Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Vzory dokladov a popis ochranných prvkov

U P O Z O R N E N I E

  • Verejnou listinou sa rozumie písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosti alebo právom chránené záujmy (napr. cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencií alebo zbrojný preukaz).
  • Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, dopustí sa  podľa § 352 trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.

Vzory pravých cestovných dokladov a iných dokladov totožnosti, víz a pečiatok členských štátov Európskej únie, ako aj niektorých tretích krajín a tiež stručné informácie o najdôležitejších bezpečnostných prvkoch týchto dokladov sú dostupné na internetovej adrese  http://consilium.europa.eu/prado/.

Taktiež si možno pozrieť popis ochranných prvkov občianskeho preukazu formátu EÚ, cestovného pasu a vodičského preukazu: