Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

IS SPZ

SLEDOVANIE PREPRÁV STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA OD 01. 07. 2023

Jedným z cieľov doposiaľ najrozsiahlejšej novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (ďalej len „zákon o zbraniach a strelive“) (zákon č. 500/2021) s účinnosťou od 01. 07. 2023 je posilnenie povoľovacieho režimu Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci zabezpečenia realizácie bezpečného a bezproblémového pohybu strelných zbraní a streliva po území Slovenskej republiky.

Povoľovací režim

Podľa zákona o zbraniach a strelive povoľuje Policajný zbor faktický pohyb strelných zbraní a streliva po území Slovenskej republiky. Povolenie dovozu, vývozu, alebo transferu zbraní a streliva je podmienené vydaním licencie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (resp. iným licenčným orgánom v zahraničí). Licencie alebo povolenia vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (resp. iným licenčným orgánom v zahraničí)  v rámci dovozu/vývozu/transferu určených výrobkov na civilné použitie a výrobkov obranného priemyslu nie sú povolením na prepravu.  Podnikateľ na úseku zbraní a streliva  je povinný požiadať o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podľa § 47 zákona o zbraniach a strelive aj Policajný zbor. Viac informácií je dostupných v časti: https://www.minv.sk/?Podnikatel_preprava_zbrani-streliva.

Sledovanie prepráv 

Od 01. 07. 2023 bude Policajný zbor pohyb strelných zbraní a streliva v cestnej doprave aj monitorovať, resp. nepretržite sledovať polohu dopravného prostriedku, vykonávajúceho prepravu pre podnikateľa na úseku zbraní a streliva, pomocou jeho lokalizačných údajov. Sledovanie prepráv bude realizované prostredníctvom Informačného systému sledovania prepráv strelných zbraní a streliva (ďalej len „IS SPZ“), ktorý je prevádzkovaný zatiaľ v pilotnej verzii. Spôsob komunikácie medzi podnikateľmi a Policajným zborom by sa mal automatizovať (zasielanie údajov by malo byť v budúcnosti realizované online, nie prostredníctvom e-mailu).

POVINNOSTI PODNIKATEĽOV

Dňom 01. 07. 2023 je na základe § 47 zákona ods. 7 zákona o zbraniach a strelive podnikateľom na úseku zbraní a streliva uložená nová povinnosť týkajúca sa cestnej prepravy, a to konkrétne zabezpečiť nepretržité sledovanie pohybu dopravného prostriedku,
ktorý prepravuje strelné zbrane v počte viac ako 100 kusov alebo strelivo v počte viac ako 200 000 kusov Policajným zborom.

Znamená to, že podnikateľ na úseku zbraní a streliva, ktorý chce realizovať prepravu, ktorá sa týka „viac ako 100 kusov strelných zbraní alebo viac ako 200 000 kusov streliva“  musí realizovať nasledovné kroky:

  1. Zabezpečiť, aby mal prepravca realizujúci prepravu uzavretú dohodu/zmluvu s poskytovateľom GPS o zabezpečení nepretržitého poskytovania aktuálnej polohy sledovaného dopravného prostriedku systému AVL. V tomto prípade je nevyhnutné - aby prepravca poskytol podnikateľovi ešte pred vypísaním oznámenia o preprave zbraní a streliva IDENTIFIKÁTOR GPS JEDNOTKY, ktorá bude použitá v sledovanom vozidle. IDENTIFIKÁTOR GPS jednotky je povinný údaj - bod č. 18 oznámenia o preprave zbraní a streliva.
  2. Zabezpečiť, aby bol poskytovateľ GPS registrovaný v informačnom systéme AVL , kde bude mať nastavené prevádzkové (produkčné) API rozhranie. Integračný manuál s popisom registrácie poskytovateľa GPS a nastavenia API je zverejnený v časti nižšie „Dokumenty na stiahnutie“. Aktualizovaný zoznam aktívnych GPS providerov s API v produkčnej prevádzke je uvedený nižšie.
  3. Zabezpečiť najneskôr jeden pracovný deň pred začatím prepravy vyplnenie (vrátane lokalizačných údajov dopravného prostriedku, t. j. údajov o poskytovateľovi GPS služieb a identifikátor dopravného prostriedku) a zaslanie „oznámenia o preprave zbraní a streliva“ na e-mailovú adresu: TA.13G4@JDDYPF.S1SLDYLD@. "Oznámenie o preprave zbraní a streliva" je zverejnené v časti nižšie „Dokumenty na stiahnutie“.Nakoľko je IS SPZ len v pilotnej verzii, oznámenia je potrebné zasielať v dvoch formátoch: a) podpísaný sken opatrený pečiatkou, b) pdf verziu vypísaného tlačiva (nie sken). Po vypísaní pdf, zmeny uložiť a uložený dokument pridať do prílohy e-mailu.
  4. Po zaslaní "oznámenia o preprave zbraní a streliva“ je potrebné v prípade "ak bude realizované GPS sledovanie" - prijať potvrdzujúci textový e-mail zo schránky TA.13G4@JDDYPF.S1SLDYLD@. Textovým e-mailom dostanete potvrdenie o registrácii Vášho oznámenia spolu s číslom, ktoré mu bolo pridelené. Prostredníctvom prideleného čísla oznámenia budete ďalej komunikovať s Policajným zborom - najmä pri uplatňovaní/hlásení ďalších zmien týkajúcich sa prepravy (napr. zmena času prepravy, zmena vodiča a pod.). V prípade nekompletnosti údajov v oznámení o preprave zbraní a streliva bude kontaktovaný „oznamovateľ prepravy“ alebo „zodpovedná osoba za prepravu“.
  5. V prípade ak máte ďalšie otázky, zasielajte ich v dostatočnom časovom predstihu pred samotnou realizáciou prepravy, resp. zasielaním „oznámenia o preprave zbraní a streliva“ na e-mailovú adresu: TA.13G4@JDDYPF.S1SLDYLD@. Vo Vašej požiadavke uvádzajte aj telefonický kontakt. Pracovníci odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru Vás budú kontaktovať.

UPOZORNENIA

Vzhľadom na to, že počas pilotnej (obmedzenej) prevádzky IS SPZ dochádza k optimalizácii nastavovania jednotlivých procesov, dovoľujeme si požiadať podnikateľov na úseku zbraní a streliva o trpezlivosť.

Cieľom zmien v procesoch a s nimi súvisiacich zmien v IS SPZ bude zjednodušenie a elektronizácia komunikácie medzi podnikateľmi a Policajným zborom. Za porozumenie vopred ĎAKUJEME ! Vaše ďalšie otázky sú očakávané na e-mailovej adrese: TA.13G4@JDDYPF.S1SLDYLD@.

ZOZNAM AKTÍVNYCH GPS PROVIDEROV S API V PRODUKČNEJ PREVÁDZKE K 28. 12. 2023

Por. č. Identifikátor Názov spoločnosti
1. 131350829 Ravena LTD
2. CZ63472210 EUROSAT CS. Spol. s. r.o.
3. 200889103 Advanced GPS Technology Ltd.
4. 44638477 NAM Slovakia s.r.o.
5. 121438519 R.A.P.A.S. - 97 Ltd
6. uscom Uscom d.o.o.
7. Tronik TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
8. 47469374 LEVEL, s.r.o.
9. 47518901 VSU Truck, s. r. o.
10.  

Commander Services s.r.o. 

11. 41690311 Princip a.s.
12. Almaks Almaks
13. 2057820102 FOP IMSHENYTSKA T. S.
14.   GPS DOZOR - TLV s.ro.
 15.   FreeTrack GPS Monitoring
16.   NEX Studio d. o. o.
17.   LogisCarE a. s. 
18.   TSS Group a. s.
19.   GGexplorer
20.   Exlog Ltd.
 21.   SHERLOG Technology, a.s.
22.    DeMoTech, s.r.o.

DOBROVOĽNOSŤ SLEDOVANIA PREPRAVY

Nakoľko je nepretržité sledovanie pohybu dopravného prostriedku zo strany Policajného zboru považované „za spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky“ /§ 47 ods. 2 písm. g); § 47 ods. 8 zákona o zbraniach a strelive/ - Policajný zbor otvára možnosť požiadať o nepretržité sledovanie pohybu dopravného prostriedku aj tým podnikateľom na úseku zbraní a streliva, ktorí realizujú bežnú prepravu zbraní a streliva, čiže tým, ktorí nespĺňajú podmienku „viac ako 100 kusov strelných zbraní alebo viac ako 200 000 kusov streliva“ .

Výber nepretržitého sledovania pohybu dopravného prostriedku sa vyznačí v „oznámení o preprave zbraní a streliva“ (v časti „Dokumenty na stiahnutie“) za splnenia podmienok uvedených v časti vyššie „Povinnosti podnikateľov“. 

VÝZNAM SLEDOVANIA, resp. MONITOROVANIA PREPRÁV ZBRANÍ A STRELIVA

Nepretržité sledovanie prepráv zbraní a streliva v cestnej doprave predstavuje formu zabezpečenia ochrany a bezpečnosti každého z nás, či už občana, obyvateľa, podnikateľa, príslušníka Policajného zboru alebo iných bezpečnostných či záchranných zložiek Slovenskej republiky.

Význam tejto služby Policajného zboru bude spočívať najmä v:

1.) zabezpečení bezpečného a bezproblémového prevozu strelných zbraní a streliva cez územie Slovenskej republiky,

2.) zabránení státia dopravných prostriedkov prevážajúcich zbrane a strelivo na nechránených parkoviskách alebo parkoviskách v obytných zónach,

3.) ochrane života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky, ako aj majetku podnikateľov,

4.) v zabránení možného páchania trestnej činnosti pri prevoze zbraní a streliva, a tým aj v zabránení možného použitia získaných/odcudzených zbraní a streliva na páchanie rôznorodej trestnej činnosti.