Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Oznámenie o porušení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z.

 

Na základe § 26 ods. 2 písm. p) zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru zavádza systém pre prijímanie oznámení o porušení povinnosti podľa tohto zákona.

Nahlasujúca osoba (t. j. osoba, ktorá nahlasuje porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z.) môže nahlásiť porušenie prostredníctvom osobitných komunikačných prostriedkov. Osobitné prostriedky komunikácie sú oddelené od bežných komunikačných prostriedkov finančnej spravodajskej jednotky, sú bezpečné, zaručujú dôvernosť údajov a sú zriadené tak, aby bránili v prístupe neoprávnených osôb.

Podmienky ochrany pred neoprávnenými postihmi v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti sú upravené v zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V závislosti od obsahu Vášho oznámenia a na základe žiadosti o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, Vám môže byť podľa tohto zákona poskytnutá ochrana vo vzťahu k Vášmu zamestnávateľovi, v trestnom konaní a v konaní o správnom delikte.

Nahlasovanie porušení alebo možných porušení by malo byť uskutočnené v dobrej viere, t. j. nahlasujúca osoba by v momente nahlásenia porušenia mala byť presvedčená o pravdivosti poskytovaných informácií.

 

Oznamovací formulár o porušení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z.