Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

RAILPOL

Európska sieť železničných polícií – RAILPOL oficiálne vznikla 1. júla 2004. Vo svojej činnosti vychádza z politiky Európskej komisie týkajúcej sa spolupráce po línii polícia – justícia a operuje v rámci vlastného grémia. Slovenská republika je členom RAILPOL-u od 13. januára 2007.

RAILPOL funguje pod záštitou Holandskej národnej polície (KLPD) a členskými štátmi sú: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Asociovanými členmi sú Amtrak Police a Úrad bezpečnosti dopravy (TSA) z USA.

Hlavným cieľom RAILPOL-u je zintenzívnenie a podpora cezhraničnej spolupráce policajných zložiek, ktoré plnia svoje úlohy v obvode železničných dráh, praktická výmena skúseností a vzájomné vymieňanie poznatkov. Cvičenia a semináre na rôzne témy,  ale aj spracovanie rôznych príručiek a manuálov odporúčaní k špecifickým javom policajnej činnosti napomáhajú medzinárodnej spolupráci. Vysoko hodnotená je predovšetkým denná neformálna výmena informácií a poznatkov medzi jednotlivými členmi. Spoločné cezhraničné operácie prispeli k odhaleniu rôznej trestnej činnosti, ktoré by nebolo možné bez predchádzajúcej medzinárodnej výmeny informácií počas uvedených operácií. RAILPOL prispel aj k modifikácií legislatívy na európskej, regionálnej ako aj národnej úrovní, poskytuje príslušným autoritám odporúčania, ktoré sú postavené na skúsenostiach, zaužívaných spôsoboch a najlepších postupoch využívaných v praxi. 

Zapájanie sa do činnosti RAILPOL-u prispelo v mnohých prípadoch aj k zlepšeniu bilaterálnej spolupráce polícií členských krajín, predovšetkým v oblasti cezhraničnej spolupráce, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom zvyšovania bezpečnosti v európskom dopravnom priestore.

Ďalším prínosom pre členské krajiny je vytvorenie zoznamu kontaktných osôb v každej členskej krajine RAILPOL-u, čím sa v podstatnej miere redukuje čas potrebný na získanie kontaktu v prípade potreby získania informácií. Katalóg kovových súčastí, ktorý bol spracovaný členmi RAILPOL-u za účelom ľahšej identifikácie kovov kradnutých z obvodu železničných dráh (predovšetkým medi), slúži aj iným policajným službách a iným útvarom v členských krajinách. Počas konania rôznych masových podujatí sa môžu dotknuté krajiny  zapojiť do výmeny informácií potrebných na prijatie adekvátnych policajných opatrení (príchod futbalových fanúšikov/ demonštrantov  vlakmi, ich počet, správanie atď.), čo vysoko hodnotia členské krajiny. Členské krajiny zároveň veľmi oceňujú nové impulzy a nápady na zlepšenie výcviku poriadkových jednotiek predovšetkým so zameraním na verejný poriadok vo vlakoch a na železničných staniciach, ako aj nové postupy pri kontrolách neprispôsobivých a agresívnych fanúšikov vo vlakoch prostredníctvom  uplatnenia úspešných metód identifikovania vysoko rizikových jednotlivcov.

 

Viac informácií o činnosti RAILPOL-u je možné nájsť na webovej stránke www.railpol.eu