Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Úrad súkromných bezpečnostných služieb P PZ

Znak úradu súkromných bezpečnostných služieb

 • plní úlohy ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti súkromnej bezpečnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • spracúva a predkladá správy o činnosti súkromných bezpečnostných služieb,
 • posudzuje vývoj bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a na častiach jej územia so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti,
 • spracúva a predkladá návrhy zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
 • pôsobí ako orgán štátneho dozoru v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • riadi po odbornej stránke, koordinuje a kontroluje činnosť krajských riaditeľstiev na úseku činnosti v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • rozhoduje o správnych deliktoch a priestupkoch v súvislosti s činnosťou v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • posudzuje vo vymedzenom rozsahu bezúhonnosť a spoľahlivosť osôb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • pôsobí ako druhostupňový orgán pri odvolaniach proti rozhodnutiam krajských riaditeľstiev v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • spracúva a vydáva rozhodnutia o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti, o nariadení preskúšania a o opätovnom podrobení sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti,
 • rozpracúva koncepciu a úlohy Policajného zboru v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • pôsobí ako správca informačného systému súkromnej bezpečnosti, rozhoduje o prístupových právach do informačného systému, vedie príslušné evidencie,
 • zabezpečuje vo vymedzenom rozsahu distribúciu čistopisov dokladov,
 • vykonáva kvalifikačné skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti a vydáva preukazy odbornej spôsobilosti v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • rozhoduje o akreditácii na vykonávanie odbornej prípravy,
 • vedie evidencie ustanovené pre oblasť súkromnej bezpečnosti,
 • podieľa sa na vypracúvaní medzinárodných zmlúv a dohôd.