Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Konanie o priestupkoch

Konanie o priestupkoch je osobitné konanie upravené špeciálnym zákonom – zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom subsidiárne (podporne - ak nie je v zákone o priestupkoch uvedené inak) platí zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Aktuálne znenia zákonov možno získať na právnom a informačnom portáli právnych predpisov

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prejednávajú orgány Policajného zboru, pričom v blokovom konaní môžu niektoré konkrétne priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prejednávať aj orgány obecnej (mestskej) polície.
Na prejednanie priestupku je miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode bol priestupok spáchaný, ktorý však môže na uľahčenie prejednania priestupku alebo z iného dôležitého dôvodu aj bez súhlasu účastníkov postúpiť vec na prejednanie inému vecne príslušnému správnemu orgánu, v ktorého územnom obvode sa páchateľ zdržiava alebo má pracovisko.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú upravené v § 22 zákona o priestupkoch. Okrem týchto priestupkov, v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci Policajného zboru vybavujú v blokovom konaní aj napr. priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa § 10 ods. 1 zákona č. 488/2013 Zb. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ako vodič použije vymedzené úseky ciest úhrady diaľničnej známky.

Posledná zmena: 11. 7. 2023, 09:20