Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Cudzinecká agenda

Cudzinecká agenda  |  Hraničná agenda

Aká je  dĺžka konania o udelenie pobytu? (DOCX, 18 kB)

Aké sú povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným pobytom na území Slovenskej republiky? (DOCX, 31 kB)

Aké zmeny nastali pri udeľovaní prechodného pobytu na účel zamestnania? (DOCX, 18 kB)

Ako dlho sa môžu občania  USA zdržiavať  na území Slovenskej republiky? (DOCX, 18 kB)

Ako je posudzovaná bezúhonnosť cudzinca pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny? (DOCX, 18 kB)

Ako je to s predkladaním dokladu potvrdzujúceho zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky? (DOCX, 20 kB)

Čo musí spĺňať doklad predkladaný oddeleniu cudzineckej polícii PZ v rámci konania o udelení pobytu na území SR? (DOCX, 19 kB)

Doklady k trvalámu pobytu na neobmedzený čas. (DOCX, 20 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o registráciu pobytu občana Únie. (DOCX, 27 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu. (DOCX, 14 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti. (DOCX, 20 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl. (DOCX, 17 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. (DOCX, 22 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia. (DOCX, 19 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja. (DOCX, 18 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. (DOCX, 19 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny. (DOCX, 20 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. (DOCX, 19 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. (DOCX, 17 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov. (DOCX, 22 kB)

Doklady potrebné k žiadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinného príslušníka občana Únie. (DOCX, 28 kB)

Informácia k možnosti zdržiavať sa mimo územia Slovenskej republiky viac ako 180 dní. (DOCX, 14 kB)

Kde som povinný nahlásiť voľné pracovné miesto ak mám záujem zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny ? (DOCX, 13 kB)

Kedy zaniká dlhodobý pobyt a kedy môže byť zrušený policajným útvarom ? (DOCX, 15 kB)

Kedy zaniká prechodný pobyt a kedy môže byť policajným útvarom zrušený ? (DOCX, 17 kB)

Kedy zaniká tolerovaný pobyt a kedy bude zrušený policajným útvarom ? (DOCX, 16 kB)

Kedy zaniká trvalý pobyt a kedy bude zrušený policajným útvarom ? (DOCX, 16 kB)

Končí mi platnosť cestovného dokladu. Kam sa mám obrátiť, aby som získal nový cestovný doklad ? (DOCX, 14 kB)

Mám ako cudzinec nejakú povinnosť hlásiť oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru zmenu osobného stavu ? (DOCX, 17 kB)

Mám udelený trvalý pobyt na území SR. Som povinný hradiť poistné v prípade dlhodobej neprítomnosti na území SR ? (DOCX, 14 kB)

Počas pobytu na základe víza resp. bezvízového styku som podal žiadosť o udelenie pobytu. Musím vycestovať z územia SR ? (DOCX, 15 kB)

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie ? (DOCX, 18 kB)

Som držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a chcem získať pobyt na území Slovenskej republiky ? (DOCX, 19 kB)

Som občan členského štátu Únie.  Aké mám povinnosti po príchode na územie SR ? (DOCX, 20 kB)

Som ubytovateľom a mám záujem poskytovať ubytovanie cudzincom. Aké sú moje povinnosti vo vzťahu k zákonu o pobyte cudzincov ? (DOCX, 16 kB)

Ukončenie práva na pobyt občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie ? (DOCX, 20 kB)

Zmena adresy občana Únie. (DOCX, 15 kB)

Som podnikateľ, akým spôsobom sa mám na cudzineckej polícii zaregistrovať ako ubytovateľ k hláseniu krátkodobo ubytovaných osôb (DOCX, 14 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Advice for third country national who has granted the residence within the territory of the Slovak republic. (DOCX, 19 kB)

Conditions set out for documents to be submitted to Department of Alien Police within the procedure of granting the residence in the territory of Slovak Republic. (DOCX, 19 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the permanent residence for five years. (DOCX, 20 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the registration of EU citizen. (DOCX, 17 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of business. (DOCX, 18 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of employment. (DOCX, 18 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of family reunification. (DOCX, 18 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of performing the official duties by civil units of armed forces. (DOCX, 16 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of research and development. (DOCX, 17 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of special activity. (DOCX, 14 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of study. (DOCX, 17 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence of third country national who has a status of Slovak living abroad. (DOCX, 16 kB)

Documents needed to be submitted for accepting the application for the temporary residence of third country national who has status of a person with long-term residence in another member state. (DOCX, 17 kB)

Documents needed to be submitted to the application for issuing residence permit for family member of EU citizen. (DOCX, 17 kB)

How long does it take to take a decision on the application for a residence. (DOCX, 16 kB)

Integrity of third country national applying for temporary residence for the purpose of family reunification. (DOCX, 20 kB)

Submitting a document confirming health insurance in the territory of Slovak Republic. (DOCX, 19 kB)

 

Upravené dňa/Last Modify: 19. 6. 2020, 10:14