Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Informácie

Stránkové hodiny úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru

 Adresa: Sibírska 26, Bratislava 3, II. poschodie


 


OZNÁMENIE V SÚVISLOSTI S ODVOLANÍM MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru oznamuje, že dňa 15.09.2023 o 06:00 hod. bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 446 zo dňa 13.09.2023 (k  návrhu na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky) odvolaná mimoriadna situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na uvedené preto dávame do pozornosti § 98c zákona č. 473/2005 Z. z. poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19).

Uvedené prechodné ustanovenie zákona o súkromnej bezpečnosti upravuje niektoré situácie a lehoty pri poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (napr. predĺženie platností preukazov odbornej spôsobilosti, licencií, akreditácií, dokladov preukazujúcich bezúhonnosť a spoľahlivosť, lekárskych posudkov, lehoty na prihlasovanie na skúšky odbornej spôsobilosti po absolvovaní odbornej prípravy a podobne).


Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že 20. 09. 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika“):

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Názov právneho predpisu: Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): II/2023

Špecifikácia: Predmetná regulácia bola zaradená do Registra ex post podľa bodu 10.3. písm. d) jednotnej metodiky a jej hodnotená úprava bola predložená do legislatívneho procesu pred 1. aprílom 2015

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného práv neho predpisu na portáli Slov-Lex: -

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -   

Lokalizácia: § 20 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti 

Číslo regulácie z registra ex post: 27

Dôvod zaradenia: 10.3. d) jednotnej metodiky

Znenie podnetu z podnikateľského prostredia: „Navrhujeme prehodnotiť opodstatnenosť opätovného absolvovania prípravy a vykonania skúšky pre obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. V prípade osôb, ktoré pracujú v bezpečnostných službách a ktoré po desiatich rokoch musia absolvovať odbornú prípravu a podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti, ide s ohľadom na iné profesie o určitú formu diskriminácie. Napríklad ak vyšetrovateľ, prokurátor, advokát, sudca, notár alebo exekútor úspešne vykoná predpísanú skúšku, táto mu platí počas celého obdobia výkonu funkcie a nemusí ju žiadnym spôsobom „obnovovať“.“

Termín ukončenia verejnej ex post konzultácie:  19. 10. 2023, konzultácie sa uskutočnia formou elektronickej výmeny informácií

Predbežné hodnotenie návrhu gestorom: 

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru (ďalej len „úrad“), ktorý plní úlohy vyplývajúce pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zo zákona o súkromnej bezpečnosti s predmetným návrhom regulácie nesúhlasí. Upozorňujeme, že nutnosť absolvovať odbornú prípravu a vykonať skúšku po zániku platnosti preukazu odbornej spôsobilosti (uplynutím doby, na ktorú bol vydaný, alebo dňom jeho vrátenia) neupravuje § 20 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti, ale § 20a ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti. 

Je potrebné uviesť, že preukaz odbornej spôsobilosti sa vydáva pre tri okruhy držiteľov a to typ S – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania, typ P – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov a typ CIT – pre osoby poverené profesionálnou  cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, výkonom  fyzickej ochrany a pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a prevádzkovateľov. Najväčší okruh držiteľov preukazu odbornej spôsobilosti vykonáva fyzickú ochranu, túto činnosť môžu vykonávať držitelia všetkých typov preukazov odbornej spôsobilosti, pričom sa s nimi obyvatelia stretávajú skoro dennodenne (nákupné centrá, obchody, rôzne prevádzky a pod.). 

Držitelia preukazu odbornej spôsobilosti plnia úlohy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti pri ktorých disponujú aj oprávneniami, ktorými môžu zasahovať do práv a slobôd iných osôb, teda voči ním môžu vykonať zásah. Je spoločensky nepredstaviteľné, aby takúto činnosť vykonávali osoby, u ktorých nie je v určitých intervaloch preverovaná úroveň ich teoretických a praktických vedomostí. Zákonom o súkromnej bezpečnosti je táto doba stanovená na desať rokov, pričom selekcia vedomostí prebieha práve na skúške odbornej spôsobilosti, ktorá je vykonávaná zložkami polície a ministerstva vnútra. Pokiaľ by sa nastavený model zrušil, takýto nestranný kontrolný mechanizmus by nebolo možné inak nahradiť. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby držitelia preukazu odbornej spôsobilosti naďalej v určených časových intervaloch absolvovali odbornú prípravu a zároveň bola preskúšaná ich úroveň vedomostí, ktoré aplikujú pri svojej činnosti. Takýmto modelom sa zároveň zaručuje, že osoby ktoré nemajú odborné predpoklady k vykonávaniu činností podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, nebudú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti a nový preukaz odbornej spôsobilosti im nie je po neúspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaný a teda nemôžu takúto činnosť ďalej samostatne vykonávať. 

 Takýto model je vhodný na dosiahnutie cieľa, ktorým je, aby túto činnosť vykonávali len osoby odborne spôsobilé, ktoré spĺňajú všetky podmienky podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Úlohou platného znenia zákona nie je diskriminovať držiteľov preukazu odbornej spôsobilosti, ale zaručiť, že túto činnosť budú vykonávať počas celej doby len osoby ktorých vedomosti budú dostatočné na napĺňanie účelu zákona o súkromnej bezpečnosti. Nie je možné porovnávať činnosť osôb v súkromnom sektore, ktorá slúži na generovanie zisku a činnosť osôb uvádzaných v podnete z podnikateľského prostredia (vyšetrovateľ, prokurátor, advokát, sudca, notár alebo exekútor),  ktoré zabezpečujú výkon verejnej moci, ktorých činnosť je upravená osobitnými zákonmi. Osoby ktoré sú uvádzané v predmetnom podnete musia mať požadované vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo na právnickej fakulte, pričom musia splniť aj iné predpoklady na výkon takýchto činností. Predpoklady pre výkon činnosti vyšetrovateľa sú upravené zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Zároveň činnosť osôb uvádzaných v predmetnom podnete podlieha rôznym kontrolným mechanizmom, pre každú činnosť upravenú v príslušným právnych normách.

Ako bolo konštatované vyššie, odborná spôsobilosť je jednou z najdôležitejších podmienok pre výkon fyzickej ochrany a pátrania, ako aj ostatných činností podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorá sa preukazuje preukazom odbornej spôsobilosti. Pri výkone činností v oblasti súkromnej bezpečnosti je vzhľadom na pomerne časté zásahy do práv a slobôd osôb nevyhnutné klásť dôraz na odbornú spôsobilosť zamestnancov bezpečnostných služieb. Ide o istú formu vzdelania, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalifikovanú činnosť poskytovanú bezpečnostnými službami, ako aj znížiť riziko možného vybočenia zamestnancov bezpečnostných služieb zo zákonom stanovených medzí. V roku 2022 bolo z celkového počtu 5651 osôb, ktoré boli prihlásené na skúšky odbornej spôsobilosti úspešných 2675 osôb, ktorým bol vydaný preukaz odbornej spôsobilosti. Aj na základe týchto číselných údajov uvedených v správe o činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru na úseku súkromnej bezpečnosti za rok 2022 je odborná príprava a následné preverovanie vedomostí nenahraditeľným nástrojom pre zabezpečenie a udržanie požadovanej úrovne odborných znalostí pre výkon činností v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou vyplnenia dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia. Vyplnený dotazník zašlite na email TA.13G4@ELFKTG1.1SRAG3SKA@

Kontaktná osoba gestora: mjr. Mgr. Stanislav Viktory, PhD., TA.13G4@ELFKTG1.1SRAG3SKA@ +421961050571

Dotazník k verejnej ex post konzultácii
(DOCX, 21 kB)


Upozornenie na zmenu zákona a vyhlášky

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru informuje o zákone č. 247/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. augusta 2022 a zákone č. 249/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2022. 

Dňom 26. júla 2022 bola v zbierke zákonov pod č. 274/2022 Z. z. uverejnená vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z. v ktorej okrem zmeny v odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti došlo aj k zmene formy oznámenia o začatí odbornej prípravy a zoznamu osôb prihlásených na odbornú prípravu a prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti, ktoré tvoria prílohu č.1a a č.1b vyhlášky. Novelou vyhlášky došlo aj k zmene formy výkazu štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb, ktorý tvorí prílohu č.14 vyhlášky.   

Vyššie uvedené prílohy č.1a, č.1b a č.14 sú k dispozícii na stiahnutie tu  


Oznámenie

Dňa 09.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý v čl. XIII upravuje činnosť na úseku súkromnej bezpečnosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19.


Upozornenie pre akreditované osoby

Od 10.06.2020 úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru prijíma prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti. Skúšky odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať v súlade s postupmi a pravidlami uvedenými v aktuálnych opatreniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyUpozorňujeme akreditované osoby, ktoré realizujú odbornú prípravu riadnou formou (nie dištančnou), aby pri jej realizácii dodržiavali príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Upozornenie prevádzkovateľom - písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby je potrebné predložiť do 31. januára kalendárneho roka.

V zmysle ustanovenia § 39 zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby vrátane prevádzkovateľa vlastnej ochrany povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za uplynulý rok. Povinnosť predkladať správu má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť v priebehu roka ukončil alebo začal. Výkaz štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb tvorí prílohu č. 14 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.. Výkaz štatistických údajov je možné získať na týchto stránkach pod odkazom "Tlačivá na stiahnutie". Správa sa považuje za predloženú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky dňom jej doručenia!

Správu je potrebné zaslať na poštovú adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Správu je možné doručiť aj osobne na adrese:

Prezídium Policajného zboru 
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Sibírska 26 
Bratislava 3

Správu je možné zaslať aj elektronicky prestredníctvom webového portálu www.slovensko.sk


Upozornenie prevádzkovateľom a zamestnancom bezpečnostnej služby - predkladanie čestných vyhlásení

S účinnosťou od 01.01.2019 nie je zamestnanec prevádzkovateľa bezpečnostnej služby povinný predkladať na preukazovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti čestné vyhlásenie. To neplatí v prípade, ak ide o osobu, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky a nemôže predložť doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa viac ako šesť mesiacov nepretržite zdržiavala, pretože jej ho štát nevydá. V takomto prípade predloží čestné vyhlásenie, že nebola v cudzine uznaná vinnou z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaná za bezúhonnú, a že jej nebol uložený zákaz činnosti podľa § 13 ods. 2 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. 


Upozornenie prevádzkovateľom - zánik oprávnenia prevádzkovať technickú službu.

V prípade, že oprávnenie prevádzkovať technickú službu na ochranu majetku a osôb zaniká uplynutím času platnosti licencie je potrebné postupovať podľa § 76 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti  a o vydanie novej licencie požiadať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru, najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti licenciena prevádzkovanie technickej služby. Tento proces nie je konaním o udelenie licencie. Za podanie žiadosti o vydanie novej licencie sa platí správny poplatok 20,- eur a za jej vydanie 33 eur  podľa položky 149  Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Upozornenie – CIT

Profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou je možné dňom 1.2.2013 vykonávať len na základe licencie, na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby „Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou" (cash- in-transit, ďalej len „CIT"). Podmienky pre udelenie licencie CIT upravuje § 11a a § 12a zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Povinnosti pri preprave a ďalšie náležitosti sú podrobne upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny.