Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
Polícia
 

ICT

ICT – vnútropodnikový presun

Informácie o vnútropodnikovom presune nájdete na stránke:

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu

Ste štátnym príslušníkom tretej krajiny a máte pracovnú zmluvu v spoločnosti so sídlom mimo EÚ? Môžete byť presunutí do pozície vedúceho zamestnanca, odborníka alebo stážistu do pobočky tejto spoločnosti so sídlom v niektorom členskom štáte EÚ? Nižšie nájdete informácie o podmienkach, ktoré treba splniť, o postupoch, ktoré sa majú dodržať, ako aj o právach, ktoré môžete počas svojho pobytu využívať.

Podmienky

Ak chcete prísť na Slovensko ako ICT pracovník, musíte požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ICT.

Ak ste v pozícii vedúceho zamestnanca alebo odborníka, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac 3 roky. Ak ste v pozícii stážistu, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac 1 rok.

Na splnenie podmienok presunu ICT zamestnanca musíte mať uzatvorenú pracovnú zmluvu  v spoločnosti so sídlom mimo EÚ a byť presunutý ako vedúci zamestnanec, odborník alebo stážista do pobočky tejto spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky. Počet občanov z krajín mimo EÚ, ktorí môžu pracovať ako ICT zamestnanci a bývať na Slovensku, nie je obmedzený kvótou.

Postupy

Kde a ako podať žiadosť 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ICT si môžete podať len na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, ktorého ste občanom alebo v ktorom máte bydlisko. Žiadosť nie je možné podať na území Slovenskej republiky.

Zastupiteľský úrad žiadosť neprijme, ak pri jej podaní zistí, že sa budete počas prechodného pobytu zdržiavať dlhšie obdobie na území iného členského štátu EÚ ako na území Slovenskej republiky.

Povinnosti zamestnávateľa

Najneskôr 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania ICT musí pobočka vášho zamestnávateľa so sídlom na území Slovenskej republiky oznámiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na získanie ICT musíte príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky predložiť tieto dokumenty:

 1. vyplnený a podpísaný oficiálny formulár žiadosti,
 2. platný cestovný doklad a dve farebné fotografie,
 3. pracovnú zmluvu,
 4. potvrdenie o trvaní ICT v mieste spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky,
 5. potvrdenie o tom, že nastupujete do funkcie vedúceho zamestnanca, odborníka alebo  stážistu v spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky,
 6. potvrdenie o výške odmeny, o ostatných podmienkach zamestnávania, ktoré sa budú uplatňovať počas ICT,
 7. potvrdenie o tom, že po skončení ICT sa budete môcť vrátiť do tej istej spoločnosti so sídlom mimo EÚ,
 8. potvrdenie o tom, že spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky patrí k spoločnosti so sídlom mimo EÚ, ktorá vás vysiela na ICT,
 9. potvrdenie o tom, že,
 • ste boli pred dátumom ICT zamestnaný v spoločnosti so sídlom mimo EÚ, ktorej patrí spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, aspoň tri mesiace ak ide o stážistu,

 • máte odbornú kvalifikáciu a skúsenosti na výkon vedúceho zamestnanca alebo odborníka,

 • máte vysokoškolské vzdelania požadované pre výkon zamestnania, dohodu o odbornej príprave na účely profesijného rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania ak ide o stážistu,

 • spĺňate podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolenie,

10.  výpis z registra trestov zo štátu, ktorého ste občanom, a štátu, v ktorom ste sa v posledných troch rokoch zdržiavali viac ako 90 dní,

11.  doklad o vašom ubytovaní na území Slovenskej republiky,

12.  správny poplatok 170 EUR.


Všetky dokumenty vydané úradnými orgánmi v zahraničí musia byť preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom a musia byť riadne overené (apostilla alebo vyššia legalizácia dokumentov). Predkladané doklady o ubytovaní a register trestov by nemali byť staršie ako 90 dní v deň podania žiadosti. Je možné predkladať dokumenty vydané alebo overené úradnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku.

Ďalšie požiadavky

 V prípade, ak podliehate vízovej povinnosti, budete po udelení prechodného pobytu na účel zamestnania ICT potrebovať aj vstupné vízum vydané na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, ktorého ste občanom alebo v ktorom máte bydlisko.

Trvanie platnosti ICT

Ak ste v pozícii vedúceho zamestnanca alebo odborníka, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac 3 roky. Ak ste v pozícii stážistu, prechodný pobyt na účel zamestnania ICT Vám bude udelený na dobu najviac 1 rok.

Ďalšie informácie

Informácie pre cudzincov

Pobyt cudzinca

Práva

Na účel zlúčenia rodiny na území Slovenskej republiky môžu žiadať o prechodný pobyt aj vaši rodinní príslušníci. Príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ udelí rodinným príslušníkom povolenie na prechodný pobyt počas trvania vášho prechodného pobytu ako zamestnanca ICT.

 

V prípade záujmu o vykonávanie zamestnania ICT v inom členskom štáte EÚ môžete využiť mobilitu zamestnanca ICT medzi členskými štátmi EÚ. Podmienkou je, že mobilita zamestnanca ICT bude vykonávaná u toho istého zamestnávateľa alebo tej istej skupiny zamestnávateľov. V tomto prípade od Vás druhý členský štát EÚ nebude vyžadovať prechodný pobyt na jeho území. Podmienky mobility z územia Slovenskej republiky na územie iného členského EÚ sa riadia právnymi predpismi členského štátu EÚ, kde sa mobilita uplatňuje. 

Ďalšie linky: 

 1. Ministry of Foreign and European Affairs (residence permits)

 2. Ministry of Foreign and European Affairs (visas)

 3. Ministry of Interior

 4. Ministry of Labour, Social Affairs and Family

 5. Ministry of Education, Science, Research and Sport

   

   

Upravené dňa/Last Modify: 8. 12. 2021, 10:58