Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Prevencia kriminality v Košickom kraji

O prevencii

          Rôznorodé  sociálno – spoločenské podmienky sa odrážajú v každodennom živote ľudí, žiaľ, niekedy aj so zlým koncom. Názor, že kriminalita je súčasťou každodenného života, je nebezpečný. Tento názor je potrebné odmietať aj prostredníctvom efektívne riadenej prevencie s cieľom predchádzania patologických  javov a pomoci jej obetiam.  Rozvoj a podpora preventívnych programov patrí medzi hlavné priority činnosti na úseku prevencie.    

          Cieľom preventívnych programov je znižovať nebezpečenstvo sociálno – patologických javov v Košickom kraji a zvyšovať pocit bezpečia občanov. Forma, akou sú napĺňané stanovené ciele, spočíva vo vytváraní a realizovaní adekvátnych preventívnych projektov, aktivít a opatrení  na celoštátnej a regionálnej úrovni. 

Formy, objekty a ciele prevencie

          Aj napriek tomu, že polícia je represívnou zložkou, významné miesto v služobnej činnosti patrí vykonávaniu prevencie. Pri realizácii množstva preventívnych aktivít spolupracuje s viacerými subjektmi, akými sú: centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  regionálne úrady verejného zdravotníctva, hasičský a záchranársky zbor,  Slovenský Červený kríž, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Gréckokatolícka Eparchia Košice, opatrovateľská služba HOMO HOMINI, n.o. Košice, mestské a obecné úrady, krajské a mestské osvetové strediská v kraji, tretí sektor, centrá voľného času, materské,  základné a stredné školy a iné. Na to, aby prevencia bola efektívna, je nevyhnutné, aby jej realizátori boli dostatočne odborne erudovaní.

 Úsek prevencie vo svojej činnosti zabezpečuje realizáciu rôznych preventívnych projektov, ako aj prednášok a besied, zameraných na poradenskú činnosť, na problematiku trestnoprávnej zodpovednosti, drogovej závislosti, šikanovania, extrémizmu a rasizmu, obchodovania s ľuďmi, počítačovú kriminalitu či dopravnú výchovu. Cieľom prevencie je zvyšovanie právneho vedomia a eliminácia páchania trestnej činnosti.

          Vlastné preventívne aktivity sa vykonávajú počas vyučovania alebo po vyučovaní v školských a mimoškolských záujmových a vzdelávacích inštitúciách a kluboch. Prevencia sa uskutočňuje predovšetkým vo vzťahu k deťom, mládeži, účastníkom cestnej premávky, seniorom a širokej verejnosti. V sociálnej prevencii sa  pôsobí na cieľovú skupinu, aby sa nestala páchateľom trestného činu a v prevencii viktimácie, aby sa nestala obeťou trestného činu.   

Celoslovenské preventívne projekty 

          Krajské riaditeľstvo sa podieľa na realizácii celoslovenských preventívnych projektov – „Detská policajná akadémia“, „Póla radí deťom“, “Olliho príbeh“, „Bezpečná jeseň života“ a preventívne aktivity  „Deň bielej palice“.

„Detská policajná akadémia“ - uniformovaný policajt  (preventista alebo policajt zo základného útvaru Policajného zboru, ktorý bol vyškolený) pomocou pracovných listov približuje deťom päť tém zaoberajúcich sa problematikou informovanosti o polícii, pravidlami v cestnej premávke, bezpečnosťou na internete, rasizmom, násilím a diskrimináciou. Maskotom projektu sú deti Krištof, Agáta a pes Max. Projekt plní nielen informačnú funkciu, ale najmä preventívnu funkciu (poskytuje konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.). Je určený pre žiakov v 6. a 7 ročníku.

“Olliho príbeh“ - celoslovenský projekt, uskutočňovaný od novembra 2011, zameraný na cieľovú skupinu žiakov druhých a tretích ročníkov základných škôl. Je realizovaný vo forme krátkeho animovaného filmu, rozdeleného do štyroch príbehov. Každý z nich upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v obvode železničných dráh. Po premietnutí filmu policajt s deťmi v diskusii analyzuje jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozorní deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou.  

 „Bezpečná jeseň života“ – preventívny projekt venovaný seniorom, realizovaný od decembra 2012. Cieľom projektu je poskytnúť seniorom preventívne rady v oblastiach: ako si zabezpečiť majetok, ako sa vyhnúť podvodom, ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici, ako predchádzať riziku prepadnutia, ako sa správať v cestnej premávke a čo robiť, ak sa niečo stane... . V závere sú seniorom rozdané brožúry – rady seniorom.

Celoslovenské dopravno – preventívne akcie

„Deň bielej palice“  – celoslovenská dopravno – preventívna akcia realizovaná v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 15.októbra pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. Cieľom je zvýšiť povedomie vodičov o funkcii bielej slepeckej palice a ich ohľaduplnosť voči nevidiacim, a tým prispieť k bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých nemotorových účastníkov v cestnej premávke, ktorí  prechádzajú cez priechody pre chodcov.

„Jablko – citrón“   - celoslovenská dopravno – preventívna akcia v spolupráci s poisťovňou Generali Poisťovňa, a.s. a so žiakmi základných škôl vo veku 10 až 12 rokov. Žiacko-policajné hliadky  kontrolujú dodržiavanie predpísaných pravidiel cestnej premávky vodičmi, ktorí sú upozorňovaní netradične. Za menej závažné porušenie dostanú od detí citrón a za vzornú jazdu jablko.

Vlastné preventívne projekty

         Na úrovni Košického kraja  sa realizujú vlastné preventívne  projekty - „Cesta nie je ihrisko“, „Policajná schránka dôvery“.

„Cesta nie je ihrisko“ – projekt zameraný na dopravnú výchovu pre deti materských škôl a pre najmenšie deti I. stupňa základných škôl. Deti sa pomocou pracovných listov učia, ako sa majú bezpečne správať v cestnej premávke ako chodci, ako spolujazdci a ako cyklisti (deťom sú poskytnuté základné informácie o pravidlách cestnej premávky, význam dodržiavania pravidiel v cestnej premávke, význam dopravných značiek, riešenie dopravných situácií, bezpečné hranie a športovanie, význam záchranárov, ako sa správa disciplinovaný spolujazdec, technický stav bicykla,  vybavenie cyklistu, bezpečné bicyklovanie a význam reflexných prvkov. Interaktívne a hravou formou sú overené ich znalosti. V ďalšej časti projektu (v exteriéri) za účasti dopravného policajta si deti vyskúšajú jazdu na bicykli podľa pravidiel cestnej premávky.

 „Policajná schránka dôvery“- krajské riaditeľstvo  v snahe priblížiť prácu polície občanom inštalovalo v roku 2000 na dvoch miestach v Košiciach „Policajnú schránka dôvery“ (OC Tesco na Hlavnej ulici č.111 a  OC Kaufland na Popradskej ulici), do ktorej môžu občania vhadzovať svoje podnety ako aj nájdené doklady alebo iné  predmety, ktoré by mohli byť zneužité.  

Vlastné preventívne aktivity

     Vlastné preventívne aktivity s celokrajskou pôsobnosťou k problematikám sociálno-patologických javov a prezentácie práce POLÍCIE sme vykonávali pod názvom „Chránime a pomáhame“, a „Deťom pre radosť“.

  „Chránime a pomáhame“ - pri príležitosti Medzinárodného dňa detí môžu deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl vidieť ukážky práce Policajného zboru a záchranárskych tímov, vrátane spolupráce jednotlivých zložiek integrovaného systému pri improvizovanej dopravnej nehode. Ukážky činnosti predviedli - záchranná lekárska služba poskytnutím prvej pomoci, policajti dopravnej a poriadkovej polície ukázali svoju výzbroj a výstroj a svoje neopomenuteľné miesto mali ukážky policajných kynológov.

„Bezpečné letné prázdniny“. Cieľom tejto akcie je spolu s deťmi v letných táboroch poukázať na nástrahy nebezpečenstiev súvisiacich s dopravnou nehodovosťou. Okrem spolupráce s deťmi v detských táboroch sú na cestách vykonané dopravné preventívne aktivity zamerané na požívanie alkoholu, technický stav vozidla, povinnú výbavu vozidiel a tiež na nemotorových účastníkov, ktorými sú chodci a cyklisti. Taktiež vykonávame prevenciu zameranú na alkohol pre budúcich vodičov v autoškolách.

Dopravné preventívne akcie

     Cieľom preventívnych projektov a aktivít s dopravnou problematikou je prispieť k zlepšeniu dodržiavania dopravného poriadku na cestných komunikáciách a k zníženiu nepriaznivého vývoja nárastu dopravnej nehodovosti. Nezanedbateľnou úlohou prevencie v oblasti dopravnej problematiky je spolupôsobenie Policajného zboru v oblasti dopravnej výchovy. Policajti dopravných inšpektorátov a preventistky sa zúčastňujú priamo na praktickom  vyučovaní dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku na Alejovej ulici v Košiciach, a to  každý utorok v mesiacoch apríl – jún a september – november. 

Dopravné preventívne akcie vykonávané priamo na cestách v spolupráci so žiakmi vybraných základných škôl okrem bezpečnostného a výchovného pôsobenia umožňujú deťom a pedagógom nahliadnuť do výkonu služby dopravnej polície.

V súvislosti s preventívnym pôsobením v oblasti cestnej premávky sa realizujú nasledujúce aktivity : „Veľkonočný zajko v Košickom kraji“,  „Prázdninová prevencia a bezpečnosť“, „Auto nie je výklad“ , „Mikuláš na ceste“.

„Veľkonočný zajko v Košickom kraji“ – dopravno – preventívna akcia prebiehajúca na území celého Košického kraja v súvislosti so sviatkami Veľkej noci. Akcie sa zúčastňujú policajti dopravnej polície, preventisti a tiež žiaci prvého stupňa vybraných základných škôl s cieľom preventívneho pôsobenia na cestách a kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Deti rozdávajú vlastnoručne namaľované obrázky veľkonočných zajačikov, vajíčka alebo korbáčiky kontrolovaným vodičom podľa toho, či vodiča odmeňujú za dodržiavanie dopravných predpisov, resp. karhajú za dopravný priestupok.

 „Prázdninová prevencia a bezpečnosť“súbor preventívnych aktivít, ktoré prebiehajú aj na okresných riaditeľstvách Košického kraja počas letných prázdnin s cieľom predchádzať dopravnej nehodovosti na našich cestách. Preventívne  akcie sú zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky motorovými a nemotorovými účastníkmi, a tiež aj na požívanie  alkoholu účastníkmi v cestnej premávky. V rámci prázdninovej prevencie je vykonávaná aj bezpečnostná akcia pod názvom

„Auto nie je výklad“, ktorá prebieha na parkoviskách v blízkosti obchodných centier. V prípade, ak sa v motorovom vozidle parkujúcom na parkovisku nachádza hodnotná vec, ktorá by mohla byť lákadlom pre potencionálneho páchateľa, je za stierač auta založený letáčik s nápisom „Auto nie je výklad“, ktorý upozorňuje vodiča na možné nebezpečenstvo vlámania do vozidla.

 „Mikuláš na ceste“ - dopravno – preventívna akcia prebiehajúca na cestách Košického kraja v súvislosti so sviatkom Mikuláša. Zúčastňujú sa na ňom preventisti,  policajti dopravnej polície, žiaci vybraných základných škôl a Mikuláš. Deti spolu s Mikulášom a policajtmi rozdávajú vodičom vlastnoručne vyrobené postavičky Mikuláša alebo čerta podľa toho, či ich odmeňujú za dodržiavanie dopravných predpisov, resp. karhajú za dopravný priestupok.

Prevencia pri príležitosti MDD“   - každoročne sú pre zúčastnené deti pripravené súťaže - formou hry, zamerané na zvýšenie  ich vedomostí o vlastnej bezpečnosti. Aktivity sú rozdelené do dvoch blokov. Prvým je praktická jazda zručnosti podľa pravidiel cestnej premávky na prenosnom dopravnom ihrisku. Druhým blokom súťaží je riešenie krížoviek a hlavolamov. Všetky zúčastnené deti dostanú preukazy cyklistov.