Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Úlohy odboru kontroly Prezídia Policajného zboru

Odbor kontroly Prezídia Policajného zboru 

 • usmerňuje po odbornej stránke výkon kontrolnej činnosti na organizačných zložkách Prezídia Policajného zboru (ďalej len P PZ), na krajských riaditeľstvách PZ a okresných riaditeľstvách PZ,
 • vykonáva a zabezpečuje kontrolnú činnosť na organizačných zložkách P PZ, krajských riaditeľstvách PZ a okresných riaditeľstvách PZ,
 • vyhodnocuje výsledky kontrolných akcií a na ich základe navrhuje systémové opatrenia na zlepšenie činnosti,
 • spracúva vlastný plán kontrolnej činnosti a plán kontrolnej činnosti P PZ,
 • vykonáva kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov vydávaných v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) a Policajného zboru a pokynov nadriadených funkcionárov,
 • pri výkone kontrolnej činnosti spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami P PZ,
 • vykonáva preventívnu činnosť na zamedzenie negatívnych javov vo výkone služby policajtov v spolupráci s organizačnými zložkami P PZ, sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR a podľa potreby s ďalšími útvarmi MV SR,
 • spolupracuje so sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR pri plánovaní kontrolnej činnosti a pri odhaľovaní a prešetrovaní prípadov protiprávneho konania policajtov,
 • koordinuje kontrolnú činnosť organizačných zložiek P PZ,
 • podieľa sa na zabezpečovaní vnútorného kontrolného systému MV SR, v súvislosti s tým predkladá návrhy na jeho zdokonalenie,
 • vybavuje a prešetruje sťažnosti v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • kontroluje   vybavovanie   sťažností   na  útvaroch  Policajného  zboru  vo  svojej pôsobnosti,
 • v rámci svojej pôsobnosti spracúva štatistické údaje o sťažnostiach,
 • plní úlohy v oblasti ľudskoprávnej problematiky za P PZ v spolupráci s krajskými riaditeľstvami Policajného zboru v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • plní funkciu kontaktného pracoviska P PZ pre kanceláriu ministra vnútra MV SR  predovšetkým pri procese hodnotenia dodržiavania ľudskoprávnych záväzkov a implementácie medzinárodných koncepčných a plánovacích dokumentov k ľudským právam,
 • vyhodnocuje plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky a medzinárodných dokumentov v oblasti ochrany ľudských práv v rozsahu svojej pôsobnosti.