Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2018, Pondelok
 
 

Vláda schválila novelu azylového zákona

20. 04. 2018 - Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle z dielne ministerstva vnútra, ktorý 20. apríla 2018 schválil kabinet,  transponuje do slovenského právneho poriadku čl. 31 ods. 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach...
» celá správa
 
 
 

Veľkonočné stretnutie s klientmi migračného úradu

19. 04. 2018 - Zamestnanci odboru migrácie a integrácie migračného úradu MV SR sa počas veľkonočných sviatkov...
» celá správa
 

Žiadatelia o azyl sa učili poskytovať prvú pomoc

21. 03. 2018 - Vďaka profesionálnym pracovníkom Červeného kríža  sa žiadatelia aj pracovníci v pobytových...
» celá správa
 

Migračný úrad vydal príručku "Nový štart v SR" pre žiadateľov o azyl vo viacerých jazykoch

04. 01. 2018 - Migračný úrad MV SR dokončil prípravu príručky pre žiadateľov o azyl a osoby s udelenou...
» celá správa

 
 
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zákon č. 480_2002 o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1,1 MB) pdf
Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 (Ženevský dohovor) a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (Newyorský protokol) (286,3 kB) pdf
Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z to (526,3 kB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/95/EÚ o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení (907,9 kB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (1,1 MB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/33/EÚ, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (924,7 kB) pdf
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu (1,1 MB) pdf
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1560/2003, ktoré ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl (729,6 kB) pdf
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 118/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1560/2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 (1,6 MB) pdf
» ĎALŠIE DOKUMENTY