Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Služby pre verejnosť

Poskytovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici je povinné žiadosť o informáciu žiadanú v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia.

Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Informácia nemôže byť poskytnutá, pokiaľ je prístup k nej vylúčený alebo obmedzený podľa zákona č. 215/2004 Z. z.. Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR je stanovený v prílohe k nariadeniu Ministerstva vnútra SR č. 69/2005 o vydaní zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

Žiadosť o informácie sa vykonáva:

 • osobne ( v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod.),
 • telefonicky,
 • prostredníctvom e-mailu.


Zo žiadosti musí byť zjavné, komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
Informácia sa sprístupňuje najmä ústne, nahliadnutím do spisu, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosť o poskytnutie informácií

Nedostali ste požadovanú informáciu?
V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
Odvolanie proti rozhodnutiu »

Ako sme informovali:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v roku 2007 prijalo 42 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V 4 prípadoch nebolo žiadosti vyhovené a v 1 prípade nebolo žiadosti vyhovené čiastočne. V 1 prípade žiadateľ podal odvolanie.

Najčastejšie otázky, s ktorými sa žiadatelia obracajú na políciu sú:

 • evidencie a štatistiky dopravných nehôd na konkrétnych úsekoch ciest v Banskobystrickom kraji,
 • okolnosti a príčiny dopravných nehôd,
 • dodržiavanie zákonných postupov policajtov pri cestných kontrolách,
 • nahliadnutie do spisu alebo zaslanie kópie spisu,
 • nezhody v spoločenstve vlastníkov bytov,
 • okolnosti vyšetrovania konkrétnych trestných činov,
 • podklady pre študentov VŠ k diplomovej práci,
 • stav kriminality v jednotlivých obciach, resp. mestách Banskobystrického kraja,
 • informácie o priestupkoch,
 • informácie o výsledku správneho konania,
 • podklady pre dopravnú časť územného plánu mesta Banská Bystrica,
 • reorganizácia Policajného zboru v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno. 

Dôvody zamietnutia žiadostí:

 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • prístup k vyžiadanej informácii je vylúčený alebo obmedzený.

Poradensko-informačné centrum

Základné úlohy poradensko-informačného centra Policajného zboru

 • Poradensko-informačné centrum Policajného zboru plní úlohy v oblasti informačnej, poradensko-konzultačnej, propagačnej a v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • V oblasti informačnej a poradensko-konzultačnej poradensko-informačné centrum Policajného zboru poskytuje:
  • informácie o vydávaní dokladov (občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy, zbrojné preukazy), o správnych poplatkoch a   podobne,
  • informácie o subjektoch vyvíjajúcich činnosť v oblasti prevencie kriminality,
  • rady vlády pre obete trestnej činnosti a priestupkov v spolupráci s občianskym združením Pomoc obetiam násilia, Dolná Strieborná č. 2, Banská Bystrica,
  • informácie z oblasti cestnej dopravy,
  • informácie pre cudzincov,
  • informácie o možnostiach ochrany objektov (domy, byty, chaty...) pred páchateľmi pomocou certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a elektronických poplachových a protipožiarnych systémov,
  • informácie o možnostiach individuálnej ochrany (technické prostriedky, sebaobrana),
  • policajné schránky dôvery – zaistenie písomného styku s políciou, možnosť anonymného odovzdania nájdených dokladov atď.
 • V oblasti propagačnej poradensko-informačné centrum Policajného zboru zabezpečuje:
  •  vypracovávanie návrhov informačných letákov a brožúrok a iných materiálov pre verejnosť s preventívno-výchovným zameraním (na základe analýzy trestnej činnosti v regióne),
  • distribúciu, prípadne vydávanie informačných a propagačných materiálov k vytipovaným oblastiam.
 • V oblasti výchovy a vzdelávania poradensko-informačné centrum Policajného zboru:
  • organizuje a zabezpečuje besedy, videoprojekcie a súťaže najmä pre deti a mládež, seniorov, ženy,
  • organizuje akcie pre laickú verejnosť (ukážky práce polície – deň detí, deň polície),
  • podieľa sa na organizovaní odborných výstav a seminárov.

Plnenie základných úloh poradensko-informačného centras krajského riaditeľstva sa vykonáva:

 • osobne ( v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod.),
 • telefonicky,
 • prostredníctvom e-mailu.