane spoluvinníkov) vs. počet DN s vinníkom vodičom (ktoré zavinil aspoň 1vodič).

Ďalšia príčina, prečo sa štatistiky rozchádzajú, spočíva v tom, že zavinenie podľa ŠEDN nie je možné automaticky generovať z ISDN zavinenia, lebo číselník ŠEDN je účelovo vytvorený agregát dát, zatiaľ čo hodnoty ISDN sú vytvorené skladaním hodnôt viacerých položiek, ktorých obsahom sú právne relevantné hodnoty. Preto je nutné, aby sa na zavinenia podľa ŠEDN a na zavinenia podľa ISDN pozeralo ako na nekompatibilné informácie.

Pre štatistické účely je potrebné zjednotiť výpočty do štatistík na základe právne relevantných údajov ISDN.

2.2. Nesúhlasia „kontrolné“ súčty počtov DN podľa vlastností zúčastnených osôb apod.

Napr. máme štatistiku počtov DN podľa kategórií vodičského oprávnenia vodičov, ktorí sú vinníkmi. Potom sa môže stať, že súčet všetkých kategórií je väčší ako počet všetkých DN (u niektorých DN je viacero vinníkov vodičov).

Problém nastane napríklad, keď v nejakej DN sú dvaja vodiči vinníkmi a jeden má oprávnenie „A“ a druhý „C“. Potom sa táto DN započíta do oboch kategórií a pri „kontrolnom“ súčtu oboch položiek bude započítaná dvakrát.

Preto „kontrolné“ súčty cez „kategórie“ môžu v týchto typoch štatistík vykazovať vyšší než priamo napočítaný údaj.

Dátum: 7.6.2019


Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
Zoznam číselníkov - zoznam položiek číselníkov - ich kódov a popisov
 
• Dokument: vysvetlivky.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.1 (centrum: 1.37.1+469))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.05.2022 01:13, minuloročných ku: 18.02.2022 01:13
• Generované: 03.05.2022 02:41