Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Objednávací systém na OCP

WARNING: In connection with the transition to the new ordering system on 15.11.2019 and the allocation of additional deadlines until the date of transition to the new system, it is not possible from the date 15.10.2019 to reserve the term for the workplaces of individual unit of the foreign police. Reservation of the term will be again possible from 15.11.2019, it means when a  new version of the ordering system will be launch.

This form serves as toll for booking in advance for submitting the application on granting or prolonging of residence on the territory of the Slovak Republic on locally competent Unit of Foreign Police of the Police Force.

After sending the filled form, you will receive confirmation email and subsequently you will receive a date and time scheduled for submitting of your application.

WE would like to remind you to choose a date and time at Unit of Foreign Police of the Police Force corresponding to your place of stay/residence.

Booking is possible at maximum one month ahead.

WE would like to remind all applicants to be cautious with regard to validity of their stay/residence. It may help to omit the obligation to refuse an application for prolonging the stay/residence.

If it will not be possible to assign you a date and time for submitting of your application due to capacity reasons or the booked date and time is not convenient to you, it is still possible to come to the Unit of Foreign Police of the Police Force without being booked in advance, as up to now. Booked clients will have priority over the others. In case you will not receive any free reservation for submitting of your application and you will not receive a new email within 14 days, please ask for new reservation again.

WE would like to remind you that you have to appear at the box dealing with applications on the competent Unit of Foreign Police of the Police Force in a given date and time, at the latest 5 minutes before the given date and time. In failure to appear in a given date and time, your application will not be processed.


UPOZORNENIE: V súvislosti prechodom na novú verziu objednávacieho systému dňa 15.11.2019 a pridelených všetkých dostupných termínov do dátumu prechodu na nový systém, nie je možné odo dňa 15.10.2019 rezervovať časový termín na stránkové pracoviská jednotlivých OCP PZ. Rezervácia termínu bude možná až od 15.11.2019 t.j. spustením novej verzie objednávacieho systému.

Formulár slúži na objednanie sa na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ k podaniu žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky.

Po odoslaní vyplneného formulára Vám bude zaslaný potvrdzujúci email a následne dostanete  pridelený termín na podanie Vašej žiadosti.

Upozorňujeme, aby ste si vyberali termín na tom oddelení cudzineckej polície PZ, kde sa budete zdržiavať/zdržiavate na pobyte.

Objednať sa je možné maximálne mesiac dopredu.

Upozorňujeme žiadateľov o podanie žiadosti, aby si pozorne sledovali, kedy Vám končí platný pobyt, vyhnete tomu, že Vaša žiadosť o obnovenie pobytu nebude prijatá.

Ak by Vám nebol pridelený termín na podanie žiadosti z dôvodu naplnenia voľných termínov, alebo ak Vám pridelený termín nevyhovuje, máte možnosť prísť na oddelenie cudzineckej polície PZ aj bez objednania sa, tak ako doteraz. Avšak upozorňujeme, že objednaní klienti budú uprednostnení na vybavenie. V prípade ak z dôvodu naplnenia kapacít nedostanete žiadny voľný termín a nedostanete od nás do 14 dní nový email s voľným termínom na podanie žiadosti, opätovne si požiadajte o nový termín.

Upozorňujeme Vás, že sa musíte dostaviť k vybavovaciemu okienku na príslušnom OCP PZ v daný termín včas, najneskôr do 5 minút od určeného termínu, inak nebudete vybavený. 


 

Upravené dňa/Last Modify: 16. 10. 2019, 00:00