Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2017, Utorok
 

Informácie

Stránkové hodiny úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia PZ

Sibírska 26, Bratislava 3, II. poschodie
Pondelok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00

 

UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM - zánik oprávnenia prevádzkovať technickú službu.

V prípade, že oprávnenie prevádzkovať technickú službu na ochranu majetku a osôb zaniká uplynutím času platnosti licencie je potrebné postupovať podľa § 76 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti  a o vydanie novej licencie požiadať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru, najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie technickej služby. Tento proces nie je konaním o udelenie licencie. Za vydanie novej licencie sa hradí správny poplatok 33 eur  položky 149 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

UPOZORNENIE – CIT - Profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou je možné dňom 1.2.2013 vykonávať len na základe licencie, na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby „Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou" (cash- in-transit, ďalej len „CIT"). Podmienky pre udelenie licencie CIT upravuje § 11a a § 12a zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Povinnosti pri preprave a ďalšie náležitosti sú podrobne upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny.


UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM- správa o činnosti bezpečnostných služieb za rok 2012

Vzhľadom k tomu, že v správach o činnosti o činnosti bezpečnostných služieb predkladaných Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky absentuje množstvo povinných údajov, sprístupnil úrad súkromných bezpečnostných služieb jednoduchý a vecný manuál ako pomôcku pre ich vypracovanie. (Manuál k vypracovaniu správy o činnosti bezpečnostných služieb) (PDF, 459 kB)    


UPOZORNENIE - obsahové zameranie skúšok odbornej spôsobilosti

V mesiaci apríl 2011 vykonal úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru aktualizáciu otázok pre skúšky odbornej spôsobilosti a kvalifikačnú skúšku. Aktualizované otázky nájdete pod odkazom "Zameranie skúšok OS".

 


UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM - zánik platnosti licencií na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.

 

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 1, 2, 3, zákona o súkromnej bezpečnosti dňom  31.decembra 2010 zaniká platnosť licencií na strážnu službu, detektívnu službu a vlastnú ochranu vydaných  pred 1. januárom 2006. Prevádzkovatelia môžu požiadať o vydanie novej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby na činnosti, ktoré sú predmetom udelenej licencie pred uplynutím platnosti licencie na krajskom riaditeľstve Policajného zboru.


UPOZORNENIE - PREVÁDZKOVATEĽOM - písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za rok 2009 je potrebné predložiť do 31.1.2010.

V zmysle ustanovenia § 39 zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby vrátane prevádzkovateľa vlastnej ochrany povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za uplynulý rok. Povinnosť predkladať správu má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť v priebehu roka ukončil alebo začal. Výkaz štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb tvorí prílohu č. 14 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.. Výkaz štatistických údajov je možné získať na týchto stránkach pod odkazom "Tlačivá na stiahnutie". 

Správu za rok 2009 je potrebné zaslať na poštovú adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Správu je možné doručiť aj osobne na adrese:

Prezídium Policajného zboru 
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Sibírska 26 
Bratislava 3