Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Všeobecné informácie

  

             Stredná odborná škola Policajného zboru Košice je výchovno-vzdelávacím zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Založená bola  01. 03. 1992. Od 05. 11. 2001 sídli na Južnej triede 50 v Košiciach.

             Škola pripravuje na výkon štátnej služby policajtov v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba podľa § 5 výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 52/2017. Predmetné štúdium sa uskutočňuje ako:

  a)   pomaturitné kvalifikačné štúdium  v študijnom odbore 9210 N bezpečnostná služba, zameranie 01 bezpečnostná služba – základná policajná príprava, špecializácia všeobecná príprava a špecializácia hraničná a cudzinecká polícia určené pre:  

policajtov starších ako 18 rokov, ktorí sú pri prijatí do služobného pomeru zaradení do prípravnej alebo dočasnej štátnej služby a ustanovení do funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou s dĺžkou štúdia 8 mesiacov, 

  b)   pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

        1. primárna časť v študijnom odbore 9210 N bezpečnostná služba,

        2. sekundárna časť v študijnom odbore 9210 N bezpečnostná služba, zameranie 05 bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia.

        Predmetné štúdium je určené pre policajtov v stálej štátnej službe zameranú na získanie špecializovaného policajného vzdelania s dĺžkou štúdia stanovenou interným predpisom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky upravujúcim policajné vzdelávanie.   

             Na základe potrieb a požiadaviek útvarov PZ, v súlade so zásadami kariérneho postupu, dosiahnutého vzdelania a funkčného zaradenia policajtov škola uskutočňuje aj ďalšie vzdelávanie policajtov orientované na zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie (kvalifikačné špecializačné kurzy kriminalistických technikov, zdokonaľovacie špecializačné kurzy kriminalistických technikov, zdokonaľovacie kurzy kriminalistickej fotografie, doplňujúce kurzy obsluhy cestných meračov, základné doplňujúce kurzy obsluhy cestných  meračov, špecializačný kurz skúšobného komisára,  základný doplňujúci kurz pre príslušníkov Policajného zboru zaradených do antikonfliktného tímu Policajného zboru Slovenskej republiky, základné doplňujúce kurzy „Špecifiká výkonu služby staršieho referenta pre prácu v komunitách“, rekvalifikačný kurz pre príslušníkov Policajného zboru preložených alebo prevedených na útvary úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, špecializačný rekvalifikačný kurz skráteného vyšetrovania, kurz manažérskych zručností).  

            Škola realizuje aj štúdium príslušníkov iných bezpečnostných zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených síl a poriadkových útvarov na základe rozhodnutia MV SR.

            Ciele vzdelávacej politiky štátu v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti občanov podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov sú stanovené v základných pedagogických dokumentoch. Jedná sa o štátne vzdelávacie programy a školské vzdelávacie programy, ktoré sú schválené po odporúčaní akreditačnou komisiou Ministerstva  vnútra  Slovenskej republiky pre policajné vzdelávanie. Členovia predmetnej komisie, v ktorej majú zastúpenie jednotlivé služby Policajného zboru, garantujú odbornú úroveň akreditácie. Vzdelávacie programy vyplývajú z poňatia štátnej služby policajta, ktorá je charakterizovaná týmito zásadami:

  • štátna služba je služba občanom,

  • policajt je na výkon štátnej služby kvalifikovaný, pripravený na profesionálnej úrovni s vysokým etickým štandardom,

  • výchova a vzdelávanie policajta sú založené na kompetenčnom prístupe,

  • policajt má osobnú zodpovednosť za svoje sebavzdelávanie.

             Od roku 2007 je škola  určená za Centrum prípravy policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície. Zároveň  je na škole zriadené Centrum výskumu a vývoja metód a foriem vzdelávania v kriminalisticko-technických činnostiach. 

             Zvyšovanie odbornej úrovne škola zabezpečujeme  spoluprácou  s útvarmi Policajného zboru, ktorá sa  uskutočňuje  obojstranným prenosom informácií o aktuálnom stave a vývine bezpečnostnej situácie, aktívnou participáciou vybraných policajtov – špecialistov vo výučbe určitej problematiky, realizáciou výučby – zvolenej témy na útvaroch Policajného zboru  a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, poskytovaním vzájomných konzultácií, účasťou poslucháčov na bezpečnostných opatreniach, dopravno-bezpečnostných akciách, pátracích akciách a procesných úkonoch, uskutočňovaním viacerých foriem získavania spätnej väzby na úroveň výučby a konkretizáciou ďalších potrieb policajného vzdelávania, realizáciou odborných stáží pedagogických zamestnancov školy, prítomnosťou pedagogických zamestnancov školy na inštruktážno-metodických zamestnaniach a odborných školeniach, ktoré sú organizované rezortnými útvarmi.

             Z dôvodu dosahovania požadovanej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu spolupracujeme  s mimorezortnými organizáciami,  vzdelávacími inštitúciami,  odbornými inštitúciami ako aj s verejnosťou. Za významný aspekt napĺňania stanovených cieľov považujeme medzinárodnú spoluprácu s partnerskými školami zo zahraničia – Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Rumunsko, Moldavská republika, Ukrajina  a Spolková republika Nemecko. Sme partnerskou inštitúciou v medzinárodných projektoch v oblasti výučby, rozvoja vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sú  ERASMUS+,  CEPOL a FRONTEX.

            Neustále sa stupňujúce nároky na profesionálny profil príslušníka Policajného zboru vyžadujú čo najkomplexnejšiu pripravenosť policajtov, ktorú  zabezpečujeme pravidelným organizovaním medzinárodných odborných podujatí, ako jedného z nástrojov kvalitatívneho posunu výchovno-vzdelávacieho procesu.  Zvoleným obsahovým  zameraním  predmetných  podujatí  reagujeme  na aktuálne požiadavky.

            Prostredníctvom mimovyučovacej činnosti vytvárame podmienky na rozvoj schopností poslucháčov. V nadväznosti  na výstupné štandardy vedomostí, zručností a návykov ako aj  na kvalitu osobnosti stanovenú profilom absolventa, majú predmetné aktivity prevažne   preventívne,  humanitné  a  športové  zameranie.