Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru

ÚOU P PZ bol vytvorený tak, aby jeho sily mohli okamžite a samostatne operovať. Pôsobnosť útvaru je na území celej Slovenskej republiky. Kompetencie a úlohy útvaru sú dané zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, osobitnými predpismi, ako aj internými predpismi vydanými v pôsobnosti MV kde sú presne vymedzené prípady, kedy a na aké účely je možné tento útvar nasadiť. Veliteľa útvaru osobitného určenia priamo riadi prezident PZ.

Úlohy

Útvar v rozsahu svojej pôsobnosti plní najmä tieto úlohy:

 • vykonáva služobné zákroky proti teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných obzvlášť závažných trestných činov,
 • podieľa sa na záchranných akciách, najmä pri živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách,
 • spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • spracúva a priebežne aktualizuje typové projekty postupného riešenia krízových situácií v  súvislosti s  možnými teroristickými útokmi proti objektom osobitnej dôležitosti (napr. atómové elektrárne, vodné diela, priemyselné podniky s orientáciou na chemickú výrobu, objekty významných štátnych úradov a inštitúcií, objekty verejnoprávnej televízie a rozhlasu a pod.),
 • sústreďuje dokumentáciu významnú z  hľadiska zabezpečenia ochrany významných osôb s prepojením na medzinárodné systémy ochrany chránených osôb,
 • je gestorom špeciálnych druhov prípravy (činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou, parašutistická činnosť a pod.) v pôsobnosti Policajného zboru,
 • odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť na úseku krízového vyjednávania v podmienkach Policajného zboru; zabezpečuje formou odborných kurzov krízového vyjednávania výcvik vyjednávačov,
 • zabezpečuje po organizačnej a materiálno-technickej stránke spoločný výcvik s príslušníkmi špeciálnych policajných útvarov členských štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) na území Slovenskej republiky; zúčastňuje sa spoločného výcviku s príslušníkmi špeciálnych policajných útvarov organizovaného týmito štátmi na ich území,
 • organizuje a vykonáva policajné akcie pri poskytovaní ozbrojených sprievodov pri preprave finančných hotovostí a cenností,
 • zabezpečuje výberové konanie uchádzačov o službu na útvare osobitného určenia prezídia,
 • zabezpečuje ochranu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

 

Členenie

Útvar osobitného určenia sa člení na:

 • jednotka osobitného určenia,
 • jednotka metodickej a technickej podpory,
 • jednotka zahraničných činností a logistiky

 

Logo útvaru

Logo Útvaru osobitného určenia P PZ