Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2018, Utorok
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. nnn/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu dd. mmmmmmmm 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 

 

 • Informácie pre voliča
  Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania
 • Volebná kampaň
  Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
 • Organizačno-technické zabezpečenie volieb
  Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
 • Financovanie volieb
  Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb
 • Výsledky volieb
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí