Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Činnosť odboru dopravnej polície

Doprava je jednou z hlavných súčastí života každej vyspelej spoločnosti. Významné miesto v preprave osôb a nákladu zaujíma cestná doprava. Nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej dopravy vykonávajú už vyše 55 rokov dohľad policajti dopravných inšpektorátov. Organizácia a riadenie dopravných inšpektorátov počas tohto polstoročia zaznamenali množstvo zmien, ktoré nadväzovali na spoločenské, politické a hospodárske zmeny v spoločnosti.

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru plní najmä tieto úlohy:

 1. usmerňuje po odbornej stránke, koordinuje a kontroluje činnosť služby dopravnej polície a výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a jej riadení, špeciálnych kontrol, trestného konania, konania o priestupkoch, objasňovania dopravných nehôd, dopravno-inžinierskej činnosti a vykonávania skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie, 
 2. analyzuje a vyhodnocuje vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie, zovšeobecňuje získané poznatky, prijíma a navrhuje opatrenia na pozitívne ovplyvnenie nehodovosti a jej následkov, 
 3. organizuje, koordinuje a vo vymedzenom rozsahu riadi akcie dopravno-bezpečnostného charakteru, najmä s celoštátnou pôsobnosťou,
 4. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti pôsobnosti služby dopravnej polície, zhromažďuje poznatky o právnych predpisoch upravujúcich bezpečnosť cestnej premávky v iných štátoch a v rozsahu medzinárodných dohôd vybavuje dožiadania,
 5. vydáva skúšobné testy na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie,
 6. poveruje policajtov vykonávať skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie,
 7. povoľuje výnimky podľa osobitného predpisu,
 8. plní úlohy správneho orgánu podľa osobitného predpisu,
 9. vypracúva stanoviská k návrhom na zriaďovanie, systemizáciu a zmeny početných stavov útvarov služby dopravnej polície,
 10. vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky s celoslovenskou pôsobnosťou,
 11. odhaľuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a iné priestupky súvisiace s vedením vozidla a tieto prejednáva v blokovom konaní.
  po odbornej stránke, koordinuje a kontroluje činnosť služby dopravnej polície a výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a jej riadení, špeciálnych kontrol, trestného konania, konania o priestupkoch, objasňovania dopravných nehôd, dopravno-inžinierskej činnosti a vykonávania skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie,
 12. koordinuje činnosť krajských dopravných inšpektorátov KR PZ a metodicky usmerňuje ich činnosť na úseku kontroly elektronického výberu mýta, 
 13. zabezpečuje spoluprácu so správcom výberu mýta a prevádzkovateľom výberu mýta podľa osobitného predpisu, 
 14. spracúva analýzy a vyhodnotenia účinnosti opatrení a prijíma opatrenia na skvalitnenie výkonu mýtnej polície, 
 15. spracúva a predkladá návrhy interných aktov riadenia súvisiacich s činnosťou mýtnej polície, 
 16. zabezpečuje cezhraničnú spoluprácu pri výkone kontroly elektronického výberu mýta a spracúva podklady pre prípravu právnych analýz európskej legislatívy na úseku elektronického výberu mýta.

Členenie odboru dopravnej polície: 

 1. oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd
 2. oddelenie výkonu služby a dopravného inžinierstva
 3. špeciálne dopravné oddelenie

znak služby dopravnej polície Policajného zboru

Počet vstupov na stránku: 333096