Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Výberové konanie

Výberové konanie uchádzačov o službu na ÚTVARE (ďalej len „výberové konanie“) je dlhodobý, spravidla niekoľko mesiacov trvajúci proces. Pozostáva z niekoľkých fáz, ktoré dostatočne preveria všetky oblasti potrebné pre úspešný výkon štátnej služby v podmienkach služby osobitného určenia s prihliadnutím na požiadavky kladené na obsadzované funkcie.

Výberové konanie   Výberové konanie

ÚTVAR je v zmysle Rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 172/2013 o skvalitnení personálneho zloženia určených útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru v znení neskorších predpisov určeným útvarom. Pri dopĺňaní voľných pozícií sa procesný postup riadi uvedeným interným aktom riadenia.

Výberové konanie   Výberové konanie

Výberové konanie sa začína na základe „rozkazu prezidenta Policajného zboru o vyhlásení výberového konania uchádzačov o službu na útvare osobitného určenia Prezídia Policajného zboru“ vydávaného spravidla raz ročne. Informácia o vyhlásení výberového konania je uverejňovaná na intranetovej stránke http://infoweb.minv.sk/ v časti „Oznamy – Nová ponuka práce“.

Výberové konanie   Výberové konanie

Vo výberovom konaní sa kladie rovnaký dôraz na fyzické aj psychické dispozície uchádzačov. Príslušníkom ÚTVARU môže byť policajt starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, a: 

 •            je v stálej štátnej službe,
 •            je zdravotne spôsobilý (zdravotná klasifikácia A), 
 •            spĺňa predpoklad fyzickej zdatnosti (úspešné absolvovanie previerok fyzickej zdatnosti), 
 •            má vhodný osobnostný profil (úspešné absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia), 
 •            je držiteľ vodičského preukazu najmenej pre skupinu vodičského oprávnenia B,
 •            je spoľahlivý  (§ 14 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 73/1998 Z. z.),
 •            najviac jeden krát neuspel vo výberovom konaní na ÚTVAR.
Výberové konanie   Výberové konanie

ÚTVAR zabezpečuje a vykonáva výberové konanie vo vlastnej pôsobnosti a samostatne. Na preverenie podmienok prevedenia alebo preloženia policajta veliteľ ÚTVARU ustanovuje komisiu zloženú z veliteľov, inštruktorov a služobného psychológa.

Výberové konanie   Výberové konanie

Fázy výberového konania:

 •  preskúmanie dokumentácie z osobného spisu policajta,
 •  previerky fyzickej zdatnosti,
 •  previerky psychickej spôsobilosti a osobný pohovor,
 •  previerky fyzických a psychických dispozícií („pekelný týždeň“),
 •  psychofyziologické overenie pravdovravnosti (detektor lži).
Výberové konanie   Výberové konanie

Ak uchádzač nesplní predpísané, minimálne podmienky prijatia v akejkoľvek fáze výberového konania, je z neho vyradený a vyhodnotený ako „neuspel“. Uchádzači, ktorí úspešne splnia všetky predpísané podmienky sú posudzovaní komisiou v záverečnom hodnotení bez ich účasti. Splnenie základných požiadaviek neznamená automatické prijatie policajta medzi príslušníkov ÚTVARU. Prijímaní sú len najlepší uchádzači.  Poradie fáz výberového konania sa môže priebežne a podľa aktuálnych podmienok meniť.

Výberové konanie   Výberové konanie

„Pekelný týždeň“

            Program Pekelného týždňa je založený na filozofii, ktorú využívajú všetky elitné policajné i vojenské špeciálne jednotky v procese prijímania nových členov. Hlavná myšlienka spočíva vo vytvorení neustáleho tlaku a vystaveniu uchádzačov stresujúcim faktorom. Okrem iných ide napríklad o nedostatok spánku a jedla, extrémnu fyzickú a psychickú záťaž. V priebehu Pekelného týždňa sú kandidáti nútení siahnuť na dno svojich psychických aj fyzických síl. Mnohí sa dobrovoľne vzdajú a vo výberovom konaní nepokračujú.

Výberové konanie   Výberové konanie

Cieľom tejto fázy je preveriť schopnosť uchádzačov vyrovnať sa s nadmernou záťažou, efektívne pracovať pod stresom a orientovať sa v zložitých situáciách pri plnení skupinových aj individuálnych úloh. Uvedené aspekty sú nevyhnutnou osobnostnou zložkou príslušníkov ÚTVARU pri realizovaní služobných činností v tých najnáročnejších policajno-bezpečnostných akciách.

Výberové konanie   Výberové konanie