Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

História služby

 

                                                                                         

     V záujme zvýšenia efektívnosti ochrany majetku a účinnosti boja s kriminalitou sa hľadali východiská aj v rámci vtedajšej polície v období 70. rokov minulého storočia.  Za jeden z významných medzníkov ochrany ekonomiky je možné považovať uznesenie vlády vtedajšej ČSSR č. 300 zo dňa 27.10.1971, ktoré v súvislosti s ochranou majetku konštatovalo, že na všetkých úsekoch národného hospodárstva dochádza v značnom rozsahu k rozkrádaniu a poškodzovaniu majetku.

     Pre zvýšenie efektívnosti ochrany ekonomiky bolo potrebné vykonať v rámci Zboru národnej bezpečnosti  celý rad opatrení, ktoré mali prispieť ku koncentrácii síl a prostriedkov pri predchádzaní, odhaľovaní a objasňovaní najzávažnejších trestných činov. Ako jeden z týchto opatrení je možné kvalifikovať aj snahu o zriadenie novej špecializovanej služby, ktorej základným poslaním bola ochrana majetku technickými prostriedkami a zabezpečovacími systémami.

     Snaha o zvýšenie efektívnosti a účinnosti ochrany majetku vyústila v roku  1976  vznikom základov služby ochrany objektov tým, že dňa 1.1.1976 boli rozkazom ministrov vnútra ČSSR, ČSR a SSR zriadené odbory ochrany objektov na národných ministerstvách vnútra. Následne na to boli na stupňoch kraj a okres (bývalá Krajské správy ZNB a Okresné správy ZNB) budované pracoviská služby ochrany objektov. Tabuľkové miesta boli obsadzované skúsenými pracovníkmi kriminálnej služby Verejnej bezpečnosti najmä z úsekov majetkovej a hospodárskej kriminality.

     Ďalším významným opatrením pre činnosť služby ochrany objektov bolo na základe ustanovenia § 50 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti, vydanie vyhlášky Federálneho MV č. 135/1982 Zb. o ochrane majetku v socialistickom spoločenskom vlastníctve. V tejto vyhláške boli stanovené povinnosti organizácií pri ochrane majetku, zásady ochrany podľa ktorých mali organizácie chrániť majetok, práva a povinnosti pracovníkov ochrany (závodná stráž) a osobitne tiež práva a povinnosti vtedajšej polície v tejto oblasti.

     Významným aktom, ktorý reguloval proces skvalitňovania ochrany majetku bolo uznesenie vlády ČSSR č. 73/1982 a následne uznesenia vlád ČSR a SSR, ktoré ukladali povinnosti organizáciám v súvislosti so zaradením objektov do jednotlivých kategórií za brannej pohotovosti štátu a v čase mieru. Súčasťou uznesení boli aj Smernice na stráženie a zabezpečenie dôležitých objektov.  Vládne uznesenie okrem iného vyjadrilo aj súhlas so zriadením služby ochrany objektov v rámci Zboru národnej bezpečnosti.

     Služba ochrany objektov tak bola dobudovaná v roku 1983 a na príslušných stupňoch riadenia boli zriadené odborné pracoviská s presným vymedzením úloh, kompetencií a poslania, čím boli vytvorené podmienky na jej kvalitné a odborné pôsobenie tak vo vnútri Zboru národnej bezpečnosti ako aj navonok v oblasti pôsobenia na predchádzanie a zabraňovanie trestnej činnosti, poskytovania praktickej a metodickej pomoci jednotlivým organizáciám a občanom v otázkach ochrany majetku a tiež v oblasti poradenskej činnosti. Týmto bolo naplnené základné poslanie služby ochrany objektov, ako preventívneho článku v rámci vtedajšej polície.

     V rámci koncipovania nového Policajného zboru služba ochrany objektov už mala na základe činnosti a dosahovaných výsledkov v jeho organizačnej štruktúre stabilné miesto. Ako samostatná služba existenčne zotrvala až do súčasného obdobia a plní úlohy na úseku ochrany majetku, ako zrovnoprávnenej formy vlastníctva. V zmysle zákona o Policajnom zbore je jednou zo služieb Policajného zboru a je organizačne zriadená  odborom na Prezídiu Policajného zboru, odbormi a oddeleniami na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a skupinami na okresných riaditeľstvách Policajného zboru. V zmysle zákona o Policajnom zbore sa podieľa na plnení úloh pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a majetku právnických osôb, fyzických osôb a občanov, odhaľovaní páchateľov trestných činov, ochrany dôležitých a strategických objektov, najmä technickými a organizačnými opatreniami. Za tým účelom buduje a prevádzkuje pulty centralizovanej ochrany na útvaroch Policajného zboru, ktoré umožňujú okamžite vyhodnocovať informácie z technicky chránených objektov a na základe nich aj zabezpečovať potrebné opatrenia vo vzťahu k týmto objektom. Zabezpečuje technickú ochranu objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru a podieľa sa na odhaľovaní trestných činov realizáciu nasadenia zákonných technických prostriedkov.    

     Prax a najmä nepriaznivý vývoj v stave kriminality potvrdzujú, že služba ochrany objektov má svoje trvalé miesto v organizačnej štruktúre Policajného zboru a jej činnosť a úlohy sa zameriavajú na efektívnejší podiel na zvyšovaní ochrany majetku a objasňovaní trestných činov.