Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR

Podľa zákona Národnej rady SR č. 171/93 Z.z. o Policajnom zbore je Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR službou Po­licajného zboru, ktorá je priamo riadená ministrom vnútra SR.

Zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády SR, predse­du Ústavného súdu SR, ministra vnútra SR a ďalším osobám určených vládou SR, t.j. ministrovi obrany SR, ministrovi spravodlivosti SR, sudcom a prokurátorom Špeciálneho súdu.
Úrad poskytuje ochranu osobám, ktorým v súlade s medzinárodnými zmluvami náleží ochrana počas pobytu na Slovensku a taktiež zabezpečuje prepravu členov vlády SR. Podľa vývoja bezpečnostnej situácie môže minister vnútra SR prideliť osobnú ochranu dočasne aj iným ústavným činiteľom, predstaviteľom politických strán a hnutí a významným cirkevným hodnostárom.

Úrad ďalej zabezpečuje nepretržitú ochranu určených objektov, objektov diplomatických misií, konzulárnych úradov a rezidencií vedúcich misií na území hlavného mesta SR Bratislavy a konzulárne úrady v Košiciach a Prešove. Poslaním tejto ochrany je v zmysle Viedenských dohovorov o diplomatických a konzulárnych stykoch, rezolúcii VZ OSN a všeobecne uznávaných zásad medzinárodného verejného práva zabezpečovať ochranu diplomatických a konzulárnych úradov akreditovaných v SR.

V súčinnosti so zahraničnými bezpečnostnými zložkami a v intenciách medzinárodných dohovorov poskytuje ochranu tiež zahraničným predstaviteľom, ktorí na pozvanie chránených osôb SR navštívia jej územie.

Prezidentovi, predsedovi Národnej rady a predsedovi vlády je poskytovaná komplexná ochrana, u ostatných chránených osôb sa ochranné opatrenia vykonávajú s pri­hliadnutím na medzinárodnú a teritoriálnu bezpečnostnú situáciu.

Prezidentom SR po skončení výkonu funkcie, je ochrana poskytovaná doživotne - rozsah určuje úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií na základe poznatkov o možnom ohrození. Ochrana ostatným trvalo chráneným osobám sa poskytuje ešte 90 dní po ukončení funkčného obdobia. O prípadnom ďalšom predĺžení ochrany o 90 dní rozhoduje predseda vlády SR.

V závažných prípadoch môže minister vnútra prideliť osobnú ochranu, s prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu alebo získané poznatky o ohrození života alebo zdravia, aj ďalším ústavným činiteľom, sudcom, prokurátorom, vyšet­rovateľom, predstaviteľom politických strán a hnutí, významným cirkevným hodnostárom, zahraničným preds­taviteľom, blízkym osobám chránených osôb, blízkym osobám členov vlády, ktorých prepravu zabezpečuje úrad ochrany.
Zahraničným predstaviteľom, ktorí navštívia územie SR sa ochrana poskytuje v súčinnosti so zahraničnými bez­pečnostnými službami.

Na vykonávanie týchto činností má úrad ochrany k dis­pozícii príslušné materiálno technické vybavenie a policajtov špecializovaných na túto prácu.