Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Uvažujete o služobnom pomere v Policajnom zbore?

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom:

 • je bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý zadovažuje útvar PZ vykonávajúci prijímacie konanie. 
 • je spoľahlivý. Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, alebo požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich. 
 • spĺňa stupeň všeobecného vzdelania určený na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný. Požadovaným stupňom všeobecného vzdelania je úplné stredné vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie. 
 • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby. Spôsobilosť občanov sa preveruje v rámci previerky fyzickej zdatnosti, psychologickými a lekárskymi vyšetreniami v špecializovaných zariadeniach Ministerstva vnútra SR (každý uchádzač o prijatie musí vedieť plávať). Previerke fyzickej zdatnosti sa nepodrobí občan, ktorý dosiahol 50 rokov veku, ak ide o muža, a 40 rokov veku, ak ide o ženu. Za telesne spôsobilého sa považuje občan, ktorý vyhovuje požiadavkám na fyzickú zdatnosť stanoveným ministerstvom vnútra SR.  Aby bol uchádzač o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru v rámci prijímacieho konania úspešný, súčtom bodov z absolvovaných disciplín musí spĺňať minimálny stanovený počet bodov.
 • ovláda štátny jazyk. Občan sa podrobí previerke ovládania štátneho jazyka v špecializovaných zariadeniach Ministerstva vnútra SR. 
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 
 • ku dňu prijatia do štátnej služby príslušníka Policajného zboru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia. 
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. 
 • ku dňu prijatia do štátnej služby príslušníka Policajného zboru skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe. 
 • absolvovanie základnej vojenskej služby od 1. mája 2004 už nie je podmienkou prijatia do Policajného Zboru.


Na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, je služobný úrad oprávnený zhromažďovať a uschovávať informácie o jeho osobe podľa osobitného predpisu.

Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti občana o prijatie do služobného pomeru.

V prijímacom konaní občan predloží tieto doklady:

 1. písomnú žiadosť o prijatie, 
 2. životopis, 
 3. osobné doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní, sobášny list, rodné listy detí alebo ich overené odpisy.

Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného zamestnania alebo z predchádzajúcich zamestnaní; možno ho tiež požiadať o predloženie ďalších dokladov potrebných na overenie jeho spôsobilosti na výkon služby v Policajnom zbore.

Občan sa podrobí previerke ovládania štátneho jazyka, psychodiagnostickému vyšetreniu, lekárskemu vyšetreniu a previerke fyzickej zdatnosti na posúdenie jeho spôsobilosti na výkon služby.

O výsledku prijímacieho konania musí byť občan písomne vyrozumený do 30 dní od skončenia prijímacieho konania, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o prijatie.

Možnosť prijatia občana do Policajného zboru je fakultatívna, t.j. občan nemá právny nárok na prijatie i v prípade splnenia všetkých podmienok prijímacieho konania. Možnosť prijatia občana do Policajného zboru závisí i od voľných policajných miest.

Bližšie informácie o podmienkach prijatia a prijímacieho konania občanom, ktorí majú záujem o prijatie do Policajného zboru poskytnú pracovníci personálnych útvarov okresných a krajských riaditeľstiev Policajného zboru.