Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Národná ústredňa EUROPOL

Národná Ústredňa Europol Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ďalej NÚE) je pracoviskom zriadeným v rámci plnenia integračných záväzkov Slovenskej republiky, ako základný predpoklad pre vykonávanie priamej operatívnej spolupráce s ústredím Europolu, členskými štátmi Europolu a ďalšími subjektmi spolupracujúcimi s Europolom.

NÚE plní úlohy pri potláčaní organizovanej trestnej činnosti a prevencii v oblasti:

·         terorizmu,

·         nelegálneho obchodu s rádioaktívnymi a nukleárnymi látkami,

·         nelegálneho obchodu so zbraňami,

·         nelegálneho obchodu s drogami,

·         organizovaného prevádzačstva,

·         obchodovania s ľuďmi,

·         detskej pornografie,

·         falšovania peňazí a iných platobných prostriedkov,

·         nezákonného obchodu s kradnutými motorovými vozidlami,

·         legalizácie ziskov plynúcich z týchto druhov trestnej činnosti,

·         a ďalšej závažnej trestnej činnosti

 

Pri zbieraní praktických skúseností sa široko využívajú poznatky získané z ústredia Europolu a z členských štátov Európskej únie, ale aj výmenou informácií s tretími krajinami, kandidátskymi krajinami a medzinárodnými organizáciami.


 

 

Národná ústredňa Europol

Telefón 09610 56510
Fax 09610 56458

Europol

Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague The Netherlands, PO Box 90850, NL-2509 LW The Hague The Netherlands, www.europol.europa.eu

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy