Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2019, nedeľa
 

Informácie

Stránkové hodiny úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia PZ

Sibírska 26, Bratislava 3, II. poschodie
Pondelok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00

 

UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM - zánik oprávnenia prevádzkovať technickú službu.

V prípade, že oprávnenie prevádzkovať technickú službu na ochranu majetku a osôb zaniká uplynutím času platnosti licencie je potrebné postupovať podľa § 76 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti  a o vydanie novej licencie požiadať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru, najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie technickej služby. Tento proces nie je konaním o udelenie licencie. Za vydanie novej licencie sa hradí správny poplatok 33 eur  položky 149 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

UPOZORNENIE – CIT - Profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou je možné dňom 1.2.2013 vykonávať len na základe licencie, na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby „Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou" (cash- in-transit, ďalej len „CIT"). Podmienky pre udelenie licencie CIT upravuje § 11a a § 12a zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Povinnosti pri preprave a ďalšie náležitosti sú podrobne upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny.


UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM- správa o činnosti bezpečnostných služieb za rok 2012

Vzhľadom k tomu, že v správach o činnosti o činnosti bezpečnostných služieb predkladaných Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky absentuje množstvo povinných údajov, sprístupnil úrad súkromných bezpečnostných služieb jednoduchý a vecný manuál ako pomôcku pre ich vypracovanie. (Manuál k vypracovaniu správy o činnosti bezpečnostných služieb) (PDF, 459 kB)    


UPOZORNENIE - obsahové zameranie skúšok odbornej spôsobilosti

V mesiaci apríl 2011 vykonal úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru aktualizáciu otázok pre skúšky odbornej spôsobilosti a kvalifikačnú skúšku. Aktualizované otázky nájdete pod odkazom "Zameranie skúšok OS".

 


UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM - zánik platnosti licencií na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.

 

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 1, 2, 3, zákona o súkromnej bezpečnosti dňom  31.decembra 2010 zaniká platnosť licencií na strážnu službu, detektívnu službu a vlastnú ochranu vydaných  pred 1. januárom 2006. Prevádzkovatelia môžu požiadať o vydanie novej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby na činnosti, ktoré sú predmetom udelenej licencie pred uplynutím platnosti licencie na krajskom riaditeľstve Policajného zboru.


UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM - písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za rok 2017 je potrebné predložiť do 31.1.2018.

V zmysle ustanovenia § 39 zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby vrátane prevádzkovateľa vlastnej ochrany povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za uplynulý rok. Povinnosť predkladať správu má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť v priebehu roka ukončil alebo začal. Výkaz štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb tvorí prílohu č. 14 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.. Výkaz štatistických údajov je možné získať na týchto stránkach pod odkazom "Tlačivá na stiahnutie". Správa sa považje za predloženú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky dňom jej doručenia!!!

Správu za rok 2017 je potrebné zaslať na poštovú adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Správu je možné doručiť aj osobne na adrese:

Prezídium Policajného zboru 
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Sibírska 26 
Bratislava 3