Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zameranie Strednej odbornej školy PZ Bratislava

logo skolyStredná odborná škola Policajného zboru Bratislava (ďalej len „škola“) má sídlo v Bratislave na Vápencovej ulici číslo 36. Je zriadená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia určená pre príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“), poskytujúca predovšetkým špecializované policajné vzdelanie s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Pripravuje na výkon štátnej služby policajtov v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba. Podľa potrieb a požiadaviek MV SR a Policajného zboru poskytuje aj ďalšie vzdelávanie policajtov. 

Pomaturitné štúdium sa organizuje ako pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné zdokonaľovacie štúdium.

V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu poskytuje škola špecializované policajné vzdelanie policajtom v prípravnej štátnej službe a dočasnej štátnej službe, ktorí sú ustanovení do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou. Štúdium sa organizuje kombinovanou formou v zameraní poriadková polícia, kriminálna polícia, kriminálna polícia v špecializácií skrátené vyšetrovanie a trvá najmenej osem mesiacov. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou z odborných predmetov, ktoré neboli súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky v inom odbore vzdelávania a má integrujúci charakter.

V pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu poskytuje škola špecializované policajné vzdelanie policajtom v stálej štátnej službe, ktorí sú ustanovení do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou. Štúdium sa organizuje dennou formou v zameraní poriadková polícia, dopravná polícia, kriminálna polícia, kriminálna polícia v špecializácií skrátené vyšetrovanie a trvá najmenej tri mesiace. Štúdium sa ukončuje záverečnou pomaturitnou skúškou, ktorá sa člení na písomnú časť a ústnu časť a má teoreticko-praktický charakter.

Absolventi štúdia sa uplatňujú vo všetkých službách Policajného zboru ako špecialisti na funkciách referent, starší referent,  alebo ako riadiaci funkcionári na základných útvaroch.

Za svoju dvadsaťročnú históriu, štúdium na škole ukončilo vyše trinásťtisíc absolventov, ktorí získaným špecializovaným policajným vzdelaním napomáhajú zvyšovať kvalitu policajnej práce v útvaroch svojej pôsobnosti.

Škola zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie policajtov v rekvalifikačných, základných, zdokonaľovacích, doplňujúcich, odborných kurzoch, krátkodobých kurzoch, školeniach a vo výcviku pre jednotlivé služby Policajného zboru. Ide najmä o špecializované rekvalifikačné kurzy, základné rekvalifikačné kurzy v rámci kariérneho postupu, zdokonaľovacie kurzy podľa požiadaviek praxe, odborné jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka, kurzy informatiky pre užívateľov policajného informačného systému, kurzy kriminalistiky, kurzy zamerané na problematiku bezpečnosti cestnej premávky, výcvik vodičov a iné na základe schválených vzdelávacích projektov.

Štátne vzdelávacie programy, na základe ktorých je vypracovaný školský vzdelávací program Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia, zohľadňujú požiadavky policajnej vedy a policajnej praxe na profil absolventa štúdia s ohľadom na jeho uplatnenie sa v jednotlivých službách Policajného zboru. Vypracovávajú a posudzujú ich odborne kvalifikovaní a skúsení učitelia stredných odborných policajných škôl, odborníci z policajnej praxe, funkcionári Policajného zboru riadiaci jednotlivé služby a vysokoškolskí učitelia z Akadémie Policajného zboru. Schvaľuje ich generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR a prezident Policajného zboru. Pedagogické dokumenty sú záväzné a ich dodržiavanie kontrolujú zodpovední funkcionári školy a pracovníci centra vzdelávania a psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR. Učebné plány a učebné osnovy sa vyhodnocujú a aktualizujú podľa požiadaviek policajnej praxe a podľa aktuálneho vývoja právnych noriem upravujúcich trestné konanie a činnosť Policajného zboru.

budova školy

Výchovno-vzdelávací proces uskutočňujú učitelia z radov policajtov a občianskych zamestnancov. U všetkých učiteľov sa ako kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské alebo inžinierske) a pedagogická kvalifikácia. Okrem kvalifikačného predpokladu vysokoškolského vzdelania a pedagogickej kvalifikácie sa vyžaduje od učiteľov aj prax z výkonu služby v Policajnom zbore najmä vo výučbe odborných predmetov. Učitelia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo príbuzných predmetov, sú zaradení do predmetových skupín. Tieto z odborného a metodického hľadiska zabezpečujú vyučovací proces v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami školských vzdelávacích programov. Za činnosť predmetovej skupiny zodpovedá jej vedúci. Predmetové skupiny pri zabezpečovaní výučby vzájomne spolupracujú, najmä formou vykonávania integrovaných cvičení. Predmetové skupiny sa starajú o zvyšovanie odbornej a pedagogickej úrovne vyučovania príslušných predmetov, kontrolujú a vyhodnocujú plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov stanovených učenými dokumentmi.

Škola zabezpečuje výučbu vo vlastnom objekte školy, ktorý pozostáva z učebňovej časti, výcvikovej časti, ubytovacej časti, stravovacej časti a komplexu športových objektov slúžiacich pre výučbu a mimoškolskú záujmovú činnosť poslucháčov a stáleho stavu školy. Činnosť školy zabezpečujú odborné servisné pracoviská, ktoré sa starajú o materiálno-technické podmienky pre vyučovanie a pre fungovanie celého objektu školy. Vyučovanie prebieha v klasických a špeciálnych učebniach. Škola je primerane vybavená výpočtovou a informačnou technikou, učebnými pomôckami a didaktickými prostriedkami.

Pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh škola spolupracuje s úradmi a odbormi prezídia Policajného zboru, krajskými a okresnými riaditeľstvami Policajného zboru a úradmi Ministerstva vnútra SR. Spolupráca sa realizuje v oblasti inovácie obsahu výučby, zabezpečenia osobitných materiálno-technických podmienok pre výučbu, v oblasti odborných prednášok, praktických cvičení a v oblasti personálnej.