Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2024, piatok
 

Charakteristika činnosti odboru kontroly P PZ

Oddelenie kontroly

Kontrolu môžeme definovať ako činnosť, na základe ktorej zamestnanci útvaru kontroly na vybranom subjekte kontroly zisťujú a porovnávajú skutočný stav so stavom požadovaným. Požadovaný stav je upravený všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými predpismi. Na základe odchýlok zamestnanci útvaru kontroly zisťujú škodlivé následky v činnosti kontrolovaného subjektu. Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a ich predchádzaniu prijíma kontrolovaný subjekt účinné opatrenia.

Postup oddelenia kontroly odboru kontroly P PZ pri výkone svojej činnosti je upravený zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Oddelenie kontroly odboru kontroly P PZ vykonáva kontrolnú činnosť na organizačných zložkách Prezídia Policajného zboru (ďalej len „P PZ“), krajských riaditeľstvách Policajného zboru a okresných riaditeľstvách Policajného zboru.

Za účelom poskytovania kvalitného servisu občanom a  zvyšovania dôveryhodnosti zo strany Policajného zboru sa občania môžu, pri riešení svojich problémov súvisiacich s prácou Policajného zboru, s dôverou obracať na odbor kontroly P PZ. Odbor kontroly P PZ pri vybavovaní podnetov a sťažností od občanov bude postupovať v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov za účelom odstránenia zistených nedostatkov a navodenia právneho stavu.

Oddelenie sťažností

Inštitút sťažností sa v našom právnom systéme stal prostriedkom k prehĺbeniu účasti fyzických osôb a právnických osôb na riešení problémov v živote našej spoločnosti.

Oddelenie sťažností odboru kontroly P PZ vybavuje a prešetruje sťažnosti v rozsahu stanovenom interným predpisom vydaným v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) a kontroluje vybavovanie sťažností na útvaroch Policajného zboru vo svojej pôsobnosti.

Postup oddelenia sťažností odboru kontroly P PZ pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní alebo prekontrolovaní sťažností je upravený zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a  internými predpismi vydanými v pôsobnosti MV SR.

Oddelenie ľudskoprávnej agendy

Jednou z najvýznamnejších oblastí, ktorá je chránená nielen vnútroštátnym právnym systémom ale aj právom Európskej únie a medzinárodným právom, je oblasť ľudských práv a základných slobôd.

V oblasti ľudskoprávnej problematiky plní úlohy a plnenie úloh vyhodnocuje v rozsahu svojej pôsobnosti oddelenie ľudskoprávnej agendy odboru kontroly P PZ, ktoré spolupracuje s organizačnými zložkami P PZ, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru a je kontaktným pracoviskom P PZ pre kanceláriu ministra vnútra MV SR predovšetkým pri procese hodnotenia dodržiavania ľudskoprávnych záväzkov a implementácie medzinárodných koncepčných a plánovacích dokumentov k ľudským právam.