Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2017, Streda
 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ

      Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru bol zriadený 1. apríla 2000 ako orgán s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť zabezpečovania kontroly hraníc Slovenskej republiky. V rámci jeho organizačnej štruktúry boli stanovené tri  úrovne riadenia a to na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. V priebehu nasledujúcich rokov prešiel množstvom organizačných a systémových zmien, ktoré súviseli najmä so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 a vstupom do spoločného schengenského priestoru v roku 2007.
     Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru je v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky začlenený do organizačnej štruktúry Prezídia Policajného zboru. Najdôležitejšou úlohou úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v súčasnosti je implementácia „Európskeho integrovaného riadenia hraníc“ v Slovenskej republike. Európsky integrovaný systém riadenia hraníc je jedným z kľúčových prvkov pri zabezpečovaní spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii.  
     Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru je orgánom s líniovým riadením s kompetenciou zabezpečovania priameho velenia vo vzťahu k podriadeným organizačným zložkám na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni. Hlavným cieľom je zabezpečiť jednotný prístup ku kontrole hraníc, jednotný systém plánovania a prípravy a rozsiahly a rýchly tok informácií na všetkých úrovniach riadenia.
     Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru priamo riadi podriadené organizačné zložky pri plnení úloh v oblasti kontroly hraníc, boja proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu, vyšetrovania trestnej činnosti spojenej s nelegálnou migráciou, analýzy rizík, spolupráce s agentúrou Frontex, odhaľovania falšovania a pozmeňovania cestovných dokladov, povoľovania pobytu cudzincom, kontroly pobytu cudzincov, vyhosťovania cudzincov, vízovej praxe a vo vymedzenom rozsahu na úseku azylového konania a realizácii dublinského  nariadenia.
     Slovenská republika má po vstupe do schengenského priestoru vonkajšiu pozemnú hranicu s Ukrajinou v dĺžke 97, 8 kilometra a vonkajšiu vzdušnú hranicu na troch tzv. schengenských letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade.
     Za celý úsek vonkajšej pozemnej hranice s Ukrajinou je na regionálnej úrovni zodpovedné Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, ktoré priamo riadi desať oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru. Tieto oddelenia sú na miestnej úrovni zodpovedné za výkon hraničnej kontroly a hraničného dozoru na vonkajšej hranici. Výkon kontroly hraníc je založený na systéme štvorstupňovej kontroly. V prvom stupni sú to technické prostriedky umiestnené priamo na vonkajšej hranici (napr. súvislý kamerový reťazec EBAS). V druhom stupni sú to sily a prostriedky tzv. „prvosledových útvarov“ priamo na vonkajšej hranici a v jej bezprostrednej blízkosti (policajti oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru). V treťom stupni sú to vlastné sily a prostriedky útvarov Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance (mobilná zásahová jednotka). Štvrtý stupeň tvorí tzv. „pomocná línia“, ktorú v rámci súčinnosti zabezpečujú jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Prešove a v Košiciach (najmä služba dopravnej polície a služba poriadkovej polície).      
     Kontrolu vonkajšej vzdušnej hranice na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade zabezpečujú oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru v rámci nepretržitej prevádzky (24/7). Popri zabezpečovaní kontroly hraníc spolupôsobia pri zabezpečovaní bezpečnostnej ochrany civilného letectva spolu s bezpečnostnými zložkami letiska.
     Za odhaľovanie a vyšetrovanie cezhraničnej trestnej činnosti spojenej s nelegálnou migráciou zodpovedná Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.
     Za kontrolu cudzincov na území Slovenskej republiky sú primárne zodpovedné oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ako základné útvary na miestnej úrovni. Pri tejto úlohe im pomáhajú aj iné služby Policajného zboru ako poriadková, dopravná a kriminálna polícia.
 
 

Hlavné úlohy úradu: 

 • zabezpečuje a zodpovedá za implementáciu Európskeho integrovaného riadenia hraníc v podmienkach Slovenskej republiky,
 • riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície,
 • zabezpečuje a zodpovedá za kontrolu vonkajšej hranice, ktorá zahŕňa vykonávanie hraničnej kontroly a hraničného dozoru,
 • podieľa sa na plnení úloh pri otváraní, uzatváraní a zmenách charakteru hraničných priechodov na vonkajších hraniciach Európskej únie (ďalej len „EÚ“),
 • zodpovedá za plnenie úloh pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc EÚ,
 • zabezpečuje plnenie medzinárodných záväzkov a úloh vyplývajúcich pre úrad z členstva Slovenskej republiky v agentúre Frontex,
 • plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním požiadaviek policajných zložiek, súdov, prokuratúr, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva obrany Slovenskej republiky na hraničných priechodoch na úseku blokácií osôb, vozidiel a vecí,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku boja proti falšovaniu a pozmeňovaniu cestovných dokladov, víz, povolení na pobyt a ďalších dokladov,
 • zabezpečuje prípravu policajtov vo svojej pôsobnosti z odhaľovania nových foriem a metód pozmeňovania, falšovania cestovných dokladov a ďalších dokladov,
 • zabezpečuje a zodpovedá za činnosť hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o režime a spolupráci na štátnej hranici, bilaterálnych dohôd týkajúcich sa problematiky kontroly hranice,
 • spracúva  návrhy všeobecne záväzných právnych noriem, medzinárodných zmlúv a dohôd, transponovania noriem EÚ do právnych noriem Slovenskej republiky a interných predpisov upravujúcich oblasť pôsobnosti úradu, podieľa sa na tvorbe ostatných právnych noriem,
 • zabezpečuje a usmerňuje činnosti spojené s výkonom vyhosťovania a umiestňovania cudzincov v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov,
 • zabezpečuje a usmerňuje  činnosti spojené s výkonom readmisie osôb a policajných prevozov cez vonkajšiu hranicu,
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní  činností spojených s výkonom readmisie osôb a policajných prevozov na vnútornej hranici EÚ,
 • plní úlohy v oblasti vízovej politiky a vízovej praxe,
 • vydáva záväzné stanoviská pre riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície a riaditeľstvo cudzineckej polície  vo veciach povoľovania trvalých pobytov cudzincom z dôvodu zahranično-politického záujmu Slovenskej republiky,
 • realizuje operatívno-pátraciu činnosť služby hraničnej polície a cudzineckej polície so zameraním na predchádzanie a odhaľovanie organizovanej, opakovanej a závažnej trestnej činnosti súvisiacej s prekračovaním vonkajšej hranice a nelegálnym pobytom na území Slovenskej republiky a získava informácie o operatívnej situácii a koordinuje opatrenia v boji proti organizovanému zločinu,
 • vykonáva vyšetrovanie a metodicky riadi a vykonáva skrátené vyšetrovanie v rozsahu stanovenom interným predpisom,
 • rieši spory o miestnu príslušnosť v  skrátenom vyšetrovaní,
 • koordinuje plnenie úloh  základných útvarov služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície na úseku organizovania toku informácií, policajných opatrení, preverovania totožnosti osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky bez platných cestovných dokladov,
 • plní úlohy v oblasti informačného toku,
 • vykonáva analýzu rizík v súvislosti so zabezpečením kontroly hraníc a boja proti nelegálnej migrácii,
 • plní úlohy centrálneho orgánu v oblasti nelegálnej migrácie najmä pre výmenu informácií Europolu a Vyšehradskej štvorky (ďalej len „V4“),
 • vedie štatistické prehľady, je národným kontaktným pracoviskom pre spracovávanie európskych štatistík v oblasti migrácie a pobytu v zmysle noriem EÚ, plní úlohu gestora a správcu dát informačných systémov úradu; vykonáva činnosti spojené so správou informačných systémov služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície,

Vaše pripomienky a námety k obsahu zasielajte na adresu uhcp@minv.sk.
 
Na uvedenú adresu je možné taktiež zasielať podnety a poznatky o trestnej činnosti súvisiacej s nelegálnou migráciou a prevádzačstvom.
  

 Adresa sídla :

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

Ružinovská 1/B, 812 72 Bratislava
Telefón +421-9610-50701
Fax +421-9610-59074

Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Prezident 
Policajného
zboru
gen. PaedDr. Tibor Gašpar
 >> viac informácií

 

Anketa

Úroveň informácií o hraničnej a cudzineckej polícii je

dobrá
31,75%

priemerná
25,05%

nízka
43,19%
Hlasovalo: 4107

Fotogalérie