Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií

SADZOBNÍK

úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
  1. papier:
   • 0,01 eur (0,60 Sk) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
   • 0,02 eur (0,90 Sk) za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
   • 0,03 eur (1,20 Sk) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
   • 0,05 eur (1,80 Sk) za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
  2. médiá:
   • 0,65 eur (19,70 Sk) za jeden kus nenahranej diskety 3,5“
   • 1,65 eur (50,00 Sk) za jeden kus CD ROM
  3. obálky:
   • 0,01 eur (0,50 Sk) za obálku formátu A6
   • 0,03 eur (1,00 Sk) za obálku formátu A5
   • 0,06 eur (2,00 Sk) za obálku formátu A4
  4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,63 eur (200,- Sk).
 4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s  vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne, ak náklady spojené vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,63 eur (200,- Sk).

Spôsob úhrady

 1. V hotovosti do pokladne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, alebo do pokladne jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Banskobystrickom kraji,
 2. poštovou poukážkou,
 3. bezhotovostne – prevodom súčtu platiteľa na príjmový účet Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici číslo 7000168155, numerický kód 8180, banka Štátna pokladnica, pod variabilným symbolom 22300110,
 4. pri platobnom styku so zahraničím sa používa IBAN SK708180000000168155.