Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Prevencia kriminality v Prešovskom kraji

Preventívne projekty realizované v rámci krajského riaditeľstva


Správaj sa normálne

Pilotný projekt „Správaj sa normálne“ je výsledkom slovensko – holandskej spolupráce. V Prešovskom kraji sa úspešne realizuje od školského roku 2000/2001. Tento projekt je určený pre žiakov 5. ročníkov základných škôl s cieľom zvýšenia ich právneho vedomia, skvalitnenie ich sociálneho správania a zvýšenie úcty k hodnotám vytváraným spoločnosťou.
Z pohľadu školiacich policajtov je projekt „Správaj sa normálne“ najúčinnejším prostriedkom pri práci s mládežou, pretože len priamy kontakt policajt – žiak, ktorý je vybudovaný na inom základe než učiteľ – žiak môže priniesť žiadané výsledky. Rovnako aj pre žiakov je projekt vítanou zmenou ich každodenného života a prínosom nových nepoznaných informácii súvisiacich s prácou polície a s úskaliami každodenného života. Deti si počas jedného školského roka k školiacim policajtom vytvoria pozitívny vzťah, ktorý sa prejavuje tým, že sa policajtom zdôverujú so svojimi problémami a začnú si viac všímať okolie, pričom svoje postrehy a skúsenosti konzultujú s policajtom.

Nie drogám

Projekt realizuje ABC Centrum voľného času Prešov v spolupráci s KR PZ v Prešove už viac ako 15 rokov. Cieľom projektu je využívanie voľného času športovou činnosťou. Projekt sa realizuje formou športovo-zábavných podujatí žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl, na ktorých si navzájom zmerajú sily. Podujatia sú spojené s krátkou besedou na protidrogovú tému, ktorú vedú policajné preventistky. Projekt každoročne vrcholí finálovým kolom, kde víťazom sa stáva najlepší školský tím. 

Bezpečná jeseň života

Nárast počtu starých ľudí prináša so sebou  i potrebu riešiť otázku  “Ako sa pokúsiť vo vzťahu k seniorom eliminovať v spoločnosti taký nežiaduci jav, akým je kriminalita?“ Konkrétne páchanie majetkovej trestnej činnosti, podvodov, krádeží, lúpeží, násilia páchaného na senioroch, ako i dopravnej nehodovosti,  na ktorej sa seniori podľa štatistických ukazovateľov podieľajú vo zvýšenej miere.

Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú  napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Hlavným  cieľom projektu je pomáhať ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup a dohliadať na  jej bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb.

Oliho príbeh

Aj v školskom roku 2013/2014  realizuje Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, ako aj všetky okresné riaditeľstvá v kraji celoslovenský projekt  „Oliho príbeh“, vo forme krátkeho animovaného filmu pre deti. Projekt vznikol v roku 2010 v spolupráci železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície.  Cieľom projektu je výchova detí k bezpečnému a zodpovednému správaniu v súvislosti so železničnou dopravou.

Tvoja správna voľba

Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo veku 9 - 10 rokov, s využitím inovatívnych prístupov práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne. V školskom roku 2012/2013 absolvovalo projekt v meste Prešov viac ako 500 detí základných škôl.