Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2016, Štvrtok
Sekcie MV SR
 

Národná ústredňa EUROPOL

Národná Ústredňa Europol Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ďalej NÚE) je pracoviskom zriadeným v rámci plnenia integračných záväzkov Slovenskej republiky, ako základný predpoklad pre vykonávanie priamej operatívnej spolupráce s ústredím Europolu, členskými štátmi Europolu a ďalšími subjektmi spolupracujúcimi s Europolom.

NÚE plní úlohy pri potláčaní organizovanej trestnej činnosti a prevencii v oblasti:

·         terorizmu,

·         nelegálneho obchodu s rádioaktívnymi a nukleárnymi látkami,

·         nelegálneho obchodu so zbraňami,

·         nelegálneho obchodu s drogami,

·         organizovaného prevádzačstva,

·         obchodovania s ľuďmi,

·         detskej pornografie,

·         falšovania peňazí a iných platobných prostriedkov,

·         nezákonného obchodu s kradnutými motorovými vozidlami,

·         legalizácie ziskov plynúcich z týchto druhov trestnej činnosti,

·         a ďalšej závažnej trestnej činnosti

 

Pri zbieraní praktických skúseností sa široko využívajú poznatky získané z ústredia Europolu a z členských štátov Európskej únie, ale aj výmenou informácií s tretími krajinami a kandidátskymi krajinami a medzinárodnými organizáciami.


Národná ústredňa Europol

Riaditeľ: pplk. Mgr. Róbert Uhrecký
Telefón 09610 56510
Fax 09610 56458

Europol

Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague The Netherlands, PO Box 90850, NL-2509 LW The Hague The Netherlands, www.europol.europa.eu
Telefón +31 617 300 238 (mobilný telefón)
Fax +31 70 318 0846

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy