Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Informácie

Stránkové hodiny úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru

 Adresa: Sibírska 26, Bratislava 3, II. poschodie

 


Zmena sadzobníka správnych poplatkov od 01.04.2024

Dňa 01.04.2024 nadobudne účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorého prílohu tvorí prehľad sadzobníka poplatkov (ďalej len ,,sadzobník“) , pričom správne poplatky uvedené v položke č. 149 sadzobníka (správne poplatky v oblasti súkromnej bezpečnosti) budú nasledovné:

Úkon alebo konanie správneho orgánu                                                                     Výška poplatku

a)    Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku

  1. strážnej služby                                                                                                  120 EUR
  2. detektívnej služby                                                                                              140 EUR
  3. odbornej prípravy a poradenstva                                                                         170 EUR
  4. vlastnej ochrany                                                                                                100 EUR
  5. technickej služby                                                                                               100 EUR
  6. profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou                220 EUR

b)   Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky                                                                 100 EUR

c)    Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu

  1. skúška typu S                                                                                                     25 EUR
  2. skúška typu P                                                                                                     70 EUR
  3. skúška typu CIT                                                                                                  70 EUR

d)   Podanie žiadosti o udelenie akreditácie                                                                                 250 EUR

e)    Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby vlastnej

       ochrany alebo technickej služby                                                                                          30 EUR

f)    Uznanie odbornej spôsobilosti                                                                                             140 EUR

g)   Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom

      fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti za každú osobu                                             5 EUR

h)   Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky

      a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti                             70 EUR

i)    Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany

      alebo technickej služby                                                                                                       50 EUR

j)    Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky                                                               50 EUR

k)   Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti                                                                                25 EUR

l)    Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie                                                                             50 EUR

m)  Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie                                                   25 EUR

n)   Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie                                              100 EUR

o)   Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti                                25 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen b) a j) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Poznámky

 1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena k) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
 2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena m) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
 3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena n) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.

Podľa § 19u zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01.04.2024) z úkonov a konaní začatých a neukončených do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky pri podaní a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 8 tohto zákona, sa platia poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.


Posudzovanie osoby, ktorá sa nezúčastní na skúške odbornej spôsobilosti

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru oznamuje, že 01. 01. 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 247/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti o vykonávaní skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“).  

Podľa § 19 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti uchádzača alebo osobu, ktorá nevykoná úspešne skúšku prihlasuje na skúšku podľa typu skúšky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy. Na skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.

Podľa § 19 ods. 9 druhej vety zákona o súkromnej bezpečnosti sa skúška musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku.

Podľa § 19 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti sa skúška bude vykonávať len skúšobným testom. Zároveň sa určuje, že na opravnú skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky. Uchádzača, ktorý nebol prihlásený na skúšku do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy, nebol prihlásený na opravnú skúšku do troch mesiacov od predchádzajúcej skúšky alebo nevyhovie pri skúške ani pri opravných skúškach, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že uchádzač alebo osoba prihlásená na skúšku, ktorá sa jej nezúčastní v určenom termíne je osobou, ktorá skúšku nevykonala úspešne resp. osobou, ktorá nevyhovie pri skúške.


Preukazovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti od 01.10.2023 - upozornenie na zmenu zákona o súkromnej bezpečnosti (v súvislosti s novým zákonom o registri trestov)

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru oznamuje, že 01. 10. 2023 nadobudol účinnosť zákon č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, v časti týkajúcej sa spôsobu preukazovania bezúhonnosti a spoľahlivosti, a s tým súvisiacich nových povinností prevádzkovateľa, uchádzača o zamestnanie, ako aj zamestnanca. Zmeny sa týkajú ustanovení § 13 ods. 3,  4, § 19 ods. 8 písm. b), § 22 ods. 2 písm. a),§  22a ods. 2 písm. a), § 29 ods. 2, 3, 4, 5, § 45, § 46 ods. 1, 2, 3, § 47, § 53 ods. 2, § 72 ods. 5, § 73 ods. 2, 3 a § 92 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti.    

Novelizáciou zákona o súkromnej bezpečnosti zaniká od 01. 10. 2023 pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov povinnosť preukazovať ich bezúhonnosť a spoľahlivosť odpisom z registra trestov. Naďalej však trvá povinnosť pre osobu, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť  mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predložiť doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa viac ako šesť mesiacov nepretržite zdržiavala, a jeho preklad do štátneho jazyka vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného predpisu, tak ako je uvedené v § 13 ods. 3 druhá veta zákona o súkromnej bezpečnosti.

Podľa § 13 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti sa ukladá nová povinnosť, na základe ktorej fyzická osoba poskytne úradu alebo krajskému riaditeľstvu Policajného zboru údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Takto poskytnuté údaje budú slúžiť napr. na účely preverenia bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača prihláseného na skúšku odbornej spôsobilosti, osoby ktorá žiada o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, osoby ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objektoch osobitnej dôležitosti a v iných prípadoch, keď to zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje. Odpis z registra trestov podľa § 13 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti prvá veta si teda bude pre svoju činnosť zabezpečovať len úrad alebo krajské riaditeľstvo Policajného zboru. 

Novelizačnou zmenou sa taktiež menia povinnosti prevádzkovateľa, uchádzača o zamestnanie a zamestnanca, akým spôsobom a kedy majú preukazovať splnenie podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Podľa § 45 zákona o súkromnej bezpečnosti na posúdenie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi pred nástupom do zamestnania doklad alebo čestné vyhlásenie podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie starší ako tri mesiace a následne každé dva roky.

Podľa § 46 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti prevádzkovateľ poučí uchádzača o zamestnanie, že môže zamestnávať len osobu, ktorá je bezúhonná podľa § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti, spoľahlivá podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti, zdravotne spôsobilá podľa § 15 zákona o súkromnej bezpečnosti a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje. O poučení sa vyhotoví záznam, ktorý podpíše uchádzač o zamestnanie.

Podľa § 46 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti je uchádzač o zamestnanie povinný pred nástupom do zamestnania prevádzkovateľovi predložiť čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Podľa § 46 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi neodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Prevádzkovateľ je podľa § 47 zákona o súkromnej bezpečnosti povinný v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby uschovávať písomnosti týkajúce sa svojich zamestnancov preukazujúce ich bezúhonnosť a spoľahlivosť vrátane písomností podľa § 46 zákona o súkromnej bezpečnosti, prípadne aj písomnosti preukazujúce zdravotnú spôsobilosť a vzdelanie, ak sa vyžadujú, od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu.  

U osôb, ktoré preukázali svoju bezúhonnosť a spoľahlivosť odpisom z registra trestov podľa zákona o súkromnej bezpečnosti platného pred 01. 10. 2023 nevzniká povinnosť dodatočne splniť novo zavedené povinnosti preukázania bezúhonnosti a spoľahlivosti. Pokiaľ u nich vznikne akákoľvek zmena skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti sú povinní postupovať podľa § 46 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti.


Odvolanie mimoriadnej situácie - koniec platnosti prechodných ustanovení zákona o súkromnej bezpečnosti súvisiacich s ochorením COVID-19

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru oznamuje, že dňa 15.09.2023 o 06:00 hod. bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 446 zo dňa 13.09.2023 (k  návrhu na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky) odvolaná mimoriadna situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na uvedené preto dávame do pozornosti § 98c zákona č. 473/2005 Z. z. poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19).

Uvedené prechodné ustanovenie zákona o súkromnej bezpečnosti upravuje niektoré situácie a lehoty pri poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (napr. predĺženie platností preukazov odbornej spôsobilosti, licencií, akreditácií, dokladov preukazujúcich bezúhonnosť a spoľahlivosť, lekárskych posudkov, lehoty na prihlasovanie na skúšky odbornej spôsobilosti po absolvovaní odbornej prípravy a podobne).


Zmena zákona a vyhlášky

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru informuje o zákone č. 247/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. augusta 2022 a zákone č. 249/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2022. 

Dňom 26. júla 2022 bola v zbierke zákonov pod č. 274/2022 Z. z. uverejnená vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z. v ktorej okrem zmeny v odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti došlo aj k zmene formy oznámenia o začatí odbornej prípravy a zoznamu osôb prihlásených na odbornú prípravu a prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti, ktoré tvoria prílohu č.1a a č.1b vyhlášky. Novelou vyhlášky došlo aj k zmene formy výkazu štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb, ktorý tvorí prílohu č.14 vyhlášky.   

Vyššie uvedené prílohy č.1a, č.1b a č.14 sú k dispozícii na stiahnutie tu  


Oznámenie

Dňa 09.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý v čl. XIII upravuje činnosť na úseku súkromnej bezpečnosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19.


Upozornenie pre akreditované osoby

Od 10.06.2020 úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru prijíma prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti. Skúšky odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať v súlade s postupmi a pravidlami uvedenými v aktuálnych opatreniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyUpozorňujeme akreditované osoby, ktoré realizujú odbornú prípravu riadnou formou (nie dištančnou), aby pri jej realizácii dodržiavali príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Upozornenie prevádzkovateľom - písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby je potrebné predložiť do 31. januára kalendárneho roka.

V zmysle ustanovenia § 39 zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby vrátane prevádzkovateľa vlastnej ochrany povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za uplynulý rok. Povinnosť predkladať správu má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť v priebehu roka ukončil alebo začal. Výkaz štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb tvorí prílohu č. 14 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.. Výkaz štatistických údajov je možné získať na týchto stránkach pod odkazom "Tlačivá na stiahnutie". Správa sa považuje za predloženú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky dňom jej doručenia!

Správu je potrebné zaslať na poštovú adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Správu je možné doručiť aj osobne na adrese:

Prezídium Policajného zboru 
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Sibírska 26 
Bratislava 3

Správu je možné zaslať aj elektronicky prestredníctvom webového portálu www.slovensko.sk


Upozornenie prevádzkovateľom a zamestnancom bezpečnostnej služby - predkladanie čestných vyhlásení

S účinnosťou od 01.01.2019 nie je zamestnanec prevádzkovateľa bezpečnostnej služby povinný predkladať na preukazovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti čestné vyhlásenie. To neplatí v prípade, ak ide o osobu, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky a nemôže predložť doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa viac ako šesť mesiacov nepretržite zdržiavala, pretože jej ho štát nevydá. V takomto prípade predloží čestné vyhlásenie, že nebola v cudzine uznaná vinnou z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaná za bezúhonnú, a že jej nebol uložený zákaz činnosti podľa § 13 ods. 2 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. 


Upozornenie prevádzkovateľom - zánik oprávnenia prevádzkovať technickú službu

V prípade, že oprávnenie prevádzkovať technickú službu na ochranu majetku a osôb zaniká uplynutím času platnosti licencie je potrebné postupovať podľa § 76 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti  a o vydanie novej licencie požiadať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru, najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti licenciena prevádzkovanie technickej služby. Tento proces nie je konaním o udelenie licencie. Za podanie žiadosti o vydanie novej licencie sa platí správny poplatok 20,- eur a za jej vydanie 33 eur  podľa položky 149  Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Upozornenie – CIT

Profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou je možné dňom 1.2.2013 vykonávať len na základe licencie, na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby „Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou" (cash- in-transit, ďalej len „CIT"). Podmienky pre udelenie licencie CIT upravuje § 11a a § 12a zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Povinnosti pri preprave a ďalšie náležitosti sú podrobne upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny.