Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Informačné systémy pátrania

Informačné systémy pátrania patria k najpoužívanejších administratívnym pomôckam. Obsah informačných systémov pátrania a ich funkcie, spôsob vkladania, zmien a odvolávania záznamov o pátraní v informačných systémoch pátrania, spôsob správy informačných systémov, okruh oprávnených osôb a spôsob poskytovania informácií upravuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 30/2007 o prevádzke informačných systémov pátrania.

V súlade s potrebami implementácie Schengenského aquis a s tým súvisiacou aplikáciou príslušných ustanovení Schengenského dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná, boli vytvorené pre potreby pátrania nasledovné systémy:

 1. pátrania po osobách a po totožnosti nájdených mŕtvol – PATROS,
 2. pátrania po dopravných prostriedkoch – PATRMV,
 3. pátrania po zbraniach – PATRZBRANE,
 4. pátrania po dokladoch – PATRDOC.

Informačný systém PATROS

eviduje osoby kategorizované a opísané v časti všetko o pátraní.

Informačný systém PATRMV

- evidencia odcudzených a hľadaných dopravných prostriedkov, obsahuje okrem motorových vozidiel a tabuliek s evidenčnými číslami vozidiel aj identifikačné údaje v súvislosti s pátraním po lietadlách, lodiach a lodných motoroch, priemyselných zariadeniach a kontajneroch. Tieto skupiny boli doplnené v súvislosti s požiadavkami Schengenského informačného systému.

Evidencia odcudzených a hľadaných dopravných prostriedkov vedená v PATRMV obsahuje informácie o

 • všetkých dopravných prostriedkoch po ktorých sa pátra na území Slovenskej republiky a dopravných prostriedkoch vyhlásených Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na žiadosť iných štátov, u ktorých je podozrenie, že sa nachádzajú na území Slovenskej republiky,
 • dopravných prostriedkoch, ktoré boli odcudzené v zahraničí občanom Slovenskej republiky žijúcim trvale na území Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorým bol povolený pobyt na území Slovenskej republiky, ak o vyhlásenie pátrania majiteľ dopravného prostriedku požiadal,
 • dopravných prostriedkoch hľadaných v súvislosti s odhaľovaním trestných činov a zisťovaním ich páchateľov a o vozidlách, ktoré používa hľadaná osoba alebo nezvestná osoba,
 • všetkých odcudzených, stratených a zneužitých evidenčných číslach vozidiel.

Informačný systém pátrania PATRZBRANE obsahuje informácie o stratených, odcudzených alebo v súvislosti s trestným konaním hľadaných strelných zbraniach, ktoré majú povinné identifikačné znaky (výrobné číslo, typ zbrane, značka zbrane).

Informačný systém pátrania PATRDOC

eviduje stratené alebo odcudzené

 • vydané dokumenty (občiansky preukaz, doklad o občianskom preukaze, vodičský preukaz – národný, medzinárodný, cestovný pas, hraničné priepustky, preukazy na prekročenie štátnych hraníc, doklad o povolení na pobyt cudzinca, cudzinecký pas, cestovný doklad azylanta, cestovný doklad osoby bez štátnej príslušnosti, identifikačná karta cudzinca, osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz, zahraničný cestovný pas, zahraničný doklad totožnosti, zbrojný preukaz),
 • čistopisy (vodičský preukaz – medzinárodný, cestovný pas, občiansky preukaz, nálepka povolenia na pobyt),
 • bankovky,
 • cenné papiere.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Ak raz bol doklad označený ako stratený alebo odcudzený, čiže občan nahlásil jeho stratu alebo odcudzenie na polícii, tak doklad stráca svoju platnosť, napriek tomu, že tento doklad bude neskôr nájdený a má vyznačenú platnosť. Takýto doklad sa už nesmie používať pri ďalšom preukazovaní.