Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Činnosť okresného dopravného inšpektorátu

Činnosť krajského dopravného inšpektorátu  |  Činnosť okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v sídle okresného riaditeľstva najmä

 1. objasňuje dopravné nehody okrem dopravných nehôd na diaľnici,
 2. vykonáva trestné konanie o trestných činoch, za ktoré osobitný zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri roky, okrem trestných činov, o ktorých sa vykonáva vyšetrovanie podľa osobitných predpisov,
 3. objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, 
 4. rozhoduje v I. stupni v správnom konaní,
 5. vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie,
 6. rozhoduje o povinnosti vodiča podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúšaniu z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel,
 7. rozhoduje o vydaní, odňatí a obmedzení rozsahu oprávnenia na vedenie motorových vozidiel a o zadržanom vodičskom preukaze,
 8. prideľuje evidenčné čísla, vydáva tabuľky s evidenčným číslom a príslušné doklady; vedie evidencie vozidiel a vykonáva ostatné evidenčné úkony na úseku evidencie vozidiel,
 9. spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel v cestnej premávke, ako aj pri sledovaní, či držitelia vozidiel tieto podrobujú pravidelným technickým kontrolám,
 10. vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky okrem premávky na diaľniciach a spolupôsobí pri jej riadení,
 11. vyjadruje sa a dáva súhlas, kde a aké dopravné značky a dopravné zariadenia sa použijú,
 12. vyjadruje sa alebo dáva súhlas vo veciach týkajúcich sa budovania, rekonštrukcie, uzávierok, obchádzok a odklonov komunikácií, zriaďovania zastávok vozidiel hromad­nej prepravy osôb, zvláštneho užívania ciest a zriaďovania parkovísk,
 13. sleduje a vy­hodnocuje dopravno-bezpečnostnú situáciu, príčiny nehodovosti a podieľa sa na organizovaní preventívno-výchovnej činnosti zameranej na účastníkov cestnej premávky,
 14. realizuje úlohy dopravnej polície v systéme civilnej ochrany a pri riešení mimoriad­nych situácií a podieľa sa na spracovaní podkladov príslušnej dokumentácie v súvislosti s plnením úloh okresného dopravného inšpektorátu v celom teritóriu územnej pôsobnosti okresného riaditeľstva,
 15. plní ďalšie úlohy štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 16. spolupôsobí pri výchove účastníkov cestnej premávky,
 17. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach bezpečnosti cestnej premávky,
 18. plní úlohy vyplývajúce z riadiacej a kontrolnej činnosti príslušného krajského dopravného inšpektorátu v koordinácii s príslušným okresným riaditeľstvom podľa osobitného predpisu (podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 19. vedie evidenciu dopravných nehôd,

Činnosti uvedené pod písmenom a), b), i) až q) a s) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vymedzenom rozsahu vykonáva krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Okresný dopravný inšpektorát v okresnom meste mimo sídla okresného riaditeľstva najmä

 1. objasňuje a prejednáva priestupky,
 2. rozhoduje v I. stupni v správnom konaní,
 3. vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie,
 4. rozhoduje o povinnosti vodiča podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúšaniu z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 5. rozhoduje o vydaní, odňatí, odobratí a obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel a o zadržanom vodičskom preukaze,
 6. vedie dopravné evidencie, prideľuje evidenčné čísla a vydáva tabuľky s evidenčným číslom a príslušné doklady,
 7. spolupôsobí pri výchove účastníkov cestnej premávky.