Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Železničná polícia

Železničná  polícia pri  zabezpečovaní ochrany železničnej dopravy, verejného poriadku,  bezpečnosti  osôb  a majetku  a pri ochrane objektov:

 • spolupôsobí v obvode železničných  dráh pri ochrane základných práv  a slobôd, najmä  pri  ochrane života,  zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • odhaľuje  trestné činy  spáchané v  obvode železničných  dráh, zisťuje  ich páchateľov  a odhaľuje  trestné činy príslušníkov Železničnej  polície,
 • zabezpečuje   bezpečnosť    železničnej   prepravy   jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení v súčinnosti s prepravcom a dopravcom,
 • chráni  bezpečnosť  a  plynulosť  železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh,
 • zabezpečuje   ochranu  objektov   súvisiacich  so  železničnou dopravou, ktoré určí minister  dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
 • podieľa  sa  na  zisťovaní  a  objasňovaní  príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zabezpečuje  v obvode  železničných dráh verejný poriadok; ak bol porušený, vykonáva opatrenia na jeho obnovenie,
 • dohliada v obvode železničných  dráh na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
 • odhaľuje  priestupky  spáchané  v  obvode železničných  dráh, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje a prejednáva,
 • vykonáva pátranie po nezvestných  alebo hľadaných osobách a po veciach, najmä  po stratených  a odcudzených  zásielkach prepravovaných   po železnici, po zbraniach, strelive, výbušninách a drogách, plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti jej ustanovenej,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu jej pôsobnosti,
 • spolupracuje s orgánmi  verejnej  moci, organizáciami zabezpečujúcimi železničnú dopravu, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, Slovenskou informačnou službou, Národným bezpečnostným úradom, právnickými a fyzickými  osobami, orgánmi územnej samosprávy, políciami iných štátov