Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Environmentálna kriminalita

Označenie „environmentálna kriminalita“ vychádza z pojmu „environment“, teda životné prostredie, ktorým je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.  

Environmentálnu kriminalitu možno chápať ako trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné prostredie, alebo niektorá z jeho častí (voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov). V širšom význame sa pod pojem environmentálnej kriminality vo viacerých štátoch Európskej únie, vrátane  Slovenskej  republiky,  zvyknú  začleňovať  aj  problematiky  ohrozovania  zdravia  závadovými  potravinami  a nedovolenej výroby a držby rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok.  

Problematika environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú samostatné právne predpisy. Na tieto sa odvolávajú skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu zaradených v samostatnej hlave Trestného zákona pod názvom „Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu“. Druhý oddiel tejto hlavy v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov definuje tieto protiprávne konania ako:  

- ohrozovanie a poškodenie životného prostredia,
- neoprávnené nakladanie s odpadmi,
- porušovanie ochrany vôd a ovzdušia,
- porušovanie ochrany rastlín a živočíchov vrátane nelegálneho obchodovania s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov a nelegálnych výrubov stromov mimo lesného pôdneho fondu,
- porušovanie ochrany stromov a krov rastúcich v lesnom pôdnom fonde,
- šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín,
- únik geneticky modifikovaných organizmov,
- pytliactvo.
 
 
Páchanie environmentálnej kriminality je často v súbehu aj s inou trestnou činnosťou, napr. skrátenie dane, podvod, korupcia, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a pod.  

Rozsah environmentálnej kriminality je taktiež vymedzený nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a dokumentovaní environmentálnej trestnej činnosti, pri zisťovaní jej páchateľov, pri jej vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní, kde sa za environmentálnu trestnú činnosť považuje aj trestný čin nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov, ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými potrebami, týrania zvierat a krádeže dreva z lesného pôdneho fondu, vrátane dreva už vyťaženého.  

Informácie o podozrení z páchania environmentálnej kriminality je možné oznamovať na týchto telefónnych číslach:  

  • 09610 50118
  • 09610 50128
  • 09610 50138
  • 09610 50144
  • 09610 50156
  • 09610 50174
  • 09610 50253

V závažnejších prípadoch na mobilných telefónnych číslach:  

  • 0905 265 302
  • 0918 628 917
  • 0918 800 375

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy