Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Odbor ochrany objektov

plní úlohy na úseku ochrany majetku  ako zrovnoprávnenej formy vlastníctva.V zmysle zákona o Policajnom zbore sa podieľa na plnení úloh pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a majetku právnických osôb a fyzických osôb a občanov, odhaľovaní páchateľov trestných činov, ochrany dôležitých a strategických objektov, najmä technickými a organizačnými opatreniami. Za tým účelom buduje a prevádzkuje na útvaroch PZ  pulty centralizovanej ochrany. Pultyumožňujú okamžite vyhodnocovať informácie z technicky chránených objektov a na základe toho zabezpečovať potrebné opatrenia vo vzťahu k chráneným objektom. Služba ochrany objektov zabezpečuje tiež  technickú ochranu objektov ministerstva vnútra a Policajného zboru, podieľa sa aj na odhaľovaní trestných činov prostredníctvom zákonných technických prostriedkov.


V štruktúre Policajného zboru má nasledovnú organizáciu:

 • odbor ochrany objektov, Prezídium Policajného zboru
  1. oddelenie technickej ochrany,
  2. oddelenie gescie a kompetencie,
  3. oddelenie fyzickej ochrany a kuriérnej služby,
 • odbory a oddelenia na krajských riaditeľstvách Policajného zboru,
 • skupiny na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.

  Úlohy odboru ochrany objektov:
 • riadi po odbornej stránke, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť služby ochrany objektov na krajských riaditeľstvách, vyhodnocuje výsledky a efektívnosť na úseku technickej ochrany,
 • spracúva a podieľa sa na tvorbe koncepčných a analytických materiálov zásadnej povahy v oblasti technickej ochrany objektov a aplikácie prostriedkov nástrahovej techniky,
 • zabezpečuje v primeranom rozsahu technickú ochranu objektov ministerstva a prezídia,
 • zabezpečuje a v osobitných prípadoch vykonáva nasadzovanie nástrahovej a zabezpečovacej techniky najmä v spolupráci s kriminálnou políciou,
 • vykonáva testovanie vzoriek a prevádzkové skúšky prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky vhodných na využitie v Policajnom zbore,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, právnickými a fyzickými osobami, ktorým poskytuje odbornú poradenskú činnosť pri zabezpečovaní a zvyšovaní ochrany objektov a majetku; podieľa sa na príprave a zabezpečení preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na ochranu osôb a majetku,
 • podieľa sa na plnení úloh ministerstva v oblasti bezpečnosti ochrany jadrovo-energetických zariadení a ochrany objektov zvláštnej dôležitosti,
 • riadi po odbornej stránke a koordinuje úlohy materiálneho a technického zabezpečenia materiálu a techniky na ochranu objektov a plní funkciu útvaru komoditného centra ministerstva,
 • vedie evidenciu majetku na úrovni rozpočtovej organizácie úrad ministerstva a evidenciu ústredne evidovaného majetku – materiálu a techniky na ochranu objektov; vykonáva rozborovú činnosť, ´
 • vykonáva činnosť na úseku verejného obstarávania tovarov a služieb v oblasti materiálu a techniky na ochranu objektov.