Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Finančná spravodajská jednotka

Legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky je tvorený najmä zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi aktmi Európskej únie.

Prvý z menovaných zákonov determinuje jednotke postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo značí, že je prioritne zameraná na prijímanie, evidovanie, analýzu, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách.

Finančná spravodajská jednotka požíva status kontrolného orgánu voči povinným osobám podľa § 5 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň podľa tohto zákonného aktu aj status správneho orgánu.

Usmernenie k  overeniu identifikácie klienta v súvislosti s mimoriadnou situáciou (PDF, 305 kB)

Zverejnenie právoplatných rozhodnutí o uložení sankcie za správny delikt v zmysle § 33a zákona č. 297/2008 Z.z.:

Rozhodnutia

Jednotka v rámci spolupráce s povinnými osobami poskytuje usmernenia a stanoviská k jednotlivým praxou vznikajúcim aplikačným problémom, všeobecnou formou zverejnenia na internetovej stránke a tiež adresne, zasielaním v písomnej forme priamo dožadujúcej konkrétnej povinnej osobe.

Kvalifikovaná žiadosť (PDF, 388 kB)

Pre účely naplnenia cieľov  účinného boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je neodmysliteľnou súčasťou výmena informácií na medzinárodnej úrovni. Vzájomná komunikácia sa tak uskutočňuje prostredníctvom zabezpečenej šifrovanej elektronickej komunikačnej siete ESW (Egmont Secure Web), vytvorenej v rámci medzinárodnej organizácie Egmont Group a siete FIU.NET. 

Záverečná správa z druhého národného hodnotenia rizík (PDF, 5 MB)

Final Report on the second National Assessment of Risk of ML and FT in SR (PDF, 5 MB)

Záverečná správa z národného hodnotenia rizík (PDF, 3 MB)

Final Report on the National Asessment of the Risk of ML and FT in SR (PDF, 4 MB)

Zoznam významných verejných funkcií (PDF, 245 kB)

Oznámenie o porušení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z.

Stanovisko ku COVID-19 (PDF, 172 kB)

 

Počet navštívení stránky: 196643

20.12.2022

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy