Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Zbrane a strelivo

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C (518,9 kB) pdf
Oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbrane kategórie A, B, C alebo streliva (512,0 kB) pdf
Potvrdenie o odovzdaní, odobrati zbrane a streliva do úschovy (411,7 kB) pdf
Potvrdenie o prevzatí zbrane na kriminalisticko expertízne skúmanie (512,7 kB) pdf
Potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane (512,8 kB) pdf
Zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane (515,0 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie strelnice (513,9 kB) pdf
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu (515,6 kB) pdf
Žiadosť o rozšírenie zbrojnej licencie (514,0 kB) pdf
Žadosť o udelenie výnimky na zbraň kategórie A Držiteľ zbrojného preukazu (510,9 kB) pdf
Žiadosť o udelenie výnimky na zbraň kategórie A Držiteľ zbrojnej licencie (515,0 kB) pdf
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu (520,1 kB) pdf
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B (512,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B pre držiteľa zbrojnej licencie (515,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo streliva (514,4 kB) pdf
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu (516,6 kB) pdf
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane alebo streliva (521,3 kB) pdf
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie - právnicka osoba (514,3 kB) pdf
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie - fyzická osoba podnikateľ na úseku strelných zbraní a streliva (514,2 kB) pdf
Žiadosť o zrušenie zbrojného preukazu (510,0 kB) pdf