Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Prevencia kriminality Prezídia PZ

predstavuje vedecky zdôvodnené, cieľavedomé, zámerné, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne podporovať vytváranie podmienok antikriminogénnych. K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie aj iných sociálnopatologických javov.

Hlavné úlohy oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia PZ      88408

  • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť oddelení komunikácie a prevencie na krajských riaditeľstvách a skupine prevencie vnútorného odboru na okresných riaditeľstvách po línii prevencie kriminality,
  • rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v pôsobnosti prezídia,
  • zabezpečuje koordináciu postupu organizačných zložiek prezídia pri plnení úloh v oblasti prevencie kriminality vyplývajúcich pre prezídium zo záverov rokovaní štátnych orgánov Slovenskej republiky, z rozhodnutí ministra a z uznesení Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
  • vypracováva odborné stanoviská v oblasti prevencie kriminality pre vedenie prezídia Policajného zboru,
  • pripravuje podkladové materiály nutné pre rozhodovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Radu vlády pre bezpečnosť cestnej premávky a ich pracovné komisie,
  • koordinuje činnosť organizačných zložiek prezídia pri tvorbe a aktualizovaní internetových stránok prezídia a zabezpečuje prístupové práva k jednotlivým stránkam organizačných zložiek prezídia,
  • zabezpečuje v rozsahu pôsobnosti prezídia poskytovanie informácií a plní úlohu koordinátora pri poskytovaní informácií podľa Zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
  • spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii programov prevencie kriminality,
  • podieľa sa v odbore svojej pôsobnosti na medzinárodnej spolupráci s Policajnými zbormi iných štátov,
  • sústreďuje, analyzuje, vyhodnocuje a odpovedá na podania a žiadosti zaslané elektronickou formou, mimo informácií poskytovaných podľa Zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.