Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
Polícia
 

Monitoring návratov

Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023

      Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16.decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území v článku čl. 8 ods. 6  upravuje povinnosť členských štátov ustanoviť účinný systém monitorovania nútených návratov. Na základe uvedeného bola táto povinnosť transponovaná do národnej legislatívy zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). Zákon o pobyte cudzincov upravuje systém monitorovania nútených návratov v § 84 ods. 8 a § 84 ods. 9 a to nasledovne. 

 § 84 ods. 8

„Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, pritom spolupracuje s mimovládnymi organizáciami alebo s Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov. „

§84 ods. 9

„ Kontrola výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkonu trestu vyhostenia (ďalej len „odsun“) spočíva najmä v kontrole

 1. dodržiavania práv a povinností štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v zariadení,

 2. dodržiavania povinností policajného útvaru a zariadenia v súvislosti so zaistením štátneho príslušníka tretej krajiny,

 3. počas prípravy a v priebehu odsunu,

 4. po skončení odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal.

                   Vzhľadom na dlhodobé odborné skúsenosti so štátnymi príslušníkmi tretích krajín na území Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ  písomne oslovil Slovenskú humanitnú radu so žiadosťou vo veci spolupráce pri kontrole výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a kontrole výkonu trestu vyhostenia štátnych príslušníkov tretích krajín z územia Slovenskej republiky (ďalej len „ kontrola výkonu odsunu“).

                  Na základe uvedeného v období roku 2017 sa začala realizovať kontrola výkonu odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín (tzv. monitoring núteného návratu), ktorá je realizovaná zo strany pracovníkov nezávislej organizácie, a to občianskeho združenia Slovenská humanitná rada. Kontrola výkonu odsunu v praxi prebieha nasledovne.  Na základe pravidelne zasielaných informácií zo strany MV SR  k príprave realizácie výkonu odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín pracovníci Slovenskej humanitnej rady náhodne vyberú a určia, v ktorom konkrétnom prípade sa zúčastnia výkonu odsunu a vykonajú kontrolu. Po zrealizovaní kontroly výkonu odsunu Slovenská humanitná rada bezodkladne spracuje „Zápis z monitoringu odsunu štátneho príslušníka tretej krajiny“, ktorej obsahom sú nasledovné informácie: útvar realizujúci výkon vyhostenia; krajina to ktorej sa vyhosťuje; dátum realizácie; osobné údaje cudzinca; osobné údaje osoby, ktorá monitoring uskutočnila; dátum spracovania správy; popis priebehu monitoringu. Priebeh monitoringu je rozdelený do viacerých fáz/častí:

 1. Dodržiavanie práv a povinností štátneho príslušníka tretej krajiny umiestneného v zariadení. 

 2. Dodržiavanie povinností policajného útvaru a zariadenia v súvislosti so zaistením štátneho príslušníka tretej krajiny.

 3. Kontrola výkonu odsunu počas prípravy a priebehu odsunu.

 1. Prepustenie cudzinca z UPZC.

 2. Transfer cudzinca z ÚPZC na medzinárodné hraničný priechod.

 3. Výkon odsunu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky.

 1. Kontrola výkonu odsunu po skončení odsunu do krajiny návratu.

                   Súčasťou „Zápisu z kontroly výkonu odsunu“ sú aj časti s názvom  „záver“ v rámci ktorého je zhrnutý stručný priebeh monitoringu a „odporúčania“. Ďalej v priebehu realizácie monitoringu „monitor“ spracúva dotazník (tzv. check list), ktorého obsahom sú otázky kladené priamo cudzincovi pričom sú tematicky zamerané na rôzne oblasti: 1.  Prednávratová fáza (práva a povinnosti zaistených osôb v zariadení (ÚPZC), komunikácia s cudzincom, plánovanie návratu), 2. Fáza návratu (osobná prehliadka, návratový transfer, podmienky návratu, zóna na čakanie a podmienky čakania, security check, transport cudzinca na miesto transferu), Fáza letu (nalodenie, zdravie a pohoda). Ide o zoznam otázok týkajúcich sa práv a oprávnených záujmov cudzinca a odpovedí na tieto otázky v priebehu realizácie všetkých fáz monitoringu.

Upravené dňa: 5. 8. 2022, 09:06