Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Charakteristika pomaturitného kvalifikačného štúdia špecializovanej policajnej prípravy

V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v stredných odborných školách Policajného zboru sa uskutočňuje vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v prípravnej alebo dočasnej štátnej službe. Štúdium sa uskutočňuje v študijnom odbore 92 10 6 bezpečnostná služba a jeho zameraniach aj ako špecializovaná policajná príprava, ktorá umožňuje policajtom získať špecializované policajné vzdelanie v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Získaním špecializovaného policajného vzdelania policajt splní kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania, ktorá je podmienkou pre ustanovenie policajta do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou a pre jeho ďalší kariérny postup.

Všeobecne záväzný cieľ, obsah, rozsah, metódy, spôsob, podmienky a výsledky špecializovanej policajnej prípravy v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu špecializovanej policajnej prípravy, ktoré sú nevyhnutné pre získanie kľúčových a odborných kompetencií potrebných na výkon štátnej služby policajta s plánovanou dôstojníckou hodnosťou v príslušnom funkčnom zaradení, vymedzuje štátny vzdelávací program študijného odboru 92 10 6 bezpečnostná služba, pre zamerania poriadková polícia a kriminálna polícia. V zameraní kriminálna polícia sa štúdium uskutočňuje aj v špecializácii skrátené vyšetrovanie. Na základe štátneho vzdelávacieho programu je vypracovaný školský vzdelávací program Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava pre jednotlivé zamerania a formy štúdia.

Obsah prípravy pomaturitného kvalifikačného štúdia špecializovanej policajnej prípravy v študijnom odbore bezpečnostná služba a jeho zameraniach je koncipovaný so širokým odborným profilom na celé spektrum špecializovaných činností. Poskytuje dlhodobo platné odborné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pri výkone služby policajtov zaradených na funkciách s plánovanou dôstojníckou hodnosťou.

Podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu z hľadiska organizácie výučby sa na začiatok štúdia zaraďuje predmet základný policajný výcvik, ktorý má charakter vstupného vzdelávacieho modulu s výrazným podielom praktickej prípravy doplnenej nevyhnutným rozsahom teoretickej výučby. Jeho úspešné absolvovanie je nevyhnutným predpokladom pre ďalšie pokračovanie poslucháča v nadväzujúcej odbornej príprave.

Odbornú zložku prípravy tvorí profilujúci vyučovací predmet daného zamerania, resp. špecializácie a vyučovacie predmety spoločného základu. Profilujúcimi vyučovacím predmetmi jednotlivých zameraní, resp. špecializácie sú: poriadková polícia, právo, kriminalistika a operatívno-pátracia činnosť.

Výučba odbornej zložky prípravy pre všetky zamerania štúdia je doplnená vyučovacími predmetmi spoločného základu, ktorými sú služobná príprava, dopravná polícia, etika a psychológia policajnej práce, informatika a cudzí jazyk. Tieto poskytujú všeobecné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre výkon policajnej služby.

 

Základné údaje o pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu: 

Študijný odbor: pomaturitné kvalifikačné štúdium 92 10 6 bezpečnostná služba

Zameranie: 02 poriadková polícia 06 kriminálna polícia, 06 kriminálna polícia špecializácia skrátené vyšetrovanie

Dĺžka štúdia: 8 mesiacov

Forma štúdia: pri výkone štátnej služby (kombinovaná)

Nevyhnutné vstupné požiadavky na prijatie na štúdium: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné odborné vzdelanie (ISCED 3A), prijatie do  prípravnej štátnej služby alebo dočasnej štátnej služby príslušníka Policajného zboru a ustanovenie do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou

Spôsob ukončenia štúdia: pomaturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: a) úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A,

b) špecializované policajné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o pomaturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: po úspešnom absolvovaní štúdia sa absolvent uplatní vo funkciách s plánovanou dôstojníckou hodnosťou v jednotlivých službách Policajného zboru zodpovedajúcich príslušnému zameraniu, resp. špecializácii študijného odboru Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): vysokoškolské štúdium alebo ďalšie vzdelávanie zamerané na rozšírenie alebo prehlbovanie kvalifikácie

SPÄŤ