Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2017, Štvrtok
 

Finančná spravodajská jednotka

Legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky je tvorený najmä zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi aktmi Európskej únie.

Prvý z menovaných zákonov determinuje jednotke postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo značí, že je prioritne zameraná na prijímanie, evidovanie, analýzu, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách.

Finančná spravodajská jednotka požíva status kontrolného orgánu voči povinným osobám podľa § 5 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň podľa tohto zákonného aktu aj status správneho orgánu.

Jednotka v rámci spolupráce s povinnými osobami poskytuje usmernenia a stanoviská k jednotlivým praxou vznikajúcim problémom, formou zverejnenia na internetovej stránke a tiež adresne, zasielaním v písomnej forme priamo dožadujúcej povinnej osobe.

Finančná spravodajská jednotka je zároveň determinovaná za vnútroštátny úrad pre vyhľadávanie majetku (ARO, Asset Recovery Office), ktorého úlohou je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť v rámci trestného konania na základe príkazu príslušného justičného orgánu zmrazený, zaistený alebo skonfiškovaný.

Finančná spravodajská jednotka je zároveň v pozícii koordinátora a metodického orgánu pri  preskúmavaní príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

Pre účely naplnenia cieľov  účinného boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je neodmysliteľnou súčasťou výmena informácií na medzinárodnej úrovni. Vzájomná komunikácia sa tak uskutočňuje prostredníctvom zabezpečenej šifrovanej elektronickej komunikačnej siete ESW (Egmont Secure Web), vytvorenej v rámci medzinárodnej organizácie Egmont Group a siete FIU.NET. 

 

Vedenie jednotky:

Riaditeľ jednotky:                        plk. Mgr. Ján Rapavý

Zástupca riaditeľa jednotky:          pplk. Ing. Peter Čarnecký

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava 
e-mail: naka@minv.sk

Telefón 09610 51402
Fax 09610 59047

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy