Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Služby pre verejnosť

Poskytovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici je povinné žiadosť o informáciu žiadanú v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia.

Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Informácia nemôže byť poskytnutá, pokiaľ je prístup k nej vylúčený alebo obmedzený podľa zákona č. 215/2004 Z. z.. Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR je stanovený v prílohe k nariadeniu Ministerstva vnútra SR č. 69/2005 o vydaní zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

Žiadosť o informácie sa vykonáva:

 • osobne ( v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod.),
 • telefonicky,
 • prostredníctvom e-mailu.

Hovorkyňa KR PZ

mjr. PhDr. Petra Kováčiková
Telefón 0961602112, 0907816747
Fax 0961602139

Hovorkyňa KR PZ

mjr. PhDr. Mária Faltániová
Telefón 0961602113, 0905494131
Fax 0961602139


Zo žiadosti musí byť zjavné, komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
Informácia sa sprístupňuje najmä ústne, nahliadnutím do spisu, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosť o poskytnutie informácií

Nedostali ste požadovanú informáciu?
V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
Odvolanie proti rozhodnutiu »

Ako sme informovali:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v roku 2007 prijalo 42 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V 4 prípadoch nebolo žiadosti vyhovené a v 1 prípade nebolo žiadosti vyhovené čiastočne. V 1 prípade žiadateľ podal odvolanie.

Najčastejšie otázky, s ktorými sa žiadatelia obracajú na políciu sú:

 • evidencie a štatistiky dopravných nehôd na konkrétnych úsekoch ciest v Banskobystrickom kraji,
 • okolnosti a príčiny dopravných nehôd,
 • dodržiavanie zákonných postupov policajtov pri cestných kontrolách,
 • nahliadnutie do spisu alebo zaslanie kópie spisu,
 • nezhody v spoločenstve vlastníkov bytov,
 • okolnosti vyšetrovania konkrétnych trestných činov,
 • podklady pre študentov VŠ k diplomovej práci,
 • stav kriminality v jednotlivých obciach, resp. mestách Banskobystrického kraja,
 • informácie o priestupkoch,
 • informácie o výsledku správneho konania,
 • podklady pre dopravnú časť územného plánu mesta Banská Bystrica,
 • reorganizácia Policajného zboru v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno. 

Dôvody zamietnutia žiadostí:

 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • prístup k vyžiadanej informácii je vylúčený alebo obmedzený.

Poradensko-informačné centrum

Základné úlohy poradensko-informačného centra Policajného zboru

 • Poradensko-informačné centrum Policajného zboru plní úlohy v oblasti informačnej, poradensko-konzultačnej, propagačnej a v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • V oblasti informačnej a poradensko-konzultačnej poradensko-informačné centrum Policajného zboru poskytuje:
  • informácie o vydávaní dokladov (občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy, zbrojné preukazy), o správnych poplatkoch a   podobne,
  • informácie o subjektoch vyvíjajúcich činnosť v oblasti prevencie kriminality,
  • rady vlády pre obete trestnej činnosti a priestupkov v spolupráci s občianskym združením Pomoc obetiam násilia, Dolná Strieborná č. 2, Banská Bystrica,
  • informácie z oblasti cestnej dopravy,
  • informácie pre cudzincov,
  • informácie o možnostiach ochrany objektov (domy, byty, chaty...) pred páchateľmi pomocou certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a elektronických poplachových a protipožiarnych systémov,
  • informácie o možnostiach individuálnej ochrany (technické prostriedky, sebaobrana),
  • policajné schránky dôvery – zaistenie písomného styku s políciou, možnosť anonymného odovzdania nájdených dokladov atď.
 • V oblasti propagačnej poradensko-informačné centrum Policajného zboru zabezpečuje:
  •  vypracovávanie návrhov informačných letákov a brožúrok a iných materiálov pre verejnosť s preventívno-výchovným zameraním (na základe analýzy trestnej činnosti v regióne),
  • distribúciu, prípadne vydávanie informačných a propagačných materiálov k vytipovaným oblastiam.
 • V oblasti výchovy a vzdelávania poradensko-informačné centrum Policajného zboru:
  • organizuje a zabezpečuje besedy, videoprojekcie a súťaže najmä pre deti a mládež, seniorov, ženy,
  • organizuje akcie pre laickú verejnosť (ukážky práce polície – deň detí, deň polície),
  • podieľa sa na organizovaní odborných výstav a seminárov.

Plnenie základných úloh poradensko-informačného centras krajského riaditeľstva sa vykonáva:

 • osobne ( v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod.),
 • telefonicky,
 • prostredníctvom e-mailu.

Policajtka na úseku prevencie

mjr. Mgr. Andrea Petrovičová
Telefón 0961602114, 0917148871
Fax 0961602139

Policajt na úseku prevencie/facebook

por. Ing. Mário Bóna
Telefón 0961602115, 0917148871
Fax 0961602139

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici

Ul. 9 mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
Telefón 0961601111