Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Obecné polície

oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície

 

Prezídium Policajného zboru

odbor poriadkovej polície 

oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície

ul. Račianska 45

 812 72 Bratislava

 

 

 

 

Telefón 09610 50 351, 09610 50 354
Fax 09610 59 148

E-mail

 pošli správu

 

 

 

Oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície realizuje v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dohľad štátu nad činnosťou obecných polícií. Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície spočíva  najmä v:

 • jednotnom označení príslušníkov obecnej polície a jednotnom označení motorových vozidiel obecnej polície,
 • zabezpečení jednotnej odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície v stredných odborných školách Policajného zboru alebo v zariadeniach obci,
 • zabezpečení skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície,
 • vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
 • vedení evidencie a) obcí, ktoré majú zriadenú obecnú políciu, a obcí, ktoré zrušili obecnú políciu, b) žiadostí obcí o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, c) príslušníkov obecnej polície, ktorým bolo vydané osvedčenie, d) údajov obsiahnutých v správach o činnosti obecnej polície; za týmto účelom ministerstvo prevádzkuje informačný systém - evidencia obecných polícií,
 • predkladaní správ o činnosti jednotlivých obecných polícií a na ich podklade spracúvaní súhrnnej správy o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok,
 • predkladaní zmlúv uzatvorených medzi obcami podľa § 2a zákona č. 105/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Úlohy oddelenia na úseku dohľadu štátu nad činnosťou obecných polícií

 • na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe štátnej politiky v oblasti plnenia úloh dohľadu štátu nad činnosťou obecných polícií,
 • v súvislosti s dohľadom štátu nad činnosťou obecných polícií koordinuje celoštátne a medzištátne systémy s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom,
 • za účelom zefektívnenia plnenia úloh obecných polícií navrhuje riešenia zásadného charakteru formou špecializovaných odborných činností a analýz,
 • spracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov upravujúcich dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície, navrhuje ich prípadnú novelizáciu a zabezpečuje aplikáciu týchto právnych predpisov v praxi,
 • sústreďuje informácie a podklady pre spracúvanie rozborov, správ, informácií a riadiacich aktov na úseku dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície,
 • odborne riadi a kontroluje činnosť služby poriadkovej polície na úseku výkonu dohľadu štátu nad činnosťou obecných polícií,
 • sústreďuje informácie a spracováva štatistické prehľady o činnosti obecných polícií,
 • vyhodnocuje činnosť obecných polícií a predkladá návrhy príslušných opatrení za účelom zefektívnenie ich činnosti,
 • spolupôsobí pri riadení, vykonávaní a kontrole odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície,
 • zabezpečuje výkon skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície,
 • zabezpečuje vybavovanie sťažností a podnetov týkajúcich sa činnosti poriadkovej polície na úseku dohľadu štátu nad činnosťou obecných polícií,
 • plní úlohy odvolacieho orgánu v správnom konaní,
 • prevádzkuje a priebežne aktualizuje informačný systém - evidencia obecných polícií podľa zákona o obecnej polícii.

Dôvod zriadenia oddelenia:

V súvislosti s plnením odporúčaní Európskej komisie súvisiacich s integráciou Slovenskej republiky do Európskej únie bol 2. júla 2003 Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 333/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnej polícii"), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004 a je úplne kompatibilný s právom ES/EÚ. Tento zákon svojou problematikou síce nepatril medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení, ale patril medzi priority odporúčané v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie - Biela kniha, Sekcia 14 - Ochrana osobných údajov.