Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Zameranie školy a možnosti ďalšieho štúdia

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok

(zameranie, druhy štúdia)

        Policajné stredné odborné školy (SOŠ PZ) pripravujú na výkon štátnej služby príslušníkov Policajného zboru v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba.

Pomaturitné štúdium v SOŠ PZ sa organizuje ako:

a)      pomaturitné kvalifikačné štúdium,

b)     pomaturitné zdokonaľovacie štúdium.

 

        Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok (ďalej len „SOŠ PZ Pezinok“) je rezortnou školou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“). Okrem SOŠ PZ Pezinok sú na Slovensku ešte dve školy tohto typu, a to:

-          Stredná odborná škola Policajného zboru Košice,

-          Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava (Devínska Nová Ves).

       SOŠ PZ sú v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky začlenené pod sekciu personálnych a sociálnych činností. Po metodickej, kontrolnej a koordinačnej stránke riadi sekcia školy prostredníctvom jedného zo svojich odborov - centra vzdelávania a psychológie.

         SOŠ PZ Pezinok umožňuje prípravu a vzdelávanie policajtov podľa potrieb MV SR a Policajného zboru v rozličných druhoch a formách vzdelávania  (pomaturitné kvalifikačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium, rekvalifikačné, zdokonaľovacie kurzy a pod.).

Pomaturitné kvalifikačné štúdium – základná policajná príprava

       SOŠ PZ Pezinok je schopná zabezpečiť všetky druhy štúdia, ale v posledných rokoch zabezpečuje najmä pomaturitné kvalifikačné štúdium. Počas štúdia sa pripravujú novoprijatí príslušníci Policajného zboru (ďalej len „PZ“) pre výkon štátnej služby na základných útvaroch PZ.

       Nástup na štúdium sa vykonáva formou povolania na štúdium personálnym rozkazom generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností. Policajti sú povolaní na štúdium spravidla v najbližšom termíne nástupu na štúdium nasledujúcom po prijatí do služobného pomeru. Nástupný termín na štúdium je spravidla 4 krát v kalendárnom roku (február, jún, september, november) pričom štúdium trvá 8 mesiacov. Počas štúdia poslucháči získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky z nasledovných predmetov:

  • Služba poriadkovej polície,
  • Služba dopravnej polície,
  • Kriminalistika,
  • Právo,
  • Služobná (strelecká) príprava,
  • Telesná príprava,
  • Etika a psychológia policajnej práce,
  • Práca s informáciami (informatika),
  • Cudzí jazyk (angličtina),
  • Odborná prax (vykonáva sa na základných útvaroch PZ, najčastejšie na obvodných oddeleniach PZ).

       Neoddeliteľnou súčasťou štúdia sú praktické cvičenia, ktoré integrujú učivo viacerých predmetov a poslucháči sa v rámci nich učia aplikovať teoretické vedomosti a poznatky do praktickej činnosti (služobné zákroky, použitie donucovacích prostriedkov policajta, aplikácia oprávnení policajta a pod.).

       Štúdium končí maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti. V praktickej časti poslucháč rieši modelovú situáciu typickú pre policajnú prax (služobný zákrok proti výtržníkom, domáce násilie, porušenie predpisov v cestnej premávke a pod.). V teoretickej časti poslucháč obhajuje svoj postup, ktorým riešil praktickú časť a zodpovedá vylosované otázky zo štyroch maturitných predmetov (služba poriadkovej polície, služba dopravnej polície, právo a kriminalistika).

         Úspešným vykonaním maturitnej skúšky absolventi štúdia získajú základné policajné vzdelanie a zaraďujú sa na funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou (hodnosť v škole počas štúdia „stržm.“ - strážmajster). Uplatnia sa spravidla na základných útvaroch PZ (na obvodných oddeleniach PZ).