Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Finančná spravodajská jednotka

Legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky je tvorený najmä zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi aktmi Európskej únie.

Prvý z menovaných zákonov determinuje jednotke postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo značí, že je prioritne zameraná na prijímanie, evidovanie, analýzu, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách.

Finančná spravodajská jednotka požíva status kontrolného orgánu voči povinným osobám podľa § 5 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň podľa tohto zákonného aktu aj status správneho orgánu.

Zverejnenie právoplatných rozhodnutí o uložení sankcie za správny delikt v zmysle § 33a zákona č. 297/2008 Z.z.:

Rozhodnutia 2019

Jednotka v rámci spolupráce s povinnými osobami poskytuje usmernenia a stanoviská k jednotlivým praxou vznikajúcim aplikačným problémom, všeobecnou formou zverejnenia na internetovej stránke a tiež adresne, zasielaním v písomnej forme priamo dožadujúcej konkrétnej povinnej osobe.

Kvalifikovaná žiadosť (PDF, 390 kB)

Pre účely naplnenia cieľov  účinného boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je neodmysliteľnou súčasťou výmena informácií na medzinárodnej úrovni. Vzájomná komunikácia sa tak uskutočňuje prostredníctvom zabezpečenej šifrovanej elektronickej komunikačnej siete ESW (Egmont Secure Web), vytvorenej v rámci medzinárodnej organizácie Egmont Group a siete FIU.NET. 

Správa z národného hodnotenia rizík (PDF, 3 MB)

Final Report on the National Asessment of the Risk of ML and FT in SR (PDF, 4 MB)

Zoznam významných verejných funkcií (PDF, 214 kB)

Stanovisko ku COVID-19 (PDF, 172 kB)

 

Vedenie jednotky:

Riaditeľ jednotky:

 

 

 

Zástupca riaditeľa jednotky: plk. Ing. Peter Čarnecký

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka

Pribinova 2
812 72 Bratislava

e-mail:

Vaše bežné otázky, dotazy alebo návrhy zasielajte na emailovú adresu:

sjfpsek@minv.sk

Hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách zasielajte na emailovú adresu:

sjfpnoo@minv.sk

Telefón 09610 51402
Fax 09610 59047

Počet navštívení stránky: 158458 aktualizované dňa 18.11.2020

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy