Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Environmentálna kriminalita

Označenie environmentálna kriminalita vychádza z pojmu „environment“, teda životné prostredie, ktorým je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

Environmentálnu kriminalitu možno chápať ako trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné prostredie, alebo niektorá z jeho častí (voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov). V širšom význame sa pod pojem environmentálnej kriminality vo viacerých štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, zvyknú začleňovať aj problematiky ohrozovania zdravia závadnými potravinami a nedovolenej výroby a držby rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok.

Problematika environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú rôzne právne predpisy. V zmysle medzinárodných záväzkov SR a právnych predpisov SR sa environmentálnou trestnou činnosťou (podľa platného znenia Trestné zákona) rozumie:

§ 298 a § 299 Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov
§ 299a            Neoprávnené uskutočňovanie stavby
§ 300 a § 301 Ohrozenie a poškodenie životného prostredia
§ 302              Neoprávnené nakladanie s odpadmi
§ 302a            Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok
§ 303 a § 304 Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia
§ 304a            Neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu
§ 305              Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
§ 305a            Týranie zvierat
§ 305b            Zanedbanie starostlivosti o zviera
§ 305c            Organizovanie zápasov zvierat
§ 306              Porušovanie ochrany stromov a krov
§ 307 a § 308 Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín
§ 309              Únik organizmov
§ 310              Pytliactvo
§ 168 a § 169 Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi
§ 212              Krádež (len vo vzťahu k drevu podľa ods.1 písm. e)

Páchanie environmentálnej kriminality je často v súbehu aj s inou trestnou činnosťou, napr. legalizácia príjmu z trestnej činnosti, všeobecné ohrozenie a pod. alebo jej páchanie súvisí s ďalšou trestnou činnosťou – napr. korupciou, zneužívaním právomoci verejného činiteľa a pod.

Všetkých, ktorí majú vedomosť o páchaní trestnej činnosti proti životnému prostrediu, vyzývame, aby takéto informácie bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 158 alebo na e-mailovej adrese TA.13G4@SGQGRFDFLG13Y@. V osobitných prípadoch je možné kontaktovať policajných špecialistov aj na mobilných telefónnych číslach:

0905 265 302
0918 800 375
0918 628 917.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy