Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Prevencia kriminality v Košickom kraji

Prevencia v Košickom kraji  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity  |  Informačné kampane  |  Kontakty

Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach po línii prevencie v pôsobnosti Košického kraja najmä

 

a) podieľa sa na zabezpečovaní a realizácii úloh vyplývajúcich z koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, pričom spolupracuje s mimorezortnými subjektmi prevencie kriminality,

b)  koordinuje a vyhodnocuje plnenie úloh na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,

c) spolupracuje s predstaviteľmi masovokomunikačných prostriedkov a získava ich podporu pri konkrétnych preventívnych aktivitách,

d) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

e) zabezpečuje poradensko-informačné služby.

 

Policajti zaradení na úseku prevencie realizujú v pôsobnosti Košického kraja preventívne projekty a aktivity s cieľom znižovať nebezpečenstvo sociálno-patologických javov, predchádzať páchaniu trestnej činnosti, zvyšovať právne vedomie a pocit bezpečia občanov a taktiež poskytujú v rámci poradenskej činnosti pomoc a rady občanom. Spolupracujú s predstaviteľmi občianskych združení, právnickými osobami a fyzickými osobami a získavajú ich podporu pri konkrétnych preventívnych aktivitách.

 

V prípade záujmu o prednášky a besedy nás  kontaktujte na zverejnených číslach.

 

Preventívne aktivity:

Policajti zaradení na úseku prevencie realizujú preventívne aktivity pre deti materských a základných škôl, pre žiakov stredných škôl a gymnázií, seniorov, príp. aj pre iné cieľové skupiny.

 

Témy, ktorým sa venujeme:

 • Dopravná výchova
 • Riziká železničnej dopravy a bezpečnosť na železnici
 • Trestnoprávna zodpovednosť a zvyšovanie právneho vedomia
 • Práca polície, čísla tiesňového volania
 • Šikanovanie
 • Kyberšikanovanie
 • Bezpečný internet a sociálne siete
 • Prevencia drogových závislostí
 • Obchodovanie s ľuďmi
 • Zábavná pyrotechnika a jej bezpečné používanie
 • Ochrana seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou páchanou na senioroch
 • Násilie – na ženách, na deťoch, domáce násilie
 • Sám doma a cudzí ľudia
 • Medziľudské vzťahy v školskom a mimoškolskom prostredí, rešpektovanie autorít, záškoláctvo
 • Iné – po dohode

Sledujte nás aj na oficiálnej stránke Polícia/Facebook/Kosice na sociálnej sieti facebook.