Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

História Železničnej polície

 • Od roku 1918 si železnice vytvorili vlastnú bezpečnostnú štruktúru, ktorá však pôsobila iba ako podporná sila policajných zložiek.
 • Ozbrojená ochrana na železnici bola zriadená v roku 1935.
 • Postavenie upravené železničným zákonom číslo 86/1937 Zb., zriadenie Ozbrojených strážnych oddielov železníc.
 • V päťdesiatych rokoch zriadenie Verejnej bezpečnosti na železnici.
 • Zákonom č. 51/1964 Zb. o dráhach, zriadenie útvarov Ozbrojenej a požiarnej ochrany železníc.
 • Vládnym uznesením č. 46/1967 Zb. zriadená pri OPOŽ pátracia služba.
 • Novelou zákona o dráhach zriadenie Zboru ozbrojenej ochrany železníc.
 • V roku 1992 zrušenie pôsobnosti federácie v ochrane železničnej dopravy.

 

Vznik Železničnej polície

 • Po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky bola zákonom č. 61/1993 Z. z. zriadená Železničná polícia SR, ktorá vznikla pretransformovaním časti Federálnej železničnej polície pôsobiacej v obvode železničných dráh na území SR.
 • Železničná polícia je podriadená ministrovi vnútra SR, ktorý určuje  jej organizáciu, riadenie a zriaďuje jej útvary.
 • Početný stav Železničnej polície určuje vláda Slovenskej republiky na  návrh ministra vnútra SR.
 • Železničná polícia sa  pri plnení úloh riadi zákonom č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov. Jej organizačné členenie nekopíruje územno-správne členenie SR, ale organizačné členenie  železníc.
 • Štátnu službu príslušníkov Železničnej polície upravuje  zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
 • Sociálne zabezpečenie príslušníkov Železničnej polície je v zmysle zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Železničná polícia  plní úlohy v špecifickom prostredí železničnej dopravy s  dynamicky sa meniacimi podmienkami a situáciou v rozsiahlom obvode železničných dráh, ktorá je charakteristická neustálou prepravou veľkého množstva cestujúcich a tovarov vysokej hodnoty.
 • Členstvo v  EÚ zaväzuje SR úlohami v oblasti bezpečnosti, ktoré v obvode dráh plní Železničná polícia ako samostatný ozbrojený bezpečnostný zbor SR.
 • Dňa 14. 2. 2008 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený vládny návrh zákona č. 86/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom bolo schválené zriadenie služby mýtnej polície v štruktúrach Železničnej polície.
 • Zákonom č. 60/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola služba mýtnej polície od 01.04.2010 vyňatá zo štruktúr Železničnej polície a následne začlenená do štruktúr Policajného zboru.
 • Zákonom č. 547/2010 Z. z. bola Železničná polícia začlenená do Policajného zboru (01. 01. 2011).