Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2023, sobota
 

Národná centrála osobitných druhov kriminality

Jedným z útvarov, v rámci ktorého pôsobia príslušníci služby kriminálnej polície, je národná centrála osobitných druhov kriminality, ktorá na najvyššej úrovni zabezpečuje plnenie úloh najmä v nasledovných oblastiach:

- plní úlohy národného centra na úseku boja proti trestnej činnosti falšovania a pozmeňovania peňazí, cenných papierov, známok, kontrolných technických opatrení na označovanie tovaru, verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery, platobných kariet a telefónnych kariet, vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie uvedenej trestnej činnosti; národné centrum je kontaktným pracoviskom s mimorezortnými subjektmi a so zahraničím,

- metodicky riadi a kontroluje odhaľovanie, objasňovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov, poskytuje pomoc pri realizácii prípadov organizovanej trestnej činnosti, trestných činov mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných,

- posudzuje a rieši z hľadiska celospoločenských potrieb zásadné koncepčné otázky v oblasti organizačnej, legislatívnej, personálnej a vzdelanostnej na úseku služby kriminálnej polície Policajného zboru a kriminalisticko-technických činností,

- zovšeobecňuje nové formy páchania trestnej činnosti a za účelom zjednotenia postupu pri ich odhaľovaní, objasňovaní, vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní vykonáva metodickú činnosť,

- pripravuje podklady pre rozhodovanie prezidenta Policajného zboru v sporoch o miestnu príslušnosť, o odňatí a prikázaní veci podľa § 23 Trestného poriadku a sťažnostiach proti rozhodnutiam o námietkach zaujatosti podľa Trestného poriadku a o uplatnení osobitnej príslušnosti útvarov Policajného zboru,

- spolupodieľa sa na zvyšovaní vzdelanostnej a profesionálnej úrovne policajtov služby kriminálnej polície,

- metodicky riadi prípravu vyšetrovateľov a vyšetrovateľské skúšky, zabezpečuje vykonávanie záverečných vyšetrovateľských skúšok,

- po odbornej stránke riadi, koordinuje a kontroluje činnosť služby kriminálnej polície na krajských riaditeľstvách a okresných riaditeľstvách predovšetkým v oblasti:

  • boja proti závažnej všeobecnej kriminalite na úsekoch násilnej trestnej činnosti (vraždy, lúpeže, vydierania, požiare, výbuchy, nastražené výbušné systémy) a mravnostnej trestnej činnosti, extrémizmu, rasizmu a trestnej činnosti páchanej mládežou a na mládeži, na úseku majetkovej trestnej činnosti (rôzne krádeže vlámaním, krádeže motorových vozidiel, krádeže zbraní, výbušnín a streliva, ako aj ostatnej majetkovej trestnej činnosti),
  • boja proti ekonomickej trestnej činnosti zameranej proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky, štátnym, družstevným a súkromným podnikom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám, páchanej medzi občanmi, pri vzniku mimoriadných udalostí a v súvislosti s objasňovaním, dokumentovaním a vyšetrovaním trestnej činnosti falšovania a pozmeňovania peňazí, cenných papierov a verejných listín, známok, kontrolných technických opatrení na označenie tovaru, úradnej pečate a úradnej uzávery, platobných kariet a telefónnych kariet,
  • podieľania sa na rozpracovávaní závažnej trestnej činnosti porušovania ochrany duševného vlastníctva a počítačovej kriminality presahujúcej rámec kraja, prípadne republiky, pričom spolupracuje najmä s poskytovateľmi pripojenia na internet, správcami domén, združeniami na ochranu autorských a im podobných práv, expertíznymi a odbornými pracoviskami a vytvára podmienky na riešenie problémov spojených s ochranou duševného vlastníctva a počítačovej kriminality,
  • pátracej činnosti po hľadaných a nezvestných osobách, zisťovaní totožnosti osôb a nálezov mŕtvol nezistenej totožnosti vrátane kostrových nálezov,
  • kriminalisticko-technických činností,
  • diváckeho násilia,


- koná o trestných činoch, pre ktoré sú inak príslušné odbory kriminálnej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru alebo odbory kriminálnej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ak si to vyžaduje povaha veci vzhľadom na spôsob spáchania trestného činu, procesné strany alebo iný dôležitý záujem, ak tak určí prezident Policajného zboru,

- vykonáva cieľové pátranie po páchateľoch v prípadoch závažnej trestnej činnosti a závažnej trestnej činnosti s medzinárodným prvkom,

- riadi kriminalisticko-technickú činnosť a organizuje špecializované vzdelávanie kriminalistických technikov, vydáva normatívy materiálno-technického zabezpečenia pre výkon kriminalisticko-technických činností a zabezpečenie transportu dôkazových predmetov k znaleckému skúmaniu,

- na úseku krádeží motorových vozidiel a ochrany kultúrneho dedičstva zabezpečuje koordináciu činnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy a s ďalšími inštitúciami, zahraničnými partnermi a regionálnymi pracoviskami,

- zabezpečuje identifikáciu zaistených motorových vozidiel v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru.
 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]