Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií

SADZOBNÍK

úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
  1. papier:
   • 0,01 eur (0,60 Sk) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
   • 0,02 eur (0,90 Sk) za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
   • 0,03 eur (1,20 Sk) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
   • 0,05 eur (1,80 Sk) za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
  2. médiá:
   • 0,65 eur (19,70 Sk) za jeden kus nenahranej diskety 3,5“
   • 1,65 eur (50,00 Sk) za jeden kus CD ROM
  3. obálky:
   • 0,01 eur (0,50 Sk) za obálku formátu A6
   • 0,03 eur (1,00 Sk) za obálku formátu A5
   • 0,06 eur (2,00 Sk) za obálku formátu A4
  4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,63 eur (200,- Sk).
 4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s  vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne, ak náklady spojené vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,63 eur (200,- Sk).

Spôsob úhrady

 1. V hotovosti do pokladne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, alebo do pokladne jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Banskobystrickom kraji,
 2. poštovou poukážkou,
 3. bezhotovostne – prevodom súčtu platiteľa na príjmový účet Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici číslo 7000168155, numerický kód 8180, banka Štátna pokladnica, pod variabilným symbolom 22300110,
 4. pri platobnom styku so zahraničím sa používa IBAN SK708180000000168155.