Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Činnosť krajského dopravného inšpektorátu

Činnosť krajského dopravného inšpektorátu  |  Činnosť okresného dopravného inšpektorátu

Krajský dopravný inšpektorát najmä

 1. riadi po odbornej stránke a kontroluje výkon služby dopravnej polície pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a jej riadení, skrátenom vyšetrovaní o trestných činoch spáchaných v súvislosti s dopravnými nehodami, objasňovaní dopravných nehôd a na dopravno-inžinierskom úseku,
 2. organizuje, koordinuje a kontroluje opatrenia pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území kraja,
 3. riadi po odbornej stránke a kontroluje činnosť služby dopravnej polície na úseku 
  1. vedenia evidencie vozidiel, vydávania príslušných dokladov a zabezpečuje ich distribúciu, 
  2. skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie, vo veci rozhodovania o udelení alebo odobratí vodičského oprávnenia a o zadržanom vodičskom preukaze, 
  3. evidencie vodičov, priestupkov vodičov motorových vozidiel, evidencie dopravných nehôd a poskytuje z nich informácie,
 4. vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie (podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 5. plní úlohy odvolacieho orgánu pri rozhodovaní o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných dopravných inšpektorátov a rozhodnutiam útvarov Policajného zboru vo veciach priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a kontroluje činnosť služby dopravnej polície na úseku správneho konania,
 6. organizuje vykonávanie dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a sprievodov na teritóriu kraja,
 7. zabezpečuje realizáciu požiadaviek okresných riaditeľstiev na centrálne zabezpečenie tlačív na úseku vodičských preukazov, tabuliek s evidenčným číslom a príslušných dokladov a ich distribúciu na okresné riaditeľstvá, vedie o nich príslušnú evidenciu,
 8. prideľuje evidenčné číslo, vydáva tabuľky s evidenčným číslom a príslušné doklady (podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 9. koná vo veciach priestupkov, najmä objasňuje určené priestupky a prejednáva v blokovom konaní priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 10. vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na diaľniciach a na ostatných cestách ak tak ustanovuje osobitný zákon, spolupôsobí pri jej riadení a vedie účastníkov cestnej premávky k dopravnej disciplíne,
 11. vo vymedzenom rozsahu objasňuje nehody a vykonáva skrátené vyšetrovanie o trestných činoch; v súvislosti s touto činnosťou vedie evidenciu dopravných nehôd,
 12. sústreďuje informácie o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä o jej stave, úrovni, dynamike dopravnej nehodovosti a dopravných priestupkoch, na základe ktorých spracúva potrebné analýzy, rozbory, správy, navrhuje, prijíma a vykonáva potrebné opatrenia; podieľa sa na organizovaní preventívno-výchovnej činnosti zameranej na účastníkov cestnej premávky,
 13. riadi po odbornej stránke, koordinuje činnosť služby dopravnej polície na úseku evidencie motorových vozidiel a spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel ako aj pri sledovaní, či ich držitelia podrobujú pravidelným kontrolám technického stavu,
 14. riadi po odbornej stránke, koordinuje činnosť služby dopravnej polície a spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 15. vyjadruje sa a dáva súhlas k projektom stavieb, návrhom použitia dopravných značiek a dopravných zariadení, návrhom na povolenie zriadenia parkovísk, vo veciach týkajúcich sa budovania, rekonštrukcie, uzávierok, obchádzok a odkladov komunikácií, zriaďovania zastávok vozidiel hromadnej prepravy osôb, zvláštneho užívania ciest a spolupôsobí pri výchove účastníkov cestnej premávky,
 16. realizuje úlohy služby dopravnej polície v systéme civilnej ochrany a pri riešení mimoriadnych situácií, vyjadruje sa k zvláštnemu užívaniu diaľnic, ciest a miestnych komunikácii,
 17. povoľuje výnimky z pravidiel cestnej premávky v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise (podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 18. zabezpečuje výkon cestných kontrol technickej spôsobilosti vozidiel podľa osobitného predpisu (podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 19. spolupôsobí pri výkone kontrol prepravy nebezpečných vecí a dodržiavania bezpečnostných prestávok vodičmi podľa osobitných predpisov (zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.),
 20. priamo riadi a koordinuje činnosť oddelení mýtnej polície a metodicky usmerňuje ich činnosť na úseku kontroly elektronického výberu mýta,
 21. zabezpečuje spoluprácu so správcom výberu mýta a prevádzkovateľom výberu mýta podľa osobitného predpisu (zákon č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 22. spracúva analýzy a vyhodnotenia účinnosti opatrení a prijíma opatrenia na skvalitnenie výkonu mýtnej polície.