Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru

Polícia chráni každého

Hlavné úlohy:

  • systematicky a cieľavedome oboznamuje občanov prostredníctvom médií s činnosťou a výsledkami práce Policajného zboru, s jeho cieľmi a poslaním,
  • zabezpečuje informačný servis pre občanov,
  • zvoláva a organizuje tlačové konferencie so zástupcami hromadných informačných prostriedkov, podľa potrieb prezidenta, pripravuje tlačové a obrazové materiály, spolupracuje na televíznych a rozhlasových reláciách s policajnou tematikou, vykonáva denný monitoring tlače, metodicky usmerňuje policajtov, ktorí sú v rámci Policajného zboru poverení poskytovať informácie,
  • zabezpečuje poskytovanie informácií a plní úlohu koordinátora pri poskytovaní informácií podľa Zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu pôsobnosti Prezídia Policajného zboru,
  • organizačne zabezpečuje zvolanie členov poradnej komisie prezidenta Policajného zboru na posudzovanie odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľov krajských riaditeľstiev Policajného zboru, na posudzovanie mimoriadnych opravných prostriedkov a na posudzovanie protestov prokurátora,
  • koordinuje postup organizačných zložiek prezídia a útvarov Policajného zboru pri plnení úloh v oblasti prevencie kriminality, 
  • podieľa sa na tvorbe a organizačnom zabezpečení preventívnych aktivít a preventívnych projektov s celoslovenskou pôsobnosťou,
  • spracúva odborné stanoviská v oblasti prevencie kriminality pre vedenie prezídia,
  • zabezpečuje informačný servis Policajného zboru na sociálnych sieťach, sumarizuje a koordinuje podklady organizačných zložiek prezídia a útvarov Policajného zboru,
  • plní úlohy administratívno-technického zabezpečenia činnosti medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou, pripravuje materiály na jeho rokovania a v rámci svojej kompetencie pripravuje stanoviská a podklady pre predsedu medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou k prerokúvaným materiálom, zabezpečuje organizačnú prípravu a priebeh rokovaní,
  • koordinuje činnosť národných expertných skupín zriadených pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou,
  • predkladá návrhy opatrení na zlepšenie medzirezortnej spolupráce a súčinnosti.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach - Polícia na Facebooku, Hoaxy a podvody, Polícia na Instagrame.

Najsledovanejšia stránka polície v Európe - Polícia SK