Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Environmentálna kriminalita

Označenie environmentálna kriminalita vychádza z pojmu environment, teda životné prostredie, ktorým je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

Environmentálnu kriminalitu možno chápať ako trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné prostredie, alebo niektorá z jeho častí (voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov). V širšom význame sa pod pojem environmentálnej kriminality vo viacerých štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, zvyknú začleňovať aj problematiky ohrozovania zdravia závadnými potravinami a nedovolenej výroby a držby rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok.

Problematika environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú rôzne právne predpisy. V zmysle medzinárodných záväzkov SR a právnych predpisov SR sa environmentálnou trestnou činnosťou (podľa platného znenia Trestné zákona) rozumie:

§ 298 a § 299 Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov.
§ 299a            Neoprávnené uskutočňovanie stavby
§ 300 a § 301 Ohrozenie a poškodenie životného prostredia
§ 302              Neoprávnené nakladanie s odpadmi
§ 302a            Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok
§ 303 a § 304 Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia
§ 304a            Neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu
§ 305              Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
§ 305a            Týranie zvierat
§ 305b            Zanedbanie starostlivosti o zviera
§ 305c            Organizovanie zápasov zvierat
§ 306              Porušovanie ochrany stromov a krov
§ 307 a § 308 Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín
§ 309              Únik organizmov
§ 310              Pytliactvo
§ 168 a § 169 Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi
§ 212              Krádež (len vo vzťahu k drevu podľa ods.1 písm. e)

Páchanie environmentálnej kriminality je často v súbehu aj s inou trestnou činnosťou, napr. legalizácia príjmu z trestnej činnosti, všeobecné ohrozenie a pod. alebo jej páchanie súvisí s ďalšou trestnou činnosťou – napr. korupciou, zneužívaním právomoci verejného činiteľa a pod.

Znak enviropolície

Všetkých občanov, ktorí majú vedomosť o aktuálne páchanej trestnej činnosti proti životnému prostrediu, vyzývame, aby takéto informácie bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 158.

S účinnosťou od 01. februára 2022 vznikli na úrovni Prezídia Policajného zboru špecializované pracoviská odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality (enviropolícia) s celoslovenskou pôsobnosťou. Mapa zobrazuje ich miestnu príslušnosť:

Kontakty a miestna príslušnosť oddelení enviropolície

   

Oddelenie enviropolície Bratislava
Legerského 1

0961050420
0961050421
TA.13G4@S2.SGQGRFDFLG13Y@

Oddelenie enviropolície Trenčín
Jesenského 54

0918 792 985
TA.13G4@3K.SGQGRFDFLG13Y@

Oddelenie enviropolície Nitra
Nábrežie mládeže 1

0918 798 758
0918 796 059
TA.13G4@L3.SGQGRFDFLG13Y@

Oddelenie enviropolície Banská Bystrica
Okružná 18

0961606100
0961606102
TA.13G4@22.SGQGRFDFLG13Y@

Oddelenie enviropolície Žilina
Bánovská cesta 40

0918 799 286
TA.13G4@SJ.SGQGRFDFLG13Y@

Oddelenie enviropolície Košice
Rampová 7

0961579500
0961579502
TA.13G4@YT.SGQGRFDFLG13Y@

Oddelenie enviropolície Prešov
Pionierska 33

0918 789 202
TA.13G4@FD.SGQGRFDFLG13Y@

V osobitných prípadoch možno kontaktovať centrálu enviropolície:

 
0905 265 302
0918 800 375
0918 628 917

TA.13G4@SGQGRFDFLG13Y@