Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce

Oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce (ďalej len OMPS) je pracoviskom, do pôsobnosti ktorého patrí široké spektrum aktivít na poli medzinárodnej policajnej spolupráce.

Bilaterálne vzťahy a multilaterálne vzťahy

    Pracovníci OMPS sa vo vymedzenom rozsahu podieľajú na príprave medzinárodných  zmlúv v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) ako aj ich následnej implementácii a plnia ďalšie úlohy súvisiace s realizáciou a vyhodnocovaním zmluvných záväzkov v pôsobnosti Policajného zboru.  OMPS sa podieľa vo vymedzenom rozsahu na aktivitách rôznych multilaterálnych zoskupení akými sú Salzburské fórum, Vyšehradská skupina.

Agenda EÚ

    - Pracovná skupina Rady EÚ pre policajnú spoluprácu

    OMPS má svojich zástupcov v pracovnej skupine Rady EÚ pre policajnú spoluprácu (Law Enforcement Working Party / ďalej len LEWP). Pracovná skupina zasadá spravidla 1x mesačne. LEWP sa zaoberá rôznymi aspektami medzinárodnej policajnej spolupráce a ich správnym legislatívnym znením. OMPS zabezpečuje  kontakt s vecne príslušnými pracoviskami PZ a na rokovaniach prezentuje stanoviská Slovenskej republiky k prerokúvaným dokumentom. Zodpovedá za sprostredkovanie relevantných informácií medzi LEWP a útvarmi PZ a za včasné plnenie úloh vyplývajúcich z rozhodnutí LEWP. Dokumenty prerokované na LEWP sú ďalej predkladané na rokovania COSI a COREPER. Zvyčajne raz počas predsedníctva zasadá PCWP spoločne s CCWP (pracovná skupina pre colnú spoluprácu). Na týchto spoločných rokovaniach sú prerokované spoločné postupy a prezentované výsledky spoločných akcií zameraných na rôzne oblasti trestnej činnosti.

   - CEPOL - Európska policajná akadémia

    V spolupráci s oddelením zahraničných vzťahov Akadémie PZ  sa OMPS podieľa na koordinácii vysielania dôstojníkov Policajného zboru na kurzy Európskej policajnej akadémie organizované v krajinách EÚ.

   - Iné orgány,  organizácie a komisie

  • SEPA (Stredoeurópska policajná akadémia).   V spolupráci s oddelením zahraničných vzťahov Akadémie PZ sa OMPS každoročne podieľa na koordinácii vysielania dôstojníkov Policajného zboru na Hlavný kurz pre  kriminálnu políciu, na Špeciálny kurz pre integrovanú bezpečnosť hraníc Stredoeurópskej policajnej akadémie a na odborné semináre v rámci SEPA
  • HSS (Nadácia Hannsa Seidla).  OMPS dlhodobo spolupracuje s Nadáciou Hannsa Seidla (mimovládna organizácia so sídlom v Mníchove). S jej finančnou podporou sa v  rámci tejto spolupráce uskutočňujú bilaterálne aktivity so  zložkami Bavorskej polície, ktorých obsahom je účasť príslušníkov PZ na jazykových hospitáciách, odborných seminároch a bilaterálnych stretnutiach expertov zameraných na výmenu informácií a skúseností.
  • SBK (Slovensko – bavorská komisia) OMPS plánuje na základe požiadaviek a potrieb útvarov P PZ a koordinuje aktivity v rámci Slovensko – bavorskej komisie
  • Maďarsko – slovenská zmiešaná komisia – pracovníci OMPS  sú členmi uvedenej komisie a podieľajú sa na  koordinácii jej aktivít a príprave zasadnutí

Analytická a koncepčná činnosť

Pracovníci OMPS sa podieľajú na príprave podkladových a analytických materiálov, návrhov, odporúčaní a stanovísk pre rozhodovanie vedenia Prezídia PZ v oblasti zahraničnej spolupráce. V spolupráci s príslušným pracoviskom MV SR sú pripravované aj podkladové materiály z oblasti pôsobnosti Policajného zboru pre zahraničné služobné cesty a prijatia najvyšších štátnych predstaviteľov.


Súvisiace odkazy: Nadácie Hannsa Seidela, Nadáciu Otvorenej spoločnosti, Police Women NetworkOSN, Rada Európy.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy