Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Štruktúra a úlohy ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií

Úrad je priamo podriadený ministrovi vnútra SR. 

Činnosti úradu vykonáva deväť špecializovaných odborov:

  1. Organizačný a operačný odbor: zabezpečuje organizačné úlohy úradu. Na operačnom stredisku úradu je 24-hodinová služba, u ktorej sa sústreďujú informácie a hlásenia o pohybe chránených osôb a delegácií. Zároveň poskytuje osobným ochrancom informácie o mimoriadnych udalostiach a O bezpečnostnej situácii v miestach pobytu chránených osôb.
  2. Odbor osobnej a technickej ochrany:  zabezpečuje priamu osobnú a doprovodnú ochranu našich chránených osôb na území SR i v zahraničí a zahraničných chránených osôb na Slovensku. Epizodická ochrana zabezpečuje miesta pobytu a príjazdové trasy. Zabezpečuje ochranu určených osôb, zahraničných delegácií a určených objektov pred teroristickými útokmi, ktoré by sa mohli uskutočniť najmä formou nástražných výbušných systémov a ďalšími nebezpečnými prostriedkami. Samostatné opatrenia sú vykonávané pre zabezpečenie hygienicko-toxikologickej nezávadnosti potravín a nápojov. Ďalšou činnosťou odboru je zabezpečovanie utajovaného linkového spojenia určených osôb a opatrení na zabránenie ich nežiadúcim  odposluchom. Taktiež zabezpečuje technické vybavenie pre zabezpečenie spojenia a výpočtovej techniky v rámci úradu.
  3. Odbor dopravnej ochrany: vykonáva prepravu všetkých našich chránených osôb a zahraničných delegácií, ktoré navštívia SR. V spolupráci s policajnými útvarmi zabezpečuje policajný sprievod a dopravné trasy chránených osôb. Podľa dopravno-bezpečnostnej situácie stanovuje obsadenie križovatiek a ciest príslušníkmi dopravnej polície. Zároveň zabezpečuje aj vykonávanie slávnostného sprievodu na motocykloch. Pre tieto účely disponuje úrad primeraným množstvom motorových vozidiel, vrátane pancierových limuzín. Sami vykonávame špeciálny výcvik vodičov a servisnú činnosť pre vozidlá, v ktorých sú prepravované chránené osoby.
  4. Odbor ochrany určených objektov:  vykonáva nepretržitú ochranu určených objektov, v ktorých majú pracovné sídlo chránené osoby. Kontrolujú a prehliadajú na vchodoch osoby, batožiny a ostatný materiál vnášaný a privážaný do úradov. Prezidentovi  SR trvalo chránia jeho bydlisko. U ostatných určených osôb sa kontrola bydliska vykonáva v určitých časových intervaloch.
  5. Odbor operatívnej ochrany:  má za úlohu získavať informácie o potenciálnych páchateľoch teroristických útokov na určené osoby, na ich rodinných príslušníkov, na určené objekty, na zahraničné delegácie a misie. Preverujú sa anonymné oznámenia. Pritom sa úzko spolupracuje s kriminálnou políciou, pracoviskami boja proti terorizmu a spravodajskými službami SR.
  6. Odbor ochrany diplomatických misií : zabezpečuje ochranu objektov diplomatických misií a rezidencií cudzích štátov na území SR v zmysle Viedenských dohovorov. Ochrana je vykonávaná nepretržitým výkonom služby, formou pevných a pohyblivých hliadok. Podľa závažnosti vývoja medzinárodnopolitickej a bezpečnostnej situácie posilňujeme výkon služby pri jednotlivých objektoch.
  7. Odbor služobnej prípravy a styčných dôstojníkov:  zabezpečuje  klasický i špeciálny výcvik zo streleckej a fyzickej prípravy všetkých policajtov úradu;  na úseku styčných dôstojníkov zabezpečuje komunikáciu, súčinnosť a spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy a právnickými alebo fyzickými osobami,  v tejto súvislosti koordinuje činnosti služieb úradu ochrany
  8. Odbor ochrany Ústavného súdu a misií v Košiciach:  zabezpečuje ochranu Ústavného súdu a konzulárnych úradov v Košiciach a Prešove.
  9. Odbor špeciálnej ochrany:  je vytvorený pre potreby ochrany Špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu. Ďalej zabezpečuje špeciálne činnosti pre delegácie, napr. ostreľovačov a zásahové skupiny.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy